Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o OPN

torek, 13. September 2016

Na podlagi 46. in 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8 in 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN 1)

 

  1. člen

S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12.8.2016), (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPN).

 

  1. člen

(pravna podlaga, ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN)

     (1)  Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPN po kratkem postopku je 53.a člen Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt. V skladu s četrto alinejo občina lahko izvede postopek sprememb in dopolnitev OPN po kratkem postopku, kadar je na opozorilo ministrstva potrebna uskladitev z zakonodajo.

    (2)  V času po sprejemu SD OPN1 je občina po pretečenem roku prejela negativno drugo mnenje nosilca urejanja prostora MOP, Direkcije RS za vode z navedbo, da se mora del teksta v petem odstavku 96. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (SD OPN1) (Uradni list RS, št. 54/2016 z dne 12.8.2016), izbrisati zaradi uskladitve s področno zakonodajo. S spremembami in dopolnitvami veljavnega OPN bo občina navedeno neskladje odpravila po kratkem postopku.

  1. člen

(javna razgrnitev)

   Predlog sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota SD OPN 1, z obrazložitvijo bo javno razgrnjen 15 dni ter objavljen na oglasni deski Mestne občine Murska Sobota in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si , od 20. septembra 2016 do vključno 4. oktobra 2016. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe je v navedenem roku možno podati pisno po pošti ali po e-pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si  ali v času uradnih ur na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota.

  1. člen

   (nosilci urejanja prostora)

(1)   V skladu s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju pri izvedbi postopka sprememb in dopolnitev OPN po kratkem postopku ni potrebno sodelovanje nosilcev urejanja prostora.

(2)   Po sprejemu sprememb in dopolnitev OPN po kratkem postopku, bo občina o tem obvestila v roku sedmih dni ministrstvo pristojno za urejanje prostora ter pooblaščene državne nosilce urejanja prostora.

  1. člen

(veljavnost in objava sklepa)

    (1)  Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si  in na oglasni deski Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ter  začne veljati naslednji dan po objavi.

    (2)  Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter vsem sosednjim občinam.

 

Številka:  3500-0003/2016-1(700)                         

Murska Sobota, dne: 6.9.2016

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander Jevšek