Javne objave

torek, 7. Avgust 2012

Javna razgrnitev Odloka o o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjski kompleks v Rakičanu

torek, 7. Avgust 2012

Javna razgrnitev Odloka o o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

ponedeljek, 6. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012,

javno dražbo

za prodajo nepremičnin

 

ponedeljek, 6. Avgust 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Murska Sobota za leto 2012,

ponovljeno javno dražbo

za prodajo nepremičnin

 

torek, 31. Julij 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI - FAZA 1.

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete  na tej povezavi:

http://www.murska-sobota.si/kanalizacijsko-omre%C5%BEje-na-pu%C5%A1%C4%8Di-faza-1

 

četrtek, 26. Julij 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

petek, 20. Julij 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis Gledališče Murska Sobota-sanacija centralnega ogrevanja

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete  na tej povezavi:

četrtek, 19. Julij 2012

Upravni odbor Javnega zavod Razvojni center Murska Sobota na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda ''Razvojni center Murska Sobota'' (Ur.l. RS, št.  27/96 in 75/06) objavlja javni razpis za delovno mesto DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA (M/Ž)  ''RAZVOJNI CENTER MURSKA SOBOTA''

Za direktorja javnega zavoda Razvojni center Murska Sobota je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

sreda, 18. Julij 2012

Mestna občina Murska Sobota je objavila javni razpis za izgradnjo sistema priprave ogrevnega medija, vključno s sistemom za sočasno proizvodnjo dela potrebne toplotne in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) - 1. in 2. faza.

Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete na tej povezavi.

četrtek, 12. Julij 2012

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjski kompleks v Rakičanu

četrtek, 12. Julij 2012

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota in okoljskega poročila

četrtek, 12. Julij 2012

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obrtno trgovski in športni kompleks v Rakičanu

sreda, 11. Julij 2012

 

Občinski prostorski načrt - OPN Mestne občine Murska Sobota OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB, ki so bile prejete v času javne razgrnitve od 23. septembra 2011 do 24. oktobra 2011 in na javnih obravnavah dne 12. oktobra 2011 in dne 19. oktobra 2011.

petek, 6. Julij 2012

Mestna občina Murska Sobota je v skladu s 30. členom ZJN-2 pod oznako JN7183/2012 dne 4.7.2012 objavila javni razpis za predmet javnega naročila: Prenova javne razsvetljave v Mestni občini Murska Sobota. Razpisno dokumentacijo in vse informacije najdete na tej povezavi.

Javni razpis je odprt do 27.7.2012 do 10.00.

sreda, 4. Julij 2012

Spoštovani občanke in občani!

Objavljamo opozorila Policije za vašo večjo varnost.

sreda, 27. Junij 2012

Mestna občina Murska Sobota objavlja podaljšanje namere o sklenitvi neposredne pogodbe.

torek, 26. Junij 2012

Mestna občina Murska Sobota obvešča vse udeležence v cestnem prometu, da zaradi večje okvare na elementih programske opreme, ne delujejo semaforji v križišču Slovenske in Ulice Staneta Rozmana ter Trga zmage, v Murski Soboti. Ker bodo semaforji do odprave  okvare »na utripu«, se vse udeležence v cestnem prometu naproša za razumevanje in  večjo previdnost v tem križišču ter  da se ravnajo po prometni signalizaciji.

četrtek, 21. Junij 2012

V priponki objavljamo dopis Komunale javnega podjetja d.o.o.  v zvezi s polnjenjem individualnih bazenov s hidrantov in prosimo, da navodila dosledno upoštevate.

četrtek, 21. Junij 2012

V priponki objavljamo ukrepe za racionalizacijo porabe vode zaradi suše na vodovodnem sistemu Murska Sobota, ki jih je posredovala Komunala javno podjetje d.o.o. in prosimo, da navodila dosledno upoštevate.

sreda, 13. Junij 2012

Objavljamo javno naznanilo Agencije Republike Slovenije za okolje glede postopka izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: daljnovod 110 kv Murska Sobota  Lendava na zahtevo stranke Elektro Maribor d.d.

torek, 12. Junij 2012

Na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec (za področje turizma) v Mestni upravi Mestne občine Murska Sobota, v Oddelku za gospodarske in negospodarske dejavnosti, je bila izbrana kandidatka.

petek, 1. Junij 2012

 

petek, 1. Junij 2012

Na podlagi četrtega odstavka 29.čl.Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.86/10), 48.čl.Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11) in 5.čl.Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.100/07), Mestna občina Murska Sobot

četrtek, 31. Maj 2012

V letošnjem letu je z mesecem aprilom pričela veljati nova uredba o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Uredba o izrabljenih vozilih, Ur.l.RS, 32/2011 s spremembami), ki naj bi na to področje vnesla več reda.

ponedeljek, 28. Maj 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

ponedeljek, 28. Maj 2012

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota objavlja na podlagi  21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

sreda, 23. Maj 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

torek, 22. Maj 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

ponedeljek, 21. Maj 2012

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

 SVETOVALEC  (za področje turizma)

ponedeljek, 21. Maj 2012

Mestno redarstvo, ki deluje v sklopu občinske uprave Mestne občine Murska Sobota, bo od 21. do 25. maja 2012 pristopilo k občanom s predstavitvijo svojega področja dela.

Strani