Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Ugotovitvena odločba

Mestna uprava

 

Številka:    3502-0084/2020-1 (550)

Datum:      3.6.2020

 

Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS -1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20- ZIUZEOP-A) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2), v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti, naslednjo

 

 

U G O T O V I T V E N O     O D L O Č B O

 

 

  1. Ugotovi se, da ima nepremičnina parc.št.:

 

649, k.o. 110 Polana – ID znak parcela 110 649,

 

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena – občinska lokalna cesta.

 

  1. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parceli, navedeni v prvi točki izreka te odločbe, predlaga vpis lastninske pravice v korist Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, matična št.: 5883172000 do celote (1/1) in zaznamba javnega dobra lokalnega pomena – občinska lokalna cesta.

 

  1. Stroškov postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

 

 

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Nepremičnina navedena v 1. točki izreka odločbe, predstavlja kategorizirano lokalno cesto LC – 9, št. 269022, ki je v lasti Mestne občine Murska Sobota. V zemljiški knjigi je vknjižena lastninska pravica na zgoraj navedeni parceli v korist Družbena lastnina imetnik pravice uporabe Cestno podjetje Maribor, Lendavska ulica 62, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, vendar pa jo dejansko vzdržuje Mestna občina Murska Sobota.

 

V skladu z določbo drugega odstavka 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/1, 48/12, 36/14 – odl. ZS, 4/15 in 10/18, v nadaljevanju ZCes-1) so javne ceste javno dobro in so izven pravnega prometa. Nadalje prvi odstavek 3.a. člena istega zakona določa, da skupna javna cesta poteka na območju Republike Slovenije po zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije ali občine.

 

ZUreP-2  v 7. točki 1. odstavka 3. člena določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena.

 

Iz zemljiškoknjižnega izpisa je razvidno, da je nepremičnina iz 1. točke izreka odločbe, opredeljena kot družbena lastnina v splošni rabi oz. javno dobro. V 245. členu ZUreP-2 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. S tem, ko je nepremičnina v zemljiški knjigi že vpisana kot javno dobro oz. kot družbena lastnina v splošni rabi, je izkazano, da ima nepremičnina, ki je predmet te odločbe, pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Po določbi 245. člena ZUreP-2 izda pristojna občinska uprava ugotovitveno odločbo, da je določeno zemljišče ali objekt, zgrajen na njem, grajeno javno dobro lokalnega pomena, po uradni dolžnosti.

 

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 245. člen ZUreP za pridobitev statusa javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnino, ki je navedena v 1. točki izreka te odločbe.

 

Na podlagi določbe 1. točke prvega odstavka, drugega odstavka in 2. točke tretjega odstavka 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št.  58/03, 3/08- ZSt24-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15- ZUUJFO, 69/17, 11/18-ZIZ-L in 16/19-ZNP-1) se pravno dejstvo, da je nepremičnina javno dobro, zaznamuje na podlagi dokončne ali pravnomočne odločbe pristojnega organa o določitvi statusa javnega dobra, zaznamba javnega dobra pa mora obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra.

 

V postopku izdaje te odločbe se ugotavlja, da predstavlja nepremičnina, navedena v izreku odločbe, skladno z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št.73/98)  občinsko lokalno cesto, zato ima status grajenega javnega dobra v skladu z ZCes-1.

 

Po pravnomočnosti bo odločba posredovana pristojnemu sodišču v zemljiškoknjižno izvedbo.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz 3. točke izreka te odločbe.

 

Ugotovitvena odločba je s tem utemeljena.

 

Ugotovitvena odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo, 14/18 – ZUUJFO, 84/15- ZZEIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš, v nadaljnjem besedilu ZUT) takse prosta.

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dopustna pritožba županu Mestne občine Murska Sobota, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR po tar. št. 3 ZUT, na račun: SI56 01280-4800309171, upravne takse iz upravnih dejanj – občinske, sklic na št.:11 75795-7111002, ali na blagajni Mestne občine Murska Sobota. 

 

 

   Postopek vodil:                                                                      Milena Vöröš

   Niko Geder, univ.dipl.prav.                                               D I R E K T O R I C A

 

                                                                                         ŽIG                                                                          

 

 

 

 

VROČITI:

 

  • zemljiška knjiga pristojnega sodišča,

        (po pravnomočnosti),

  • spletna stran Mestne občine Murska Sobota
  • oglasna deska Mestna občina Murska Sobota

 

 

VLOŽITI:

  • v zadevo.                                                                                                
Rok za prijavo: 
sreda, 3. Junij 2020