Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti

sreda, 17. Februar 2016

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 57., 61.a in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8 in 14/15 - ZUUJFO), in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10, 39/15) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P
o začetku priprave

sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti
(regijski promocijski center)

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center) (v nadaljevanju: SD_UN).
(2) Pravna podlaga za pripravo SD_UN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).
(3) Za območje gramoznice je v veljavi občinski prostorski akt Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01 z dne 7.9.2001).
(4) Z uveljavitvijo SD_UN se bo delno preklical prostorski akt kot je navedeno v tretjem odstavku tega člena, v delu, ki se bo na novo definiral.
(5) Ožje območje, ki se bo obravnavalo s SD_UN, ne bo posegalo v območje državnega prostorskega načrta, ki je definirano v Uredbi o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci (Uradni list RS št. 63/99, 73/04, 79/04).
(6) V skladu s 96. členom ZPNačrt se bo novi akt Spremembe in dopolnitve Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center), štel za občinski podrobni prostorski načrt (OPPN).

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD_UN)

(1) Za ožje obravnavano območje je v veljavi občinski izvedbeni akt Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01), ki se ga v tem postopku izdelave SD_UN spremeni v manjšem delu. Na podlagi sprejete investicijske pobude občine ter regije, se bo postavil regijski promocijski center. Veljaven prostorski akt ima na tem mestu vrisan stadion oziroma prostor za ureditev športne površine, brez grajenih objektov. Zaradi tega ni možno dobiti gradbenega dovoljenja za objekt promocijskega centra in se veljavni akt mora spremeniti. Ostale ureditve, kjer so predvidene zunanje površine za namen ureditve dovozov in parkiranja so v veljavnem aktu ustrezne in primerne tudi za novo načrtovani objekt.
(2) V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - OPN (Uradni list, št. 63/2014) se to območje nahaja v enoti urejanja prostora SO124, s podrobnejšo namensko rabo BT – površine za turizem.
(3) Ker se SD_UN nanaša samo na posamični poseg v prostor, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, se izvede skrajšani postopek.

3. člen
(vsebina, območje in oblika SD_UN)

(1) Predmet izdelave SD_UN je izdelati nova urbanistično-arhitektonska ter tehnična določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev regijskega promocijskega centra s spremljajočimi zunanjimi površinami. Predvidena je gradnja večnamenskega objekta za turistično in gospodarsko promocijo Pomurja.
(2) Predvidoma se bo regijski promocijski center gradil na delu parcele 5057/2, k.o. Murska Sobota. Parcela je stavbna, nepozidana in se dejansko uporablja kot kmetijska pridelovalna površina. Do parcele vodi občinska cesta, katera je povezana z Bakovsko ulico. Parcela je v lasti Mestne občine Murska Sobota.
(3) V območje obdelave SD_UN se lahko vključijo tudi druge parcele, zaradi načrtovanja drugih potrebnih ureditev, posegov ter navezav na sosednja območja v neposredni bližini, vendar samo parcele, ki ne posegajo v državni prostorski akt.
(4) V SD_UN se bodo na novo definirali pogoji izvedbe posegov v prostor v skladu s pogoji iz smernic nosilcev urejanja prostora in drugih pristojnih služb.
(5) Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje za načrtovanje prostorskih aktov, kot jih določa prostorska zakonodaja. SD_UN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa prostorska zakonodaja in podzakonski akti. SD_UN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Načrtovalec SD_UN je poleg izdelave vseh strokovnih podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih odborih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave. Načrtovalec SD_UN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu RS, tri izvodov akta v analogni obliki in štiri izvode v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki ga uporablja pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za predvidene ureditve z umestitvijo večnamenskega promocijskega objekta se smiselno povzame izdelana projektna zasnova objekta, ki ga je izdelalo podjetje SONO ARHITEKTI d.o.o., Lokavec 41A, Ajdovščina.
(2) Načrtovalec izdela SD_UN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega občinskega prostorskega načrta – OPN in smiselnega povzetka določil občinskega Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti, investicijskih in razvojni namer pobudnika, smernic nosilcev urejanja prostora ter njihovih strokovnih podlag.
(3) V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni SD_UN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela okoljsko poročilo in druga potrebna gradiva. Morebitne omilitvene ukrepe se vključi v SD_UN.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

V skladu z 61. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/09) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta.

Izvedeni in predvideni postopki:
• sprejetje in objava Sklepa o začetku priprave akta

• priprava osnutka prostorskega akta
• pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora v roku 15 dni in odločitev o CPVO*
• analiza smernic
• priprava dopolnjenega osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic
in morebitna priprava okoljskega poročila v postopku CPVO*
• preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila v postopku CPVO*
• Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
• javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
• stališča do podanih pripomb
• I. obravnava na seji Mestnega sveta
• priprava predloga akta
• pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na usklajen predlog akta v roku 15 dni
• opredelitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje v postopku CPVO*
• II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
• objava odloka v Uradnem list RS

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
• RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
• RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota,
• RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana (za področje letalstva),
• RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana,
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
• Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
• Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
• Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
• Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
• Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
• UPC TELEMACH, širokopasovne komunikacije d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota
• T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor
• Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
(4) Osnutek prostorskega akta poslati v vednost na naslov:
• Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije; Stegne 7, p. p. 418; 1001 Ljubljana
(5) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(6) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
• predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
• zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
• izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
• sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(7) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(8) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(9) Na usklajen predlog sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta morajo nosilci urejanja prostora v 15 dneh podati svoje mnenje. V primeru, da nosilci urejanja prostora v 15 dneh svojega mnenja niso podali, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD_UN)

Finančna sredstva za izdelavo SD_UN zagotovi Mestna občina Murska Sobota iz svojih proračunskih sredstev.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.

Številka: 3505-0001/2016-4(700)
V Murski Soboti, dne: 22.1.2016

ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander JEVŠEK