Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota

sreda, 14. Oktober 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8 in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10, 39/15) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota
(območje 1. faze)

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze); (v nadaljevanju spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta).
(2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/2004 z dne 30.1.2004).
(4) Z uveljavitvijo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta se bo delno preklical prostorski akt kot je navedeno v tretjem odstavku tega člena, v delu, ki se bo na novo definiral.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (območje 1. faze), štel za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev
zazidalnega načrta)

(1) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - OPN (Uradni list, št. 63/2014) je predmetno območje opredeljeno kot stavbno. Območje spada po določilih 35. člena v enoto urejanja prostora SO 81, IP – površine za industrijo. V območja »I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI« se umeščajo objekti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim in servisnim dejavnostim. V določbah 89. člena OPN je navedeno, da se upoštevajo prostorsko izvedbeni pogoji, ki so določeni v veljavnem zazidalnem načrtu. Upoštevati se morajo tudi določbe drugih členov OPN.
(2) Investitor je izkazal namero, da želi na eni izmed parcel graditi samostojni trgovski objekt. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za severno obrtno industrijsko cono mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 8/04), je bil izdelan v letu 2003. Takrat investitorji in s tem natančne vsebine, za večino objektov niso bili znani, zato so se dejavnosti, pozidava in gabariti objektov predvideli le z osnovnimi opisi. Za območje 1. faze, ki se nahaja južno od predvidene obvozne železniške proge se je predvidela gradnja objektov pretežno obrtno-storitvene in proizvodne dejavnosti ter trgovsko-poslovnih funkcij v manjših gabaritih. V opisnem delu, ki je v prilogi prostorskega akta, pa je zapisano podobno, da so v 1. fazi - južno od železniške obvozne proge zastopane pretežno obrtno proizvodne in servisne dejavnosti ter trgovsko-poslovne dejavnosti - vse v sorazmerno manjših gabaritnih rastrih. Torej določila veljavnega odloka umestitev objektov s trgovsko dejavnost dovoljujejo. Ker pa določila odloka niso zapisana tako natančno, da bi se lahko sprejela odločitev o gradnji samostojnih trgovskih objektov na posameznih parcelah, se mora prostorski akt spremeniti in dopolniti.
(3) Ker se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta nanašajo samo na posamični poseg v prostor oz. na natančnejšo opredelitev dejavnosti samostoječih objektov, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta. Vsa komunalna oprema in dovozi je na obodnih parcelah že izvedena.

3. člen
(vsebina, območje in oblika sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

(1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je izdelati nove prostorsko izvedbene pogoje, ki bodo smiselno in ustrezno postavila določila za umestitev samostojnih trgovskih objektov. Gradnja drugih objektov z drugimi dejavnostmi, ki so v območju dovoljena, se bo lahko še vedno izvajala.
(2) Kompleks zajema parcele v severno obrtni industrijski coni na vzhodni strani naselja Nemčavci, ki se nahaja v 1. fazi južno od predvidene železniške obvozne proge. V območje obdelave se lahko vključijo tudi druge parcele v neposredni bližini območja.
(3) V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta se bodo na novo definirali pogoji izvedbe v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb.
(4) Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je poleg izdelave vseh strokovnih podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave. Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu RS, štiri izvode akta v analogni obliki in vsaj enem izvodu v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki ga uporablja pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe izdelave osnutka spremembe prostorskega akta je izdelana projektna zasnova pri podjetju PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o. iz Murske Sobote, ki bo obenem po pooblastilu investitorja FINIMO d.o.o. tudi načrtovalec spremembe prostorskega akta. Pri načrtovanju akta je potrebno upoštevati tudi druge veljavne občinske in državne prostorske akte, ki mejijo ali sekajo to območje.
(2) V kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti investitor.

5. člen
(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

V skladu z 61. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Izvedejo se naslednji postopki:

• objava Sklepa o začetku priprave akta
• priprava osnutka prostorskega akta
• pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO
• dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic
(in morebitna priprava okoljskega poročila)*
• preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
• Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
• javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
• stališča do podanih pripomb
• I. obravnava na seji Mestnega sveta
• priprava predloga akta
• pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni
• Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*
• II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
• objava odloka v Uradnem list RS

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
• RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
• RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota
• Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana (za državne ceste),
• Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana (za železnice)
• Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo; Langusova ulica 4; 1000 Ljubljana
• Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
• Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo na okolje, Dunajska cesta 47, Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
• Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
• Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
• Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
• UPC TELEMACH, širokopasovne komunikacije d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota
• T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor
• Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
(4) Osnutek prostorskega akta poslati v vednost na naslov:
• Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije; Stegne 7, p. p. 418; 1001 Ljubljana
(5) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(6) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
• predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
• zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
• izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
• sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(7) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(8) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(9) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta)

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oz. vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potrebna) zagotovi investitor FINIMO d.o.o., Lendavska ulica 5A, 9000 Murska Sobota.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.

Številka: 3505-0008/2015 - 2(182)
V Murski Soboti, dne: 23.9.2015

ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK