Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota

četrtek, 3. September 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 46. in 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8 in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: sdOPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo sdOPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8 in 14/15 - ZUUJFO), (v nadaljevanju ZPNačrt) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/2007). Priprava sdOPN mora biti usklajena tudi z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07).
(3) Prostorski akt, katerega se s tem postopkom spreminja in dopolnjuje, je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/2014) (v nadaljevanju: OPN). Z uveljavitvijo sdOPN se bodo delno preklicala določila OPN v delu, ki se bo na novo definiral.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo sdOPN)

Od začetka veljavnosti, se je pri dejanski uporabi odloka o OPN ugotovilo, da odlok vsebuje nekatere napake, da so med posameznimi določbami ugotovljena neskladja in, da so se ugotovile nekatere pomanjkljivosti, ki bi morale biti zapisane bolj določno za lažjo izdajo gradbenih dovoljenj. Ugotovljene so tudi nekatere napake v prilogah ter v grafičnem delu ter neskladja med grafičnim in tekstualnim delom odloka. Poleg tega so bile podane tudi nekatere pobude, da bi se posamezna določila v prostorsko izvedbenih pogojih dopolnila oz. nekoliko spremenila. Popraviti je potrebno tudi nekaj zapisov, ki so bili ob času sprejema še aktualni, zdaj pa so se že spremenili.

3. člen
(območje sdOPN)

Priprava sdOPN se nanaša na celotno območje Mestne občine Murska Sobota.

4. člen
(vsebina in oblika sdOPN)

(1) Priprava sdOPN se bo izvajala po skrajšanem postopku, kot ga določa 53. člen ZPNačrt in se bo nanašala samo na prostorsko izvedbene pogoje, ne bo pa posegala v določanje oziroma spreminjanje namenske rabe prostora.
(2) Z sdOPN se bodo odpravile evidentirane napake in ugotovljena neskladja med posameznimi določbami. Posamezna določila odloka se bodo v tekstu izvedbenega dela dopolnila oziroma spremenila.
(3) V sdOPN se bodo popravile ugotovljene nekatere napake in neskladja oziroma se bodo spremenile in dopolnile v manjšem delu priloge ter grafični del OPN.
(4) Izdelovalec sdOPN bo moral akt pripraviti v obliki kot ga predpisujejo pravilniki in navodila za pripravo OPN.

5. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Strokovne rešitve za izvedbo sdOPN bodo temeljile na osnovi že izdelanih strokovnih podlag k OPN.
(2) Po pridobitvi posebnih smernic in prvega mnenja se bodo izdelale morebitne dodatne strokovne podlage.
(3) Ministrstva in organi v njihovi sestavi zagotovijo oziroma posredujejo pripravljavcu podatke, ki so v njihovi pristojnosti in so potrebni za izdelavo sdOPN.

6. člen
(roki in postopki priprave sdOPN)

Okvirni roki in postopki priprave sdOPN so sledeči:

- objava Sklepa o začetku priprave akta
- priprava osnutka prostorskega akta
- pridobitev morebitnih posebnih smernic (po potrebi) - v roku 15 dni
- vloga na MOP za preverbo in objavo gradiva
- prvo mnenje NUP - v roku 15 dni in odločitev o CPVO*
- priprava dopolnjenega osnutka akta v skladu z zahtevami iz smernic oziroma prvih mnenj (in morebitna priprava okoljskega poročila - (CPVO)*
- preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*
- javno naznanilo s sklepom o 15 dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
- javna razgrnitev vsaj 15 dni in javna obravnava
- priprava stališč do podanih pripomb
- I. obravnava na seji Mestnega sveta
- priprava predloga akta na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in Mestnega sveta
- vloga na MOP za preverbo in objavo gradiva
- drugo mnenje NUP - v roku 15 dni in potrditev sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje odločitev o CPVO*
- II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
- objava odloka v Uradnem list RS
* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo posebne smernice in mnenja in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi sdOPN)

(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za ceste; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
– Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31a, 9000 Murska Sobota
– Telekom Slovenije, d.d., Sektor za dostopovna omrežja, Center za dostopovna omrežja Maribor - Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 47, Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora:
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
– Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 6000 Koper
– Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
– Telemach d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
– T - 2 d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 3, 9000 Murska Sobota
– T - 2 d.o.o., Verovškova ulica 64a, 1000 Ljubljana
– Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
(4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(5) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu s 53. členom ZPNačrt od prejema poziva v 15 dneh podati posebne smernice na predloženi osnutek tega prostorskega akta ter v roku 15 dni podati prvo in drugo mnenje na predlog prostorskega akta.

8. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sdOPN)

Finančna sredstva za izdelavo sdOPN zagotovi Mestna občina Murska Sobota iz lastnih proračunskih sredstev.

9. člen
(veljavnost in objava sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.
(2) Mestna občina Murska Sobota pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor ter vsem sosednjim občinam.

Številka: 3500-0009/2015-5(182)
Murska Sobota, dne: 26.5.2015

ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek