Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99

petek, 29. Junij 2018

Mestna občina  

Murska Sobota

 

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št.  33/0770/08 – ZVO-1B, 108/0980/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/1257/12 – ZUPUDPP-A, 109/1276/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO ter v povezavi z 273. členom  Zakona o urejanju prostora ZUreP-2, Uradni list RS, 61/17) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/0879/0951/1040/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17) izdajam

 

 

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99

 

 

I.

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP SO 99, katerega je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o. iz Murske Sobote.

 

II.

Dopolnjen osnutek prostorskega akta se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za okolje in prostor (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti mesta Murska Sobota,  Trg zmage 4, Murska Sobota. Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni, in sicer od petka 6. julija 2018 do ponedeljka 6. avgusta 2018. Ogled razgrnjenega dopolnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in na oglasni deski sedeža mestnih četrti. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, v sredo 11. julija 2018 ob 16.00 uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Dopolnjen osnutek bo objavljen tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si.

 

III.

V času javne razgrnitve lahko k dopolnjenemu osnutku prostorskega akta dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do ponedeljka 6. avgusta 2018. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb na razgrnitvenem mestu v prostorih Mestne občine Murska Sobota oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

 

IV.

Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

 

V.

Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si.

 

Številka:  3505-0012/2017-11(700)

V Murski Soboti, dne 22.6.2018

                       

župan

 

Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK