Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota

petek, 25. November 2011

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

 

Na podlagi 11., 57., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009 in 80/2010-ZUPUDPP; 106/2010 popr. in 43/2011-ZKZ-C) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-ZLS-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/2010) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja

 

S K L E P

 

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota

(gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav)

 

1. člen

(splošno)

    

    (1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav).

    (2) Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav) je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).

    (3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/2003), kateri je bil izdelan po določilih Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1).

    (4) Ob uveljavitvi novega Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav) bodo preklicana tista določila sedaj veljavnega odloka, ki se bodo na novo definirala. 

 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)          

  

    (1) V veljavi je prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/2003). Predmetni odlok v nekaterih členih sicer dovoljuje gradnjo infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav v posameznih območjih. Za izvedbo projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B na območju Mestne občine Murska Sobota pa je potrebno zagotoviti možnost gradnje tudi na drugih območjih, kjer odlok tako natančno ne določa vsega, kar je potrebno za realizacijo projekta. Zato se veljavni prostorski akt spremeni in dopolni.

   (2) Voodoskrba Pomurja in varovanje vodnih virov Pomurja se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture, projekt pa je tudi med tistimi, ki jih bo predvidoma delno financirala Evropska unija iz kohezijskih skladov. Osnovni cilj vodooskrbe Pomurja je zagotoviti kakovostno in stalno oskrbo s pitno vodo v vseh občinah Pomurja, z manjšim številom zajetij in vključitvijo novih ključnih zajetij Vučje vasi in Dokležovja.

  (3) Izdelana je strokovna podlaga za prostorsko preveritev načrtovanih objektov in naprav za povečanje izdatnosti vodnih virov v Krogu in Hraščici. Naloga dodatno zajema prostorsko preveritev objektov in naprav tudi za drugo območje novih vodnih virov v bližini Vučje vasi in Dokležovja, ki sicer ležijo izven Mestne občine Murska Sobota. Lokacije so preverjene z vidika posegov na kmetijska in gozdna zemljišča, vplivov na okolje ter glede dostopov in navezav na obstoječo infrastrukturo. S strokovno podlago se je preverila in utemeljila umestitev posegov v prostor, ureditev v prostoru ali sanacija degradiranih prostorov.  Določili so se tudi podrobni pogoji, ki bodo povzeti v občinskih prostorskih načrtih.

  (4) Poglavitne prostorske ureditve projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – sistem B so:

 • Izgradnja novih vodnih zajetij: Dokležovje (za območje Prekmurja) in Vučja vas (za bogatitev in večanje izdatnosti obstoječega vodnega vira v Krogu in Dokležovju)
 • Razširitev obstoječih vodnih virov: Podgrad, Segovci, Krog, Gaberje, Mota, Krajna, Lukavci in Dobrovnik ter Hodoš in Velika Polana,
 • Izgradnjo tranzitnih cevovodov do črpališč ali zajetij do primarnega omrežja,
 • Izgradnjo primarnega vodovodnega omrežja za oskrbovanje naselij,
 • Izgradnjo sekundarnega vodovodnega omrežja za neposredno priključevanje uporabnikov,
 • Izgradnjo črpališč, vodohranov in čistilnih naprav .

 

3. člen

(vsebina in oblika sprememb in dopolnitev PUP)

   

   (1) Predmet izdelave sprememb in dopolnitev PUP je omogočiti pridobitev gradbenega dovoljenja za postavitev inženirskih in infrastrukturnih objektov, naprav ter omrežij na posameznih območjih v Mestni občini Murska Sobota. Spremenil se bo samo tekstualni del odloka v nekaj posameznih delih, ki govorijo o urejanju infrastrukture. Grafični del ostane nespremenjen oz. se izdelajo lahko dodatne grafične podlage.

    (2)  Načrtovalec sprememb in dopolnitev PUP bo moral predati pripravljavcu, to je Mestni občini Murska Sobota, štiri izvode akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

Pri spremembi določil odloka posebne strokovne podlage niso potrebne. Sicer pa so že izdelane idejne projektne zasnove in prostorske preverbe, ki so podlaga za pripravo Občinskega prostorskega načrta ter projektne dokumentacije.

 

5. člen

(postopek in roki priprave sprememb in dopolnitev PUP)

 

V skladu z 61. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A), (Uradni list RS, št. 108/2009) se izvede skrajšani postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP. 

 

Izvedejo se naslednji postopki:

 

FAZE

objava Sklepa o začetku priprave akta

priprava osnutka prostorskega akta - odlok

pridobitev smernic v roku 15 dni in odločitev o CPVO

dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic

(in morebitna priprava okoljskega poročila)*

preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*

Javno naznanilo s sklepom o 15-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom

javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava

stališča do podanih pripomb

I. obravnava na seji Mestnega sveta

priprava predloga akta

pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 15 dni

Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*

II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta

objava odloka v Uradnem list RS

 

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

 

6. člen

(nosilci urejanja prostora)

 

  (1)  Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog sprememb in dopolnitev PUP so:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
 • Ministrstvo za kulturo, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor,
 • Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor
 • Zavod za gozdove, Območna enota Murska Sobota
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
 • Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota,
 • Ministrstvo za promet, Direkcija RS za železnice;
 • Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Območna enota Murska Sobota,
 • Mestna občina Murska Sobota,
 • Mestni plinovodi, distribucija plina, d.o.o., Koper
 • Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje, d.o.o.,
 • Komunala, Javno podjetje, d.o.o., Murska Sobota

  (2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08–ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni akt treba izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.

   (3) Drugi udeleženci:

 • Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota
 • UPC TELEMACH d.o.o. Širokopasovne komunikacije,
 • T-2, d.o.o.

   (4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:

 • predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
 • zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
 • izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
 • sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.

   (6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.

   (7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 15 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 15 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

  (8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v 15 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev PUP)

 

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (gradnja infrastrukturnih objektov, omrežij in naprav), zagotovi Mestna občina Murska Sobota.

 

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

 

    (1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.

 

 

Številka:   3500-0006/2011-2(182)

V Murski Soboti, dne: 26.10.2011

 

 

                         

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota