Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sprejet proračun za leto 2020

četrtek, 20. Februar 2020

Svetnice in svetniki so na današnji seji sprejeli proračun Mestne občine Murska Sobota (MOMS) za leto 2020 v višini 27,9 milijonov evrov, ki ga zaznamuje kar 45% delež sredstev za investicije, medtem, ko sredstva za socialne transferje, predšolsko vzgojo, šolstvo, kulturo, šport in druge programe znašajo okrog 32% proračuna.

MOMS nadaljuje s pospešenim črpanjem evropskih sredstev, ki dosegajo kar 29% vseh prihodkov (skoraj 7,3 milijonov evrov) in so namenjena za nadaljevanje projektov Celostnih teritorialnih naložb (CTN), predvsem prenove Slovenske ulice in projekte trajnostne mobilnosti. V proračun za leto 2020 so vključene naložbe in vlaganja v vzdrževanje in gradnjo cest, tudi vzhodne obvoznice,  nadgradnja Vodovoda sistema B, projekti celostne postopne obnove kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v občini ter energetska prenova javnih stavb. V proračunu so zajeti tudi prizidek Zdravstvenega doma Murska Sobota, nova streha na tržnici in na Otroškem počitniškem domu Baška, ureditev dvorane in sanitarij v soboškem gradu ter naložbe v obnovo šol in vrtcev. S proračunom se zagotavlja tudi ureditev vaških, gasilskih in večnamenskih domov v krajevnih skupnostih.

Občinski proračun na prihodkovni strani obsega okrog 24,4 milijonov evrov, na odhodkovni pa skoraj 27 milijonov evrov. K temu je potrebno dodati še mesečne obveznosti za odplačilo dolgov že najetih kreditov. Proračunski primanjkljaj bo občina pokrivala s presežkom iz minulih let ter z dodatnim brezobrestnim zadolževanjem pri državnem proračunu in novim dolgoročnim komercialnim kreditom v višini 1,1 milijona evrov. Zadolževanje bo namenjeno predvsem naložbam v infrastrukturi, še posebej nujni obnovi kanalizacije ter obnovi cest in ulic v mestu in primestnih naseljih ter obnovi grajske dvorane. Kljub zadolževanju Mestna občina Murska Sobota ostaja ena od manj zadolženih mestnih občin, konec leta 2019 je dolg na prebivalca občine obsegal 342,70 EUR.

Župan Jevšek se je zahvalil vsem, ki so pomagali pri pripravi proračuna, tudi za konstruktivne pripombe in predloge mestnih svetnikov v prvi obravnavi, da smo danes dobili proračun, ki omogoča nadaljnjo razvojno preobrazbo Murske Sobote v občino visoke kakovosti življenja, hkrati pa ostaja socialno naravnan.

Proračun Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 je objavljen na tej povezavi.