Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi popolnjenega osnutka Občinskeha prostorskega načrta (OPN) Mestne občine Murska Sobota