Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

V prihodnjih štirih letih več projektov trajnostne mobilnosti

torek, 7. Januar 2020

Murskosoboški mestni svetniki so se na zadnji seji mestnega sveta seznanili tudi s projekti trajnostne mobilnosti v obdobju 2020–2023.

Urejeni bodo 4,6 kilometra kolesarskih stez oziroma pločnikov, 1,9 kilometra cestišč, tri krožišča, dve kolesarski postajališči in dve avtobusni postajališči, zasajenih pa 56 dreves.

Za boljšo kakovost življenja v mestu

Cilji projektov so poleg izboljšanja kolesarskih povezav večji delež kolesarjev in pešcev ter s tem prehod na trajnostne načine mobilnosti, manj emisij in drugih negativnih učinkov (zlasti manjša onesnaženost zraka s trdimi delci PM10 in manj hrupa), ki jih povzroča motoriziran promet, izboljšana telesna aktivnost prebivalcev za boljše zdravje ter manjši stroški občanov za vsakodnevno mobilnost. Vsi projekti temeljijo na Celostni prometni strategiji, Trajnostni urbani strategiji in Smernicah za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, ki določajo pet ključnih načel: povezanost omrežja, neposrednost povezav, varnost, udobje in privlačnost. Vrednost vseh investicij je ocenjena na 4,7 milijona evrov. Projekti bodo v vrednosti 2,5 milijona evrov sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Eko sklada, mestna občina pa bo projekte financirala v znesku 2,2 milijona evrov. Načrti bodo izvedeni v okviru štirih projektov, od tega bosta dva največja sofinancirana s sredstvi mehanizma Celostnih teritorialnih naložb za urbano mobilnost, dva pa iz razpisa Eko sklada. Posegi, načrtovani v okolici središča mesta, so terminsko načrtovani tako, da bodo gradbišča čim manj ovirala pretočnost prometa.

Prihodnje leto med drugim Lendavska ulica

V letu 2020 bosta urejena kolesarska steza na Lendavski ulici in kolesarski pas na Zvezni ulici, rekonstruirana bo Kroška ulica in izvedena bo prva faza rekonstrukcije kolesarske poti Murska Sobota–Rakičan. V okviru rekonstrukcije kolesarske steze na Lendavski ulici bo ta urejena v območju pred trgovino, kjer bosta razširjena kolesarska steza in pločnik, preurejeno bo parkirišče in urejena meteorna odvodnja, predvideni sta tudi kolesarnica ter ureditev prometne signalizacije in javne razsvetljave.  V okviru ureditve kolesarskega pasu na Zvezni ulici bodo rekonstruirane talne označbe z umestitvijo enostranskega enosmernega kolesarskega pasu iz smeri Kocljeve ulice proti Slovenski, iz smeri Slovenske proti Kocljevi pa bodo kolesarji na cestišču v mešanem prometu z avtomobili, vendar bodo imeli prednost pred njimi. Ureditve na Zvezni ulici bodo smiselno dopolnile zaključek ureditev na Slovenski ulici in s tem Slovensko ulico povezale s kolesarskimi stezami v jugovzhodnem delu mesta. Rekonstruirana bo tudi celotna Kroška ulica, in sicer z obojestranskim pločnikom ter kolesarsko stezo, cestišče bo preplasteno in nekoliko ožje, da bi umirili promet, hkrati bosta prenovljena javna razsvetljava in vodovod, z obeh strani bo zasajen drevored, poskrbeli pa bodo tudi za meteorno odvodnjo s ponikovalnicami. V okviru rekonstrukcije kolesarske poti Murska Sobota–Rakičan bodo v prvi fazi postavljeni obstranski robniki do Splošne bolnišnice Murska Sobota, položen bo nov asfalt in postavljen kolesarski števec.

V letu 2021 v načrtu površine ob zdravstvenem domu

V letu 2021 se bodo urejali Slomškova ulica, križišče Gregorčičeve ulice in Ulice Staneta Rozmana ter kolesarske in druge površine na Grajski in Ciril Metodovi ulici. V okviru ureditve Slomškove ulice bo obnovljeno celotno cestišče z ureditvijo meteorne odvodnje s ponikanjem, dograjena bo javna razsvetljava, obnovljen bo vodovod, urejeni bodo tudi obojestranske kolesarske steze in pločniki z navezavo v Zvezno ulico. Ob rimskokatoliški cerkvi bo na križanju z Gregorčičevo ulico zgrajeno krožišče na dvignjeni ploščadi. Križišče Gregorčičeve ulice in Ulice Staneta Rozmana bo spremenjeno v krožišče s sredinskim otokom in dvignjeno ploščadjo, da ga bodo lahko pešci in kolesarji prehajali varno, brez spremembe nivoja, s tem pa bo odpravljena tudi nevarna črta točka ob objektih varovanih stanovanj na Gregorčičevi ulici. Urejene bodo tudi kolesarske in druge površine na Grajski in Ciril Metodovi ulici. Tu je predvidena novogradnja kolesarske steze na Ciril Metodovi ulici, in sicer manjkajoči odsek ob mestnem parku. V nadaljevanju bo preurejeno parkirišče pri zdravstvenem domu, in sicer na način, da se bodo vsi udeleženci v prometu varneje vključevali v promet. Tako bosta urejena uvoz na parkirišče na vzhodni strani in izvoz na zahodni (Kopališka), parkirni prostori pa bodo umeščeni poševno in ločeno od cestišča. Ob parkiriščih pred zdravstvenim domom bosta razširjen kolesarski pas in pločnik.

V letu 2022 na vrsti Gregorčičeva ulica in Ulica arhitekta Novaka

V letu 2022 je načrtovana ureditev Gregorčičeve ulice, kjer se bo uredilo krožišče z Ulico arhitekta Novaka, prav tako na dvignjeni ploščadi, poskrbljeno bo za del manjkajoče kolesarske steze, bolje bodo urejeni pločniki za varnejšo uporabo pešcev, dodatno se bo uredila meteorna odvodnja v ponikovalno polje. Načrtovana je tudi celovita ureditev Ulice arhitekta Novaka, kjer bo pločnik na južni strani širši, kolesarski pasovi na cestišču bodo potekali v obe meri, izvedli bodo tudi preplastitev cestišča, za umiritev prometa bo poskrbljeno z zožanjem cestišča. Zasadili bodo nov drevored na južni strani ter obnovili javno razsvetljavo in vodovod, postavitev parkirišč bo ostala enaka. Urejen bo tudi manjkajoči pločnik v južnem delu Cvetkove ulice v smeri proti glasbeni šoli.

Leta 2023 še Ulica Staneta Rozmana

Ulica Staneta Rozmana bo v celoti urejena leta 2023. Celotno cestišče bo obnovljeno, za umiritev prometa bo poskrbljeno z zožanjem cestišča. V obe smeri bodo urejeni kolesarski pasovi na cestišču, pločniki pa preurejeni tako, da se kolesarji in pešci ne bodo več ovirali v prometu. Zasajen bo nov in nekoliko krajši drevored na severni strani, dograjena bo javna razsvetljava, rekonstruirana bosta vodovod in meteorna odvodnja, ki se bo reševala tudi z dodatnimi ponikovalnimi polji, sočasno bodo urejena tri manjša parkirišča v stranskih ulicah, enostranska pravokotna parkirišča pa se spreminjajo v vzporedna parkirišča na obeh straneh ceste.

Ksenija Glažar, Soboške novine, december 2019