Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti

petek, 10. Februar 2017

Na podlagi 57. in 61.b člena ter v povezavi z 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8 in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti

 

1.   člen

(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti (Uradni list RS, št. 95/2013, z dne 18.11.2013), (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve OPPN).

2.   člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN)

Predmetni OPPN na vzhodni in južni strani meji na območje načrtovane vzhodne obvoznice, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 59/2013, popr. 43/2014). V začetni fazi izvedbe slednjega podrobnega prostorskega akta je bilo ugotovljeno neskladje meje urejanja obeh navedenih podrobnih prostorskih aktov. S spremembami in dopolnitvami veljavnega OPPN za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' bo tako občina odpravila navedeno neskladje.

3.   člen

 (območje urejanja, predmet načrtovanja in vrsta postopka)

(1)  Območje urejanja, za katerega je potrebna odprava neskladja, se nanaša na dela parcel št. 4643/15 in 4643/16, k.o. Murska Sobota.

(2)    Predmet sprememb in dopolnitev OPPN je le uskladitev meja med OPPN za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti in OPPN za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota.

(3)  Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN po kratkem postopku je 61.b člen oziroma smiselna uporaba 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt.

4.   člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

V kratkem postopku sprememb in dopolnitev OPPN ni novih strokovnih rešitev, saj gre zgolj za odpravo neskladja meje urejanja med navedenima prostorskima aktoma.

5.   člen

 (javna objava)

Predlog sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu ''Mura'' v Murski Soboti, ki ga je izdelal URBIS d.o.o. iz Maribora, bo skupaj z obrazložitvijo javno objavljen 15 dni na oglasni deski Mestne občine Murska Sobota in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si, od 17. februarja 2017 do vključno 3. marca 2017. V tem času bo javnosti omogočeno podajanje pripomb na objavljeno gradivo. Pripombe je v navedenem roku možno podati pisno po pošti ali po e-pošti na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si  ali v času uradnih ur na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota.

6.   člen

   (nosilci urejanja prostora)

(1) V skladu s 53.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju pri izvedbi postopka sprememb in dopolnitev OPPN po kratkem postopku ni potrebno sodelovanje nosilcev urejanja prostora.

(2) Po sprejemu sprememb in dopolnitev OPPN po kratkem postopku bo občina v roku sedmih dni o tem obvestila ministrstvo pristojno za urejanje prostora ter pristojne državne nosilce urejanja prostora.

7.   člen

   (obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta)

Finančna sredstva za izdelavo sprememb in dopolnitev OPPN zagotovi naročnik PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana.

8.   člen

(veljavnost in objava sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si  in na oglasni deski Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota ter  začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka:  3500-0002/2017-2(740)                         

Murska Sobota, dne: 6.2.2017

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander Jevšek