Javne objave

sreda, 1. April 2020

Objavljamo obvestilo Centra za socialno delo Pomurje.

torek, 31. Marec 2020

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 9. redni seji, dne 30.01.2020, soglasno sprejel stališča do pripomb, ki so bile podane v času obeh javnih razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje ob Sončni ulici (EUP SO 106). Sprejeta stališča so v priponki.

ponedeljek, 30. Marec 2020

Objavljamo informacije Ministrstva za kmetijstvo, gozdrstvo in prehrano za brezplačno promocijo kmetij.

petek, 27. Marec 2020

S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna) in se začne postopek priprave OPPN.

torek, 24. Marec 2020

V priponki objavljamo Odredbo o začasnen neizvajanju določil Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Murska Sobota.

Več informacij o zbiranju odpadkov najdete na https://www.saubermacher-komunala.si/

ponedeljek, 23. Marec 2020

Objavljamo dopis Uprave RS za zaščito in reševanje glede kurjenja zaradi preprečevanja pozebe v trajnih nasadih v naravnem okolju ter zaradi zatiranja prenamnoženih populacij insektov in bolezni gozdnega drevja v času veljave občinskih odlokov o prepovedi kurjenja.

petek, 20. Marec 2020

Obveščamo vas, da so v Uradnem listu RS št. 21/2020 z dne 13. 3. 2020 objavljeni JAVNI RAZPISI s področja:

nedelja, 15. Marec 2020

Zaradi vladnega ukrepa ukinitve javnega potniškega prometa na področju  Mestne občine Murska Sobota od ponedeljka, 16. marca 2020 do preklica ukinjamo plačilo parkirnine na vseh modrih conah in plačljivih parkiriščih v lasti Mestne občine Murska Sobota.

petek, 13. Marec 2020

Skladno s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za potencialno preprečevanje virusnih okužb do nadaljnjega na Mestni občini Murska Sobota NI uradnih ur (v obliki osebnih obiskov v občinski stavbi, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

četrtek, 12. Marec 2020

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC (za področje cestnega prometa ter komunalne prispevke) M/Ž v Oddelku za okolje in prostor Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

sreda, 11. Marec 2020

Na podlagi Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) ter Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) daje Mestna občina Murska Sobota na vpogled zainteresirani strokovni in splošni javnosti, predlog Lokalnega energetskega koncepta za Mestno občino Murska Sobota.

torek, 10. Marec 2020
OBVESTILO
 
Z dnem 11. 3. 2020 je spremenjena lokacija vstopne točke za odvzem brisa pri sumu na okužbo z virusom COVID-l9 za našo regijo (področje, ki ga pokrivajo ZD Murska Sobota, ZD Lendava, ZD Ljutomer in ZD Gornja Radgona).
 
nedelja, 8. Marec 2020

Objavljamo nekaj ključnih informacij v zvezi s širjenjem koronavirusa, ki smo jih prejeli z Ministrstva za zdravje. Priložene so tudi infografike, ki so jih na to temo v minulih tednih pripravili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in Uradu vlade za komuniciranje.

petek, 6. Marec 2020

Objava Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Murska Sobota in o izločitvi organizacijskih enot lekarna BTC, lekarna »Pri gradu«, lekarna Maximus, Lekarna Murska Sobota in Lekarna v Šavel centru iz javnega zavoda Pomurskih lekarn Murska Sobota

petek, 28. Februar 2020

Podjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. vsem gospodinjstvom v občinah, kjer opravlja gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov, omogoča ločeno zbiranje in odvoz bioloških odpadkov.

torek, 11. Februar 2020

Upravna enota Murska Sobota v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 20 kV kablovoda za povezavo razdelilne transformatorske postaje Murska Sobota in elektronapajalne postaje Gornji Petrovci, investitorke Republike Slovenije, MInistrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, z javnim nazanilom vabi k stranski udeležbi vse osebe, ki izkažejo pravni interes za udeležbo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za gradnjo 20 kV kablovoda za povezavo razdelilne transformatorske postaje Murska sobota in elektronapajalne postaje Gornji Petrovci.

torek, 11. Februar 2020

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto PRAVNIK VII/2 (za premoženjskopravne zadeve) M/Ž v Oddelku za premoženjskopravne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota

 

petek, 7. Februar 2020

Na spletni strani Geodetske uprave RS https://www.mvn.e-prostor.gov.si je objavljeno Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih do prejetih pripomb.

petek, 31. Januar 2020

Elaborat lokacijske preveritve in pobuda investitorja se javno razgrne na spletni strani občine www.murska-sobota.si ter v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) na oglasni deski. 

torek, 28. Januar 2020

1. februarja se bo začela  spomladanska  akcija sterilizacij in kastracij psov in mačk, ki bo trajala do 31.marca 2020.

Zakaj je dobro sterilizirati / kastrirati ?

V Sloveniji je preveč neželenih psov in mačk brez lastnikov

petek, 10. Januar 2020

Mestna občina Murska Sobota s tem javnim naznanilom obvešča zainteresirano javnost o sodelovanju pri oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za podenoto urejanja prostora SO 54/1 (vodarna).

Predloge in pripombe se lahko od 10.01.2020 do vključno 24.01.2020 pošlje pisno na Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ali na elektronski naslov mestna.obcina@murska-sobota.si

petek, 27. December 2019

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za območje Lendavska – sever v Murski Soboti in začne postopek priprave sprememb in dopolnitev predmetnega zazidalnega načrta.

torek, 24. December 2019

Obveščamo vas, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju direktorja Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota, za določen čas, s polnim delovnim časom, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja, ki je bil objavljen dne 8.10.2019 na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in istega dne bila dana objava na Zavod za zaposlovanje RS, Območna enota Murska Sobota, pod številko: 110-0013/2019-1, izbran kandidat. 

torek, 10. December 2019

Mestna uprava

Številka:    711-0036/2019 - 6  (530)

Datum:      10.12.2019

ponedeljek, 25. November 2019

Mestna občina Murska Sobota objavlja ponovno javno razgrnitev in javno obravnavo Osnutka odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu – OPPN za stanovanjsko območje ob Sončni ulici v Murski Soboti (EUP SO 106).

 

petek, 15. November 2019

Na podlagi 11. in 60. člena ter ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št.

petek, 15. November 2019

Objavljamo poziv župana Mestne občine Murska Sobota za izbor naj prostovoljca leta 2019 v Mestni občini Murska Sobota

četrtek, 14. November 2019

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je objavilo javno naznanilo, s katerim obvešča javnost o objavi pobude za pripravo državnega prostorskega načrtovanja za umestitev dela daljnovoda 2 ´ 110 kV Murska Sobota–Mačko

petek, 25. Oktober 2019

Objavljamo dopolnjen osnutek Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Muska Sobota - sever (za območje NOVOMAT in območje BTC).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka bo potekala v času od 25. oktobra 2019 do 25. novembra 2019

torek, 22. Oktober 2019

S pravilnim kurjenjem privarčujemo denar ter varujemo svoje zdravje, zdravje soljudi in okolje.

Strani