Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

petek, 17. Februar 2012

Mestna občina  

Murska Sobota

 

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi, ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – odločba US, 76/08, 100/08 – odločba US, 79/09, 14/10 – odločba US, 51/10 in 84/10 – odločba US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam

 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi

osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti

(zunanje ureditve)

 

I.

Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (zunanje ureditve), katerega je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Lendavska ulica 57 A, Murska Sobota. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom ZPNačrt-A izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje je bil sprejet z Odlokom o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 94/2005) in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za območje stanovanjske gradnje med Kajuhovo in Tomšičevo ulico v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 49/2010).

 

II.

Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni in sicer od 28. februarja 2012 do 14. marca 2012. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 7. marca 2012 ob 17. uri, kjer se bodo tudi lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si .

III.

V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno srede 14. marca 2012. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo podala stališča do pripomb in jih javno objavila.

 

IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

Številka:  3500-0003/2011-11(182)

V Murski Soboti, dne 7.2.2012   

         

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.,l.r.

 

župan

 

Mestne občine Murska Sobota