Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever

sreda, 15. Junij 2016

Na podlagi 60., 61a. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 ­– uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) izdajam

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono  Murska Sobota - sever (trgovski objekt)

 

I.

Javno se razgrne dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono  Murska Sobota - sever (trgovski objekt), ki ga je izdelala družba ZEU-DNI d.o.o. iz Murske Sobote. Postopek izdelave sprememb in dopolnitev akta se v skladu z 61.a členom ZPNačrt-a izvaja po skrajšanem postopku. Prostorski akt, ki se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono Murska Sobota - sever (Uradi list RS, št. 39/97, 41/2004, 62/2004 – popravek, 29/2005, 39/2015).

II.

Dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno cono  Murska Sobota - sever (trgovski objekt) se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti, Trg zmage 4, Murska Sobota.

III.

Javna razgrnitev bo trajala najmanj 15 dni in sicer od ponedeljka 27. junija 2016 do ponedeljka 11. julija 2016. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, v sredo 6. julija 2016 ob 16. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si .

IV.

V času javne razgrnitve lahko k osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do ponedeljka 11. julija 2016. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenih mestih oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

V.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

VI.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si