Soboško jezero – ureditev južnega dela

 

 

 

 

Namen in vsebina

V okviru projekta so se ob obali jezera uredile nove brežine in zelene površine ter motorični park z otroškim igriščem in območjem za piknike ter prireditve. Celovita revitalizacija južnega obrežja Soboškega jezera zajema: ureditev novih brežin in zunanjo ureditev, postavitev 35. vadbenih postaj motoričnega parka, postavitev urbane opreme in otroških igral, ureditev utrjenih površin, ureditev prireditvenega in štirih piknik prostorov, ureditev naravnega biotopa v ozadju (na območjih, ki so pred posegom bila agrarno izkoriščena, degradirana ali poraščena z invazivnimi tujerodnimi vrstami – kot metode naravnih ekoremediacij) in osvetlitev površin ob sprehajalni poti.

Postavitev motoričnega parka je bila izvedena s pomočjo sodobnih načrtovalskih ukrepov, ki prispevajo tudi k zaščiti območja naravnih habitatov in imajo tudi ekološko-očiščevalno funkcijo. Postavitev motoričnega parka bo omogočala raznovrstne aktivnosti in s tem pomembno dopolnjevala privlačnost in prepoznavnost Soboškega jezera. Poleg revitalizacije degradiranega prostora območja gramoznice v opuščanju, je pomembna funkcija projekta spodbujanje gibanja in s tem zdravega načina življenja prebivalcev mesta in regije ter obiskovalcev Soboškega jezera.

Ureditev južnega dela Soboškega jezera se smiselno navezuje in dopolnjuje postavitev paviljona »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center«.

Kronologija projekta

Potreba po sanaciji degradiranega območja ob Soboškem jezeru je bila izpostavljena že v času priprave Trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota v letu 2016. Marca 2017 sta bila projekta »Vrata v Pomurje – ureditev okolice« in »Motorični park in ponton« prepoznana kot prioritetna projekta MOMS in zato vključena v Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije Mestna občine Murska Sobota.

Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: MOMS) je s projektom »Soboško jezero – ureditev južnega dela« junija 2017 kandidirala na javni poziv Združenja mestnih občin Slovenije (v nadaljevanju: ZMOS) za nepovratna sredstva iz naslova mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Na podlagi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS, ki je bil objavljen avgusta 2017, in Obvestila Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP) o ustreznosti postopka izbora operacij ZMOS, je februarja 2018 oddala vlogo za II. fazo postopka na MOP. Na podlagi usklajene vloge z MOP je Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko oktobra 2018 izdala Odločitev o podpori št. 6-3/5/MOP/0 za operacijo »Vrata v Pomurje – regijski promocijski center« in s tem formalno potrdila vlogo in odobrila sofinanciranje projekta. Novembra 2018 je  MOP izdal Sklep o sofinanciranju operacije. Temu je sledila priprava sofinancerke pogodbe, ki jo ravno tako pripravi MOP in je bila maja 2019 sklenjena med MOMS in MOP. Na MOP so bili vloženi tudi prvi zahtevki za izplačilo in črpanje nepovratnih finančnih sredstev iz naslova Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Cilji in rezultati

Glavni cilj projekta je odpraviti okoljsko degradacijo s sanacijo degradiranega zemljišča območja gramoznice, kjer se v severovzhodnem delu zaključuje izkop gramoza, voda pa se uporablja tudi za namakanje kmetijskih površin. Projekt zasleduje tudi naslednje cilje: revitalizirati degradirano območje, zaščititi naravne habitate v in ob jezeru ter ekološko funkcijo jezera, sonaravno urediti obrežja in zasaditi avtohtone rastline na obrežju in okolici jezera, zasaditi zeleno bariero med avtocesto in jezerom, vzpostaviti športno-rekreacijski ter sprostitveni center, povečati ponudbo rekreacijskih površin mesta in regije ter dopolniti ponudbo Soboškega jezera, spodbuditi prebivalce in obiskovalce k aktivnemu preživljanju prostega časa ter zadostiti predpisom, ki veljajo na tem področju oz. z ukrepi pozitivno preseči njihove zahteve. 

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (v nadaljevanju: OP EKP 2014–2020), tematskega cilja 6 »Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov« in prednostne naložbe 6.3 »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa«. Ocena prispevka projekta h kazalnikom rezultata in učinka:

Kazalnik rezultata

Naziv kazalnika

Ocena prispevka h kazalniku

Kazalnik učinka

Naziv kazalnika učinka

Ocena prispevka projekta h kazalniku učinka OP

6.9

Površina nerevitaliziranih površin v mestih, v katerih se izvajajo TUS (ha)

4,3183

CO 37

Št. prebivalcev, ki živijo na območjih s celostnimi strategijami za urbani razvoj (št. oseb)

18.924*

CO 38

Odprt prostor, ustvarjen ali saniran na urbanih območjih (m2)

43.183

* Določitev kazalnika se nanaša na podatek SURS na dan 1. 1. 2016.

S projektom zasledujemo tudi cilje zastavljene v Trajnostni urbani strategiji Mestne občine Murska Sobota in Izvedbenem načrtu trajnostne urbane strategije Mestne občine Murska Sobota.

Obdobje izvajanja projekta

Projekt se izvaja v obdobju 2017—2019. Najprej je bila izdelana vsa potrebna investicijska in projektna dokumentacija ter pridobljena vsa soglasja za gradnjo. Prva dela so stekla spomladi 2018 in se zaključila oktobra 2018. Zaključek izvedbe vseh projektnih aktivnosti pa je predviden junija 2019.

Vrednost in financiranje

Vrednost projekta je ocenjena na 1.576.460,90 EUR.

Vire financiranja projekta zagotavljajo:

  • Lastna sredstva – MOMS:                                                            349.842,58 EUR,
  • ESRR – prispevek EU:                                                                 981.294,66 EUR,
  • ESRR – prispevek RS:                                                                 245.323,66 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Povezave

Več o evropskih strukturnih in investicijskih skladih na povezavi: www.eu-skladi.si