Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša)

torek, 12. September 2017

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št.  33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP-A, 109/1276/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) izdajam

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod  (vila hiša)

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (vila hiša), katerega je izdelalo podjetje Arhilog, arhitekturno procesiranje d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, kateri se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (Uradni list RS, št. 46/03 in 31/14).

II.

Dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni in sicer od ponedeljka 25. septembra 2017 do ponedeljka 9. oktobra 2017. Ogled razgrnjenega dopolnjenega  osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota v sredo 4. oktobra 2017 ob 16. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

III.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do ponedeljka 9. oktobra 2017. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih, podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota ter ustno na zapisnik na javni obravnavi. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

 

Številka:  3505-0002/2017-10 (740)

V Murski Soboti, dne 7.09.2017

 

          dr. Aleksander JEVŠEK

 

           župan