Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza

 

 

 

 

 

 

Namen in vsebina

Projekt "Urejanje kolesarskih povezav - 1. faza" predstavlja del celovite obnove kolesarskih povezav in pripadajoče infrastrukture v okviru obnove in dograditve kolesarskega omrežja v občini in se izvaja v sklopu celostnih teritorialnih naložb. Obnova kolesarskega omrežja v mestu Murska Sobota poteka v sklopu več projektov, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo (kot npr. Prenova mestnega središča – 1 faza, Urejanje kolesarskih povezav – 2. faza).

Operacija vključuje obnovo več odsekov, ki bodo omogočili zvezno povezavo, in sicer Lendavska – Gregorčičeva – Staneta Rozmana – Slomškova – Zvezna do ožjega mestnega središča na Slovenski ulici z okolico v enostranski skupni dolžini cca. 2 km oz. obojestranski skupni dolžini cca. 4 km.

Zvezna kolesarska povezava Lendavska (1) - Gregorčičeva (2) - Staneta Rozmana (3) - Slomškova (4) - Zvezna (5)

 

Načrtovane so ureditve na naslednjih petih odsekih, in sicer:

1. odsek na Lendavski ulici,

2. odsek na Gregorčičevi ulici (s krožiščem z Ulico Staneta Rozmana (2a) in krožiščem z Ulico arhitekta Novaka),

3. odsek na Ulici Staneta Rozmana,

4. odsek na Slomškovi ulici (s krožiščem na Gregorčičevi ulici),

5. odsek na Zvezni ulici.

Prikaz lokacije projekta v OPN - Občinskem prostorskem načrtu

 

Namen investicije je prispevati k razvoju trajnostne mobilnosti v Murski Soboti z ureditvijo kolesarskih povezav in pločnikov na navedenih odsekih ter izboljšanje pogojev za boljšo povezanost urbanega območja z zaledjem, povečanje prometne varnosti za najšibkejše udeležence v prometu in izboljšanje kakovosti življenjskega prostora, vključno z izboljšanjem kakovosti zraka.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje aktivnosti: priprava strokovnih podlag in dokumentacije, izvedba del na terenu, strokovni nadzor nad gradnjo, odkup manjšega dela zemljišč ter informiranje in obveščanje javnosti.

 

Kronologija projekta

Potreba po dograditvi in ureditvi kolesarskih povezav sega že v čas priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letu 2016. Marca 2017 je bil projekt prepoznan kot prioritetni projekt MOMS in zato vključen v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestna občine Murska Sobota, Kasneje pa je bilo potrjeno še s Celostno projektno strategijo Mestne občine Murska Sobota, da je potreba po izgradnji kolesarskih povezav velika in zato nujna izvedba še v tej finančni perspektivi. 

S projektom »Urejanje kolesarskih povezav – 1. faza« je na podlagi objavljenega Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), št. 303-8/2019 z dne 27. 9. 2019 MOMS kandidirala na poziv, ki ga je objavilo Združenje mestnih občin Slovenije. Vloga je bila potrjena s Sklepom skupščine Združenja mestnih občin Slovenije, št. 0320-1/2020-2 z dne 13. 1. 2020. 16. 11. 2020 je bila oddana vloga na t.i. drugo fazo postopka na Ministrstvo za infrastrukturo za sofinanciranje s sredstvi iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Cilji in rezultati

Projekt zasleduje cilje OP EKP 2014–2020 na področju »Razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«, »4.4 – Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi« tako, da prispeva k povečanju deleža potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom ter posledičnim zmanjšanjem emisij CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa.

Kazalnik rezultata

Naziv kazalnika

Ocena prispevka h kazalniku

Kazalnik učinka

Naziv kazalnika

Ocena prispevka h kazalniku

40.22

Delež potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom

projekt prispeva h kazalniku

40.17

Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij

1 ukrep

40.20

Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa 

projekt prispeva h kazalniku

 

 

 

Glavni cilji projekta so skladni s cilji občinskega strateškega dokumenta na področju mobilnosti (Celostno prometno strategijo), še posebej na področju kolesarjenja in sicer:

 • povečati delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod z avtomobilov na trajnostne načine mobilnosti;
 • zmanjšati emisije ter druge negativne učinke (predvsem onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 in hrup), ki jih povzroča motoriziran promet;
 • povečati telesno aktivnost prebivalcev in s tem prispevati k boljšemu zdravju;
 • zmanjšati stroške občanov za vsakodnevno mobilnost (vsakodnevne prevoze).

Ostali cilji projekta, ki sledijo iz glavnih ciljev so naslednji:

 • vzpostaviti kakovostno javno kolesarsko infrastrukturo in kakovostne površine za pešce na urbanem območju in boljšo povezanost znotraj mesta;
  • izboljšati prometno varnost ranljivih udeležencev v prometu (pešcev, kolesarjev);
  • dvigniti privlačnost in dostopnost ožjega mestnega središča;
  • prispevati k enakomernejšemu dostopu do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo;
  • zagotoviti mobilnost ranljivim skupinam prebivalcev, še posebej invalidov, starejših, otrok ter ekonomsko in socialno ogroženih;
  • prispevati k izboljšanju kakovosti bivanja in zadrževanja v mestu;
  • implementirati evropske, nacionalne in občinske programe s področja trajnostnega razvoja, še posebej mobilnosti;
  • prispevati k splošnemu razvoju posameznih sektorjev kot so gospodarstvo in turizem (posredni učinki).

 

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se izvaja v obdobju 2017—2023. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa dovoljenja za gradnjo.

Gradnja bo potekala po odsekih, in sicer na način, da bo čim manj prometnih zapor hkrati in bo možno zagotoviti obvoze:

-       v letih 2020-2021 sta bili izvedeni ureditvi na Lendavski in Zvezni ulici;

-       v letih 2021-2022 je načrtovana izgradnja krožišča med Gregorčičevo ulico in Ulico Staneta Rozmana ter ureditev Ulice Staneta Rozmana;

-       ureditve na Ulici arhitekta Novaka so načrtovane v drugi polovici leta 2021 in v prvi polovici leta 2022;

-       ureditve na Gregorčičevi ulici, vključno s krožiščem med Ulico arhitekta Novaka in Gregorčičevo ulico so načrtovane v letu 2022,

-       ureditve Slomškove ulice, vključno s krožiščem med Slomškovo ulico in Gregorčičevo ulico so načrtovane v letih 2022 in 2023. 

Zaključek projekta je načrtovan v drugi polovici leta 2023.

Dela na Lendavski in Zvezni ulici so se zaključila v začetku leta 2021, v prihodnjih dneh pa se bo pričela gradnja na Ulici Staneta Rozmana.

Dela na Lendavski ulici (december 2020)

Dokončana dela na Lendavski ulici

 

Vrednost in financiranje

Vrednost projekta je ocenjena na 2.832.059,66 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Predvideni viri financiranja:

 

Viri financiranja

Vrednost (v EUR)

 

ESRR – EU prispevek (CTN)

1.263.427,63

ESRR – RS prispevek (CTN)

315.856,91

Lastna sredstva (MOMS)

1.252.775,12

SKUPAJ

2.832.059,66

 

V Murski Soboti, 19. 4. 2021, spremenjeno 26. 8. 2021