Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

petek, 14. December 2012

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

 

Na podlagi 11., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP(106/10 popr.), 43/11 - ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) ter na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12-ZUJF) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota – UPB (Uradni list RS, št. 23/07-uradno prečiščeno besedilo in 49/10) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja

 

 

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja)

 

 

1. člen

(splošno)

 

       (1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota – zahod (stanovanjska gradnja), za katerega je idejno zasnovo izdelalo podjetje Arh42 d.o.o. Murska Sobota.

    (2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 57/12 – ZUPUDPP-A) – (v nadaljevanju ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).

 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)

          

      (1)  S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod (Uradni list RS, št. 46/2003). Območje celotnega zazidalnega načrta je večinoma že pozidano. V manjšem delu območja, kjer je po veljavnem odloku predvidena gradnja petih individualnih stanovanjskih hiš, pa so parcele še nepozidane. Nepozidana oz. neizkoriščena je ostala tudi manjša površina za predvidene interne parkirne prostore ter predvidena zunanja prodajna površina. Lastniku parcel in investitorju določbe v veljavnem aktu več ne ustrezajo. Za drugačno postavitev objektov ter drugačno izkoriščenost parcel je potrebno spremeniti prostorski akt.

    (2) Zemljišče je nepozidano in je v naravi kot travnata površina. V neposredni bližini je obstoječa komunalna infrastruktura.

 

3. člen

(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev ZN)

 

      (1)  Predmet izdelave sprememb in dopolnitev ZN je glede na pobudo, izdelati nova določila za umestitev stanovanjskih objektov na območje, ki je sicer stavbno in nepozidano. Bila je izdelana idejna zasnova, ki predvideva gradnjo vrstnih hiš. Območje gradnje se bo vršilo na parcelah št. 4145/1, 4145/2, 4145/3, 4145/4, 4145/5, 4145/6 in 4134/11 vse k.o. Murska Sobota. Za morebitne druge infrastrukturne ureditve se lahko posega tudi na parcele, ki so v neposredni bližini območja.

    (2)  Načrtovalec sprememb in dopolnitev ZN  oz. investitor bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, štiri izvode akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

   (1)  Za potrebe izdelave osnutka akta za umestitev stanovanjske gradnje je izdelana idejna zasnova pri podjetju Arh42 d.o.o. iz Murske Sobote. Pri načrtovanju akta je potrebno upoštevati tudi veljavne prostorske akte, ki mejijo na to območje.

    (2) V kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti investitor.

 

5. člen

(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev ZN)

 

Izvedejo se naslednji postopki:

 

FAZE

objava Sklepa o začetku priprave akta

priprava osnutka prostorskega akta

pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO

dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic

(in morebitna priprava okoljskega poročila)*

preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*

Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom

javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava

stališča do podanih pripomb

I. obravnava na seji Mestnega sveta

priprava predloga akta

pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni

Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*

II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta

objava odloka v Uradnem list RS

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

 

 

6. člen

   (nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)

 

 (1)  Državni nosilci urejanja prostora so:

 • RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 • RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo; Langusova ulica 5; 1000 Ljubljana
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
 • Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
 • Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota,  Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
 • Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota

  (2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:

 • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, Ljubljana; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08–ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.

   (3) Lokalni nosilci urejanja prostora:

 • Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
 • Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
 • Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
 • UPC Telemach, Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
 • T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor
 • Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

   (4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:

 • predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
 • zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
 • izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
 • sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.

   (6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.

    (7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

    (8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora v skladu z 61. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev ZN)

 

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev ZN ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oz. vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), zagotovi investitor DOBEL, investicije, d.o.o. Murska Sobota.

 

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si  ter  začne veljati z dnem objave.

 

Številka:   3500-0003/2012-2(182)

V Murski Soboti, dne: 12.10.2012   

                  

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad. l.r.

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota