Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (stanovanjska gradnja)

torek, 20. Avgust 2013

Mestna občina  

Murska Sobota                                                                                                

 

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl.US) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US in 40/12 - ZUJF)  ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam

 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka

sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

 

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja), katerega je izdelal ZEU-DNI d.o.o., Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota. Na območju obdelave je v veljavi prostorski akt Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (Uradni list RS, št. 46/2003). V tem veljavnem aktu se bodo ob uveljavitvi novega akta določila delno spremenila.

 

II.

Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje). Del gradiva se bo razgrnil na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4 , Murska Sobota. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni in sicer od torka 27. avgusta 2013  do četrtka 26. septembra 2013. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času mestne uprave ter pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 11. septembra 2013 ob 17. uri, kjer se bodo lahko podale ustne pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si .

 

III.

V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje do vključno četrtka 26. septembra 2013. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb, ki bo priložena gradivu na mestni upravi oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.

IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

 

Številka:  3500-0003/2012-18(182)

V Murski Soboti, dne: 5.8.2013

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.,

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota