Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)

ponedeljek, 7. Marec 2016

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 - ZUUJFO), in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10, 39/15) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P
o začetku priprave

sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (večnamenski poslovni objekt)

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (v nadaljevanju: SD_ZN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD_ZN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).
(3) Prostorski akt, ki se ga s tem odlokom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (Uradne objave, št. 9/90, Uradni list RS, št. 45/97, 77/98, 110/2009, 76/2011).
(4) Z uveljavitvijo SD_ZN se bo delno preklical prostorski akt kot je navedeno v tretjem odstavku tega člena, v delu, ki se bo na novo definiral.
(5) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti štel za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD_ZN)

(1) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota – OPN (Uradni list RS, št. 63/14) je predmetno območje opredeljeno kot stavbno. Območje spada po določilih 35. člena v enoto urejanja prostora SO 8, podenoto 8/1, s podrobnejšo namensko rabo CU – osrednje centralne dejavnosti. V določbah 89. člena OPN je navedeno, da se upoštevajo prostorsko izvedbeni pogoji, ki so določeni v veljavnem zazidalnem načrtu. Pri spremembah in dopolnitvah prostorskega akta se upošteva podrobno namensko rabo iz OPN. Podenota urejanja se lahko deli v več območij, za katera se pripravi posamične spremembe obstoječega akta oziroma nove prostorske akte. Upoštevati se morajo tudi določbe drugih členov OPN.
(2) Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za območje »Lendavska-sever« v Murski Soboti (Uradne objave, št. 9/90) je bil izdelan decembra 1989. Pozneje so bile sprejete tudi nekatere spremembe tega akta, ki pa na obravnavano območje bistveno ne vplivajo. Obstoječi objekt na predmetnem območju je bil predviden za rušitev. Na tem območju so bile predvidene prometne površine in zelenica. Investitor je izrazil namero, da bi se obstoječi objekt ohranil v enakih horizontalnih in vertikalnih gabaritih. K obstoječemu objektu bi se prizidal še novi del. Obstoječi objekt bi bil namenjen za delavnico in skladišče, novi prizidek pa za trgovino. To dejavnost v manjšem obsegu investitor že opravlja v obstoječem objektu. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebna sprememba določb veljavnega prostorskega akta.
(3) Ker se spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta nanašajo samo na posamični poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani postopek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.

3. člen
(vsebina, območje in oblika SD_ZN)

(1) Predmet izdelave SD_ZN je sprememba predvidene ureditve. Potrebno je izdelati urbanistično-arhitektonska ter tehnična določila, s katerimi se določijo novi prostorsko izvedbeni pogoji. S spremembami se ohrani obstoječi objekt (prekličejo se določila, da se obstoječi objekt poruši) in določi umestitev novega prizidka ter spremljajoče zunanje ureditve. Določi se tudi namembnost objekta. Obstoječi objekt bo predviden za delavnico in skladišče, novi prizidek pa za trgovino. Parkirišča so obstoječa in se jih bo obnovilo.
(2) Obravnavano območje zajema parcele enega lastnika in se nahaja severno od Lendavske ulice za kompleksom družbe Elektro Maribor d.d. . Spremembe prostorskega akta so predvidene na zemljiščih parc. št. 185/9, 185/7, 187/12 in 187/15, vse k.o. 105 Murska Sobota. V območje obdelave se lahko vključijo tudi druge parcele v neposredni bližini območja.
(3) V spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta se bodo na novo definirali pogoji izvedbe v skladu s pogoji iz smernic posameznih pristojnih služb.
(4) Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je poleg izdelave vseh strokovnih podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih telesih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave. Načrtovalec sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu RS, štiri izvode akta v analogni obliki in vsaj en izvod v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki ga uporablja pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za potrebe izdelave osnutka spremembe prostorskega akta je izdelana projektna zasnova pri podjetju RATING – ATELJE ZA PROJEKTIRANJE IN INŽENIRING, Ratnik Oto, dipl.inž.gradb., s.p. iz Murske Sobote, ki bo obenem po pooblastilu investitorja TELEMACH d.o.o., ki ga zastopa direktor Marko Šter, tudi načrtovalec spremembe prostorskega akta. Pri načrtovanju akta je potrebno upoštevati tudi druge veljavne občinske prostorske akte, ki mejijo na to območje ali ga sekajo.
(2) Kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti investitor.

5. člen
(postopek in roki priprave SD_ZN)

V skladu z 61.a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta.
Izvedejo se naslednji postopki:

 objava Sklepa o začetku priprave akta,
 priprava osnutka prostorskega akta,
 pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO,
 dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic,
(in morebitna priprava okoljskega poročila)*
 Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom,
 javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava,
 stališča do podanih pripomb,
 I. obravnava na seji Mestnega sveta,
 priprava predloga akta,
 pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni,
 morebitna potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*,
 II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta,
 objava odloka v Uradnem listu RS.

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Državni nosilci urejanja prostora:
 RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota
 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
 RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
 RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, RS, Vojkova c. 61, 1000 Ljubljana
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
 Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni in drugi nosilci urejanja prostora:
 Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota,
 Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
 Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota,
 UPC TELEMACH, širokopasovne komunikacije d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota,
 T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor,
 Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota.
 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
 Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
(4) Osnutek prostorskega akta poslati v vednost na naslov:
 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije; Stegne 7, p. p. 418; 1001 Ljubljana.
(5) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(6) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
 predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
 zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
 izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
 sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(7) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(8) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(9) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD_ZN)

Finančna sredstva za izdelavo SD_ZN ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potrebna) zagotovi investitor TELEMACH d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade, 1000 Ljubljana.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.

Št. 3505-0002/2016-2(710)
Murska Sobota, dne 18. februarja 2016

ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK