Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Predsednik

Boštjan Berlak

Člani

- Matjaž Durič

- Robert Žižek

- Darijan Seginj

- Renata Vertot Pinter

- Drago Rajbar

- Karel Šoš

 

Odbor obravnava predloge aktov in druga vprašanja iz pristojnosti občine, ki se nanašajo na:

  • gospodarski razvoj občine,
  • vzpodbujanje razvoja podjetništva in drobnega gospodarstva,
  • ustanavljanje in delovanje skladov za razvoj podjetništva in drobnega 
    gospodarstva,
  • dejavnost kmetijstva, gozdarstva, lovstva in ribištva,
  • celostni razvoj podeželja,
  • razvoj dejavnosti na področju turizma in gostinstva,
  • in ostalo problematiko, ki mu jo dodeli mestni svet