Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

četrtek, 21. April 2016

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) ter na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl.US, 40/12 - ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota - UPB (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) izdajam

S K L E P

z javnim naznanilom o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

I.
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti, katerega je izdelalo podjetje IB STUDIO d.o.o. iz Kopra.

II.
Dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti se bo javno razgrnil v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje) ter na sedežu Mestnih četrti, Trg zmage 4, Murska Sobota.

III.
Javna razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni in sicer od torka 3. maja 2016 do srede 1. junija 2016. Ogled razgrnjenega osnutka bo možen v delovnem času občinske uprave in pisarne Mestnih četrti. V času javne razgrnitve, bo organizirana javna obravnava v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota, v sredo 11. maja 2016 ob 16. uri, kjer se bodo lahko podale pripombe. Osnutek bo prikazan tudi na spletni strani MO Murska Sobota: www.murska-sobota.si .

IV.
V času javne razgrnitve lahko k osnutku predmetnega prostorskega akta, dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe, oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti najkasneje vključno do srede 1. junija 2016. Pripombe in pobude se lahko vpišejo v knjigo pripomb oziroma podajo pisno na naslov Mestna občina Murska Sobota, Oddelek za okolje in prostor, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota. Občina bo pripombe preučila in do njih zavzela stališča ter jih javno objavila.

V.
Šteje se, da je pri podajanju pripomb z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov, podan pristanek za obravnavo in objavo teh podatkov v stališčih do pripomb na Mestnem svetu in na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

VI.
Sklep se objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani MO Murska Sobota: http://www.murska-sobota.si

Številka: 3500-0006/2015 – 39(700)
V Murski Soboti, dne: 14.4.2016

dr. Aleksander JEVŠEK

ŽUPAN