Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Ugotovitvena odločba

torek, 10. December 2019

Mestna uprava

Številka:    711-0036/2019 - 6  (530)

Datum:      10.12.2019

Mestna občina Murska Sobota, Mestna uprava, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,  izdaja na podlagi 17. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu ZUP), 67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno  prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10- odl. US, 40/12 ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/19 – odl. US in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 245. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) Uradni list RS, št. 61/2017, v nadaljnjem besedilu ZUrep-2) v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, po uradni dolžnosti naslednjo

 

U G O T O V I T V E N O  O D L O Č B O

 

  1. Ugotovi se, da imajo nepremičnine parc.št. :

 

246, k.o. 109 Markišavci – ID znak parcela 109 246

287/1 k.o. 109 Markišavci – ID znak parcela 109 287/1

287/3 k.o. 109 Markišavci – ID znak parcela 109 287/3

173/4 k.o. 109 Markišavci – ID znak parcela 109 173/4

288/4 k.o. 109 Markišavci – ID znak parcela  109 288/4

288/3 k.o. 109 Markišavci – ID znak parcela 109 288/3

288/1 k.o. 109 Markišavci – ID znak parcela 109 288/1

 

status grajenega javnega dobra lokalnega pomena

 

  1. Na podlagi te odločbe se po pravnomočnosti v zemljiški knjigi pri parcelah, navedeni v prvi točki izreka te odločbe, predlaga vpis lastninske pravice v korist Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, matična številka:5883172000, do celote (1/1) in zaznamba grajenega javnega dobra lokalnega pomena – pot.

 

  1. Stroškov postopka pri izdaji te odločbe ni bilo.

 

O b r a z l o ž i t e v:

 

Nepremičnine, navedene v 1. točki izreka odločbe, predstavljajo del nekategoriziranih javnih poti, ki so v skladu z Zakonom o cestah (uradni list RS, št. 109/1, 48/12, 36/14 – odl. ZS, 46/15 in 10/18) v lasti občine.

 

ZUrep-2 v 7. točki 1. odstavka 3. člena določa, da so grajeno javno dobro zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Grajeno javno dobro je državnega in lokalnega pomena.

 

Iz zemljiškoknjižnega izpisa je razvidno, da so nepremičnine iz 1. točke izreka odločbe, opredeljene kot javno dobro. V 245. členu ZUreP-2 so določeni pogoji za formalno ureditev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. S tem, ko je nepremičnina v zemljiški knjigi že vpisana kot javno dobro oz. kot družbena lastnina v splošni rabi, je izkazano, da imajo nepremičnine, ki so predmet te odločbe, pridobljen status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

 

Po določbah 245. člena ZUreP-2 izda pristojna občinska uprava ugotovitveno odločbo, da je določeno zemljišče ali  objekt, zgrajen na njem, grajeno javno dobro lokalnega pomena, po uradni dolžnosti.

 

V postopku je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji, ki jih določa 245. člen ZUreP-2 za pridobitev statusa javnega dobra lokalnega pomena za nepremičnine, ki so navedene v 1. točki izreka te odločbe.

 

Na podlagi določb 111. člena Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZSt-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – ZUUJFO , 69/17, 11/18- ZIZ-L in 16/19 – ZNP-1) se pravno dejstvo, da je nepremičnina javno dobro, zaznamuje na podlagi dokončne ali pravnomočne odločbe pristojnega organa o določitvi statusa javnega dobra, zaznamba javnega dobra pa mora obsegati tudi podatek o vrsti javnega dobra.

 

Po pravnomočnosti bo odločba posredovana v zemljiškoknjižno izvedbo.

 

Stroški postopka v smislu 113. člena ZUP v tem postopku niso nastali, zato je skladno s 118. členom ZUP o stroških odločeno, kot je razvidno iz. 3. točke izreka te odločbe.

 

Ugotovitvena odločba je s tem utemeljena.

 

Ugotovitvena odločba je izdana po uradni dolžnosti in je na podlagi 22. člena Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/1 – uradno prečiščeno besedilo, 14/18 – ZUUJFO, 84/15 – ZZEIP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš, v nadaljnjem besedilu ZUT) takse prosta.

 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je dopustna pritožba županu Mestne občine Murska Sobota, in sicer v roku 15 dni od dneva vročitve odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno ali da ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal. Če je pritožba poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je prispela pravočasno, če je oddana na pošto zadnji dan roka. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini  18,10 EUR po ZUT, na račun: SI56 01280-4800309171, upravne takse iz upravnih dejanj – občinske, sklic na št.:11 75795-7111002, ali na blagajni Mestne občine Murska Sobota. 

 

Postopek vodila:

Martina Caf Šaruga, univ.dipl.prav.,

Po pooblastilu

Vodja oddelka za premoženjskopravne zadeve

      Milena Vöröš,  univ.dipl. prav.

 

 v.d. D I R E K T O R

 

ŽIG

 

 

VROČITI:

 

  • v zadevo
  • oglasna deska Mestna občina Murska Sobota
  • spletna stran Mestne občine Murska Sobota

 

Po pravnomočnosti odločbo prejme:

                                                                                                        

  •     zemljiška knjiga pristojnega sodišča
Dokumenti: