Povabilo k oddaji ponudbe za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota - dela parc.št. 4937/3 k.o. Murska Sobota

 

 

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota, na podlagi prvega odst. 64. člena  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), objavlja:

 

                       Povabilo  k oddaji ponudbe

za najem nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota -

dela parc.št. 4937/3 k.o. Murska Sobota

 

 1. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb

 

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, MŠ:5883172, DŠ: SI32339828

 

 1. Predmet oddaje v najem

 

Predmet oddaje v najem je nepremičnina, del parc. št. 4937/3 k.o. 105 – Murska Sobota, površine 77,00 m2, ki v naravi predstavlja začasno urejeno gostinsko ploščad za izvajanje gostinske dejavnosti, v lasti Mestne občine Murska Sobota do celote.

 

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti ter biti sposoben, da v 10. dneh od sklenitve pogodbe postavi gostinski kiosk oz. objekt ter prične z izvajanjem dejavnosti.

 

Izbrani ponudnik nosi vse stroške izdelave in postavitve gostinskega kioska oz. objekta, opreme in vse potrebno za izvajanje dejavnosti ter si je dolžan pridobiti vsa potrebna uporabna in druga dovoljenja.

 

 1. Ponudbena cena

 

Ponujena cena najema ne sme biti nižja od 9,00 EUR/m2 /mesečno.

 

V skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14, 90/15,  77/18, 59/19 in 72/19) se za najem zemljišč ne obračunava DDV, zato v gornji ceni ni upoštevan. 

 

Najemnik je dolžan poleg najemnine plačevati morebitne obratovalne stroške in izvajati redno tekoče vzdrževanje najetih nepremičnin.

 

V skladu z četrtim odstavkom 33. člena Odloka se izvirni povzročitelji (točka c drugega odstavka 5. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Mestne  občine Murska Sobota Ur. list RS, št. 80/13 in 49/2019) iz proizvodne dejavnosti, trgovine, poslovne dejavnosti, storitvene ali druge dejavnosti, ki ni dejavnost javnega sektorja,  morajo obvezno vključiti v sistem zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.

 

Najemna pogodba se sklepa za določen čas od sklenitve pogodbe do 31.10.2021.

 

Prednost pri sklenitvi pogodbe bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo ceno. Če bo za najem prispelo več enakih ponudb, bo za oddajo organizirana javna dražba.

 

 

 1.  Način in rok plačila najemnine

 

Najemnina se plačuje mesečno. Najemodajalec bo račun izstavil praviloma do 10. dne v mesecu, za pretekli mesec. Najemnik je račun dolžan plačati do 25. v mesecu za pretekli mesec ali v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike V primeru zamude plačila se najemniku zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

 

 1. Varščina

 

Varščina za najem nepremičnin znaša 200,00 EUR.

 

Varščina se plača najkasneje do dne 1.6.2021  do 24.00 ure na račun 01280-0100011405, z navedbo »Plačilo varščine za javno zbiranje ponudb za oddajo gostinske ploščadi 430-0027/2020«.

 

Ponudba se odda na obrazcu, ki je priloga tega javnega poziva.

 

Uspelemu ponudniku se bo vplačana varščina vštela v najemnino, ostalim pa bo brezobrestno vrnjena v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.

 

Ponudbe so zavezujoče. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe, se varščina zadrži.

 

 1. Pogoji in način oddaje ponudbe

 

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati člani komisije ter z njimi povezane osebe v smislu sedmega odstavka 51. člena ZSPDSLS-1.

 

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati tisti, kateri nimajo poravnanih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota in javnih zavodov,  katerih je ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota.

 

Ponudnik mora ponudbo s prilogami posredovati s priporočeno pošiljko oziroma osebno v zaprti pisemski ovojnici, na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, z navedbo »Javno zbiranje ponudb – za oddajo gostinske ploščadi, zadeva  št. 430-0027/2020 – NE ODPIRAJ«, tako da vsebuje:

 

1. izpolnjen, lastnoročno podpisan obrazec ponudbe, ki je priloga te objave,

2. potrdilo o vplačani varščini,

3. kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebno izkaznico) – velja za fizične osebe in s.p.-je oz. izpis iz sodnega registra za pravne osebe.

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo z dokazili prispele na naslov organizatorja javnega zbiranja ponudb najkasneje do 1.6.2021 do 24.00 ure. Če se ponudba pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organizator javnega zbiranja ponudb prejel ponudbo, šteje dan oddaje na pošto. Prepozno prispele, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane in bodo izločene iz postopka.

 

 1. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

 

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v sredo, 2.6.2021 ob 12.00 uri v sejni sobi urada župana Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota (I. nadstropje). Javno odpiranje ponudb bo izvedla komisija, imenovana s strani župana, v skladu z določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.  Člani komisije so zaposleni na Mestni občini Murska Sobota in sicer : Martina Caf Šaruga, vodja Oddelka za premoženjskopravne zadeve, Borut Slavič, višji svetovalec za premoženjske zadeve in Marta Mekicar, koordinator VII/1.

 

Ponudniki morajo ob podaji ponudbe oziroma najkasneje pred sklenitvijo pravnega posla podati izjavo o nepovezanosti s člani komisije v smislu, kot ga določa sedmi odstavek 51. člena ZSPDSLS-1.

 

Ponudniki bodo o rezultatih zbiranja ponudb obveščeni najkasneje 7 dni po zaključenem zbiranju ponudb.

 

Ponudniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz 6. in 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila javno zbiranje ponudb, izločeni iz postopka.

 

 1. Sklenitev pogodbe

 

Pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno najema. V kolikor bo v roku prispelo več enakih ponudb, bo organizirano dodatno pogajanje na način javne dražbe. Cene in drugi elementi ponudbe so zavezujoči.

Nepremičnina bo oddana po načelu videno-najeto, zato morebitne reklamacije po sklenitvi

pogodbe ne bodo upoštevane.

 

Organizator si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske

odgovornosti, odstopi od pogajanj oziroma sklenitve najemne pogodbe.

 

Pogodba mora biti sklenjena v roku 15 dni po pozivu organizatorja javnega zbiranja ponudb za sklenitev posla. V kolikor pogodba ni sklenjena v danem roku, se varščina zadrži, organizator javnega zbiranja ponudb pa odstopi od sklenitve posla.

 

 1. Rok veljavnosti ponudbe

 

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

 

 1. Opozorilo

 

Mestna občina Murska Sobota lahko do sklenitve pravnega posla postopek javnega zbiranja ponudb ustavi oziroma ne sklene pogodbe z uspelim ponudnikom, brez odškodninske odgovornosti.

 

 1. Dodatna pojasnila in informacije

 

Pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb in o nepremičnini lahko dobijo interesenti na Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, vhod III., 2. nadstropje, soba št. 13 in po telefonu 02/525 16 74.

 

Številka : 430-0027/2020-19 (520)

Murska Sobota, dne 13.5.2021

 

 

 

Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                 dr. Aleksander JEVŠEK

                                                                                                             ŽUPAN

Priloge:

 • Ponudba za najem
 • Grafika – lokacija nepremičnine

PRILOGA

 

MESTNA OBČINA

MURSKA SOBOTA

 

PONUDBA ZA NAJEM

nepremičnin v lasti Mestne občine Murska Sobota -

dela parc.št. 4937/3 k.o. Murska Sobota

 

 

ZVEZA:   javno zbiranje ponudb, št. 430-0027/2020-19 (520) z dne 13.5.2021

 

Ponudnik:                

 

Naslov:

 

Matična številka/EMŠO:

 

Identifikacijska številka za DDV/davčna številka:

 

Kontaktna oseba:

 

Elektronski naslov kontaktne  osebe:

 

Telefon:

 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:

 • sem skrbno pregledal(a) povabilo k pristopu k oddaji ponudbe št. 430-0027/2020-19 (520) z dne 13.56.2021
 • mi je stanje nepremičnine v naravi poznano,
 • sem seznanjen(a) s tem, da se bo pogodba sklenila na način videno-najeto,
 • sem registriran za opravljanje gostinske dejavnosti,
 • sem sposoben, da v 10. dneh od sklenitve pogodbe postavim gostinski kiosk oz objekt ter pričnem z izvajanjem dejavnosti,
 • se izrecno strinjam z ostalimi pogoji javnega zbiranja ponudb,
 • imam plačane davke in prispevke,
 • ima  poravnane vse obveznosti do Mestne občine Murska Sobota in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica Mestna občina Murska Sobota
 • v zadnjih šestih mesecih nisem imel(a) blokiranega TRR in
 • nisem povezan s člani komisije v smislu sedmega odstavka 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 - ZSPDSLS-1), ki kot povezane osebe šteje:
 • fizično osebo, ki je s članom komisije v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski vrsti pa do tretjega kolena, ali ki je s članom komisije v zakonu, zunajzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni partnerski zvezi ali v svaštvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza oziroma partnerska zveza prenehala ali ne,
 • fizično osebo, ki je s članom komisije v odnosu skrbništva ali posvojenca oziroma posvojitelja,
 • pravno osebo, v kapitalu katere ima član komisije delež večji od 50 odstotkov in
 • drugo osebo, s katerimi je glede na znane okoliščine ali na kakršnem koli pravnem temelju
 • povezana s članom komisije, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o njegovi nepristranskosti pri opravljanju funkcije člana komisije.

 

V skladu s tem dajem ponudbo za najem gostinske ploščadi, kot del parc. št. 4937/3, k.o. 105 – Murska Sobota, površine 77,00 m2,

 

za ponudbeno ceno  : ___________ EUR/m2/mesečno.

 

Ponudba velja do:  ______________.

Kraj in datum: ____________

 

Podpis ponudnika:

 

PRILOGA

 

Rok za prijavo: 
torek, 1. Junij 2021