Občina po meri invalidov

Mestna občina Murska Sobota je v letu 2010 na pobudo Zveze delovnih invalidov Slovenije pričela z aktivnostmi v zvezi s projektom »Občina po meri invalidov« z namenom izboljšanja kvalitete življenja invalidov v njihovem primarnem okolju. Nosilec projekta, v okviru katerega poteka tudi podeljevanje listine, je nevladna organizacija Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Postopke in kriterije ter potrebne dokumente za vključitev posamezne občine v projekt in podelitev omenjene listine, je ZDIS opredelila v Pravilniku o podelitvi listine »Občina po meri invalidov«.

Namen projekta je zagotavljanje čim bolj ugodnih razmer za vse občane in tudi za invalide, kar lokalna skupnost uresničuje z ustvarjanjem pogojev, ob upoštevanju in spoštovanju različnosti, za obče vključevanje v družbeno in socialno okolje.

V okviru aktivnosti za pridobitev listine Občina po meri invalidov, je Mestna občina Murska Sobota izvedla naslednje korake.

Organizirana je bila okrogla miza, kamor so bile povabljene vse invalidske organizacije (seznam se nahaja v priponki na dnu strani), ki delujejo v Mestni občini Murska Sobota in odgovorni predstavniki javnih služb, ki se srečujejo s problematiko invalidov. Na okrogli mizi so bili podani predlogi za analizo o položaju invalidov v Mestni občini Murska Sobota, ki so bili upoštevani in vključeni v akcijski načrt. Akcijski načrt občine je temeljni občinski dokument, ki usmerja dejavnost vseh v občini na področju invalidskega varstva. Zasnovan je za večletno obdobje, opredeljene so konkretne naloge. Posamezni nosilci nalog morajo pripraviti svoje konkretne načrte/programe za uresničevanje posameznih nalog iz občinskega akcijskega načrta. Pri tem je zelo pomembna vloga Sveta za invalide, ki koordinira, spodbuja in spremlja delo posameznih izvajalcev nalog in o tem obvešča občinski svet in javnosti.).

Župan je imenoval posebno delovno skupino, ki je pripravila predlog Analize o položaju invalidov v Mestni občini Murska Sobota in predlog Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota s konkretno opredeljenimi nalogami, odgovornimi izvajalci, roki in viri financiranja. Za pridobitev listine Občina po meri invalidov je poleg sprejetega akcijskega načrta potrebno še imenovanje sveta invalidov. V svetu invalidov so enakopravno vključeni vsi iz predstavniki invalidskih organizacij. Naloge sveta invalidov so v tem, da letno spremlja izvajanje in uresničevanje akcijskega načrta, in sodeluje z izvajalci in jim je v podporo.

Z namenom uresničitve zaveze župana Antona Štihca za izvedbo aktivnosti za pridobitev listine »Občina po meri invalidov« in sprejetja vseh ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti vseh občank in občanov v lokalni skupnosti, je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota novembra 2011 sprejel Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota.

Glede na predhodno izpolnjene formalne pogoje za kandidaturo v omenjenem projektu, so aprila 2012 župan Anton Štihec, predsednik Zveze društev invalidov Slovenije Drago Novak ter predsednik Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota Rudolf Kulič podpisali Dogovor o vključitvi Mestne občine Murska Sobota v projekt »Občina po meri invalidov«. Sledila je razprava o vsebini nalog iz akcijskega načrta za leto 2012.

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je oktobra 2012 sprejel sklep, da se Mestni občini Murska Sobota podeli listina »Občina po meri invalidov«, ki jo je Mestna občina Murska Sobota prejela na slovesnosti 4. decembra 2012.

Več informacij najdete na tej povezavi.