Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)

torek, 20. Januar 2015

Mestna občina Murska Sobota Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl.US) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US in 40/12 - ZUJF) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam S K L E P z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt) I. Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt), katerega je izdelal PROJEKTIVNI BIRO LAZAR, d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje je bil sprejet z Odlokom o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (Uradni list RS, št. 41/2004, popr. 62/2004). II. Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni in sicer od torka 27. januarja 2015 do srede 11. februarja 2015. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 4. februarja 2015 ob 18. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si . III. V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do srede 11. februarja 2015. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila. IV. Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti. V. Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si Številka: 3500-0002/2014-15(182) V Murski Soboti, dne 30.12.2014 mag. Aleksander JEVŠEK ŽUPAN