Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

petek, 14. Avgust 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8 in 14/15 - ZUUJFO), ter 43 člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP), (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10, 57/12) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10, 39/15) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta
za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti

1. člen
(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt), Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (v nadaljevanju: ZUPUDPP), (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10, 57/12).
(3) Za območje gramoznice je v veljavi občinski prostorski akt Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01 z dne 7.9.2001). S sprejetjem novega OPPN za to območje se bo ureditveni načrt preklical.
(4) Nove načrtovane prostorske ureditve ob gramoznici oziroma imenovani kamenšnici ob Bakovski ulici v Murski Soboti posegajo poleg drugih območij tudi na območje državnega prostorskega načrta, ki je definiran v Uredbi o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci (Uradni list RS št. 63/99, 73/04, 79/04).
(5) Na podlagi drugega odstavka 43. člena ZUPUDPP je Mestna občina Murska Sobota pridobila predhodne pogoje investitorja oziroma upravljavca že izvedene avtoceste, to je pri DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., št. dopisa: 351/D-14/15-PTPP/VD-1303 z dne 3.7.2015 in jih pri pripravi idejne zasnove za določitev območja tudi že upoštevala.
(6) Mestna občina Murska Sobota je na naslov Vlade RS podala pobudo št. 3500-0006/2015-9(182) dne 20.7.2015 o nameravanem načrtovanju prostorske ureditve iz svoje pristojnosti na območju državnega prostorskega načrta za avtocesto, ki se ureja z Uredbo o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci (Uradni list RS št. 63/99, 73/04, 79/04).
(7) Po prejetju soglasja v sklepu Vlade RS bo občina upoštevala pogoje pri nadaljnji pripravi OPPN in po potrebi dopolnila oziroma spremenila predmetni sklep o pričetku.
(8) Po sprejemu OPPN za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti, Vlada RS ugotovi ali državni prostorski načrt v določenem delu preneha veljati.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

(1) Za območje gramoznice je v veljavi poleg državnega prostorskega akta Uredba o lokacijskem načrtu za smer avtoceste Maribor-slovensko-madžarska meja na odseku Vučja vas-Beltinci (Uradni list RS št. 63/99, 73/04, 79/04), še občinski izvedbeni akt Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01), ki se ga v tem postopku izdelave OPPN prekliče ter Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota - OPN (Uradni list, št. 63/2014). Območje gramoznice in območje v neposredni bližini spada v različne enote urejanja prostora s sledečimi oznakami ter z različnimi podrobnejšimi namenskimi rabami, kot so sledeče: SO124–IG; SO124–BT; SO124–VC; PP2–DPA–PC; PP11-DPA-LN, VC, BD; PP12-DPA-LN; MS25-K1; MS31-PC.
(2) Po uredbi o DLN za avtocesto so na tem območju v neposredni bližini gramoznice, avtocesta in dodatne spremljajoče vsebine, večinoma že izvedeni. Na območju kjer je vodna površina gramoznice in v neposredni bližini so izkopi gramoza v zaključni fazi. V skladu 36. členom uredbe je med drugim navedeno, da se rob gramoznice med izkopavanjem in po njem prilagodi končni rabi – športno-rekreacijskemu centru in, da se končna raba opredeli s posebnim prostorskim izvedbenim aktom, ki ga sprejeme občina in bo namenjen urejanju gramoznice in njene okolice ter navezavam na okoliško rabo. V skladu s tem določilom je občina že v letih 1999, 2000 in letu 2001 izvedla postopke javnega natečaja za pridobitev idejnih rešitev za ureditev gramoznice. Na podlagi izbrane najboljše rešitve je bil izdelan ureditveni načrt, ki je bi sprejet z Odlokom o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/01). Ker se izkopavanje gramoza v teh letih še ni zaključilo, se k izvedbi prostorskih ureditev predvidenih po tej uredbi ni pristopilo. S spremembami zakonodaje in drugih predpisov ter novih pobud za umestitev v prostor se je izkazala potreba, da se izvede nov občinski podroben prostorski načrt za celotno območje gramoznice, imenovane kamenšnica.

3. člen
(vsebina, območje in oblika OPPN)

(1) Predmet izdelave OPPN je izdelati nova urbanistično-arhitektonska ter tehnična določila, ki bodo smiselno in ustrezno postavila pogoje za umestitev novih športno rekreacijskih vsebin, novih krajinskih ureditev in drugih spremljajočih posegov in dejavnosti. Pobudnik SGP Pomgrad d.d. je podal idejno zasnovo arhitekta Andreja Kalamarja, STUDIO KALAMAR d.o.o. iz Ljubljane z dne 2.12.2014. Na podlagi te zasnove se bodo v prostor umestile različne vsebine. Predvideni so: večnamenski objekti s prostori za gostinstvo, športne trgovine, čolnarno in motel, potem so predvidene veslaške proge in tribune, razgledni stolpi, center različnih vodnih športov, ribiško območje z gojiščem in drstiščem, območje za piknike, kopališče s spremljajočimi objekti, predvideva se tudi umestitev arheološkega muzeja, predvidene so tudi športne površine na obali oziroma plaži. Po celem kompleksu se na ustreznih lokacijah predvidijo tudi parkirne površine in druge zunanje površine z zasaditvami. Na območju industrijskega kompleksa Pomgrad se v I. fazi predvidijo ograditve in ozelenitve robov ter obodne poti, po selitvi kompleksa pa se zemljišča namenijo turistični dejavnosti.
(2) Kompleks gramoznice, ki zajema vodne površine in obalno območje je v lasti različnih lastnikov. Nekaj parcel v kompleksu je v lasti države, nekaj v lasti SGP Pomgrad d.d., nekaj zemljišč je v občinski lasti in drugih lastnikov.

(3) Predvidoma bodo zajete sledeče parcele:
Seznam parcel OPPN kamenšnica ob Bakovski ulici v Murski Soboti
k.o. Murska Sobota:
4583/9, 4583/8, 4583/17, 4583/18, 4583/7, 4583/10, 4583/15, 4583/16, 5366/3, 5366/8, 5366/9, 4924/1, 4583/6, 4583/11, 4583/12, 4583/13, 5366/6, 5366/7, 4583/4, 4583/3, 4920/1, 4919/3, 5360/5, 5069/3, 5069/2, 5455, 5360/4, 5050/2, 5051/2, 5067/2, 5067/1, 5064/3, 5057/3, 5029/8, 5029/2, 5057/2, 4937/3, 5470, 5367/2, 5471, 5082/1, 5082/3, 5472, 4927/3, 5083, 4919/1, 4909/2, 4908/2, 4907/2, 4906/2, 4905/2, 4904/2, 4903/2, 4902/4, 4902/3, 4898/2, 4897/2, 4895, 4893/4, 4893/3, 4892/2, 4890/3, 4889/3, 4888/3, 4887/3, 4885/3, 4883/3, 4881/3, 4879/3, 4877/3, 4877/1, 4879/1, 4881/1, 4883/1, 4885/1, 4887/1, 4888/1, 4889/1, 4890/1, 4892/1, 4893/1, 4893/2, 4897/1, 4898/1, 4902/1, 4902/2, 4903/1, 4904/1, 4905/1, 4906/1, 4907/1, 4908/1, 4909/1, 5357, 4928/2, 4929/2, 4929/1, 4928/1, 4890/2, 4889/2, 4888/2, 4887/2, 4885/2, 4883/2, 4881/2, 4879/2, 4877/2, 5360/8, 5360/7, 5360/6, 4923/10, 4923/15, 4923/9, 4923/17, 4923/18, 4923/12, 4923/16, 4923/8, 4923/14, 4923/13, 5080/8, 5080/11, 5080/5, 5080/6, 5080/10, 5080/4, 5080/9, 5080/2, 5080/7, 5076/7, 5076/6, 5076/3, 5080/3, 5076/4, 5081/4, 5081/1, 5081/5, 5081/2, 5076/2, 5076/5, 5079, 5078, 4924/2, 4924/7, 4924/4, 4924/6, 4923/4, 4923/2, 4923/5, 4923/19, 4924/1, 5366/2, 5076/1, 5080/1, 5071/2, 5071/1, 5072, 5074, 5086, 5081/3, 5367/4, 5070/3, 5070/1, 5065/1
k.o. Rakičan:
1830/6, 1830/1, 1787, 1803, 1804/1, 1805/1, 1806/1, 1828/2, 1827/3, 1826/3, 1825/3, 1824/3, 1823/3, 1822/3, 1821/3, 1820/3, 1819/3, 1818/2, 1817/2, 1816/2, 1815/2, 1814/2, 1813/2, 1812/2, 1811/2, 1810/2, 1808/5, 2214

Seznam parcel, ki posegajo v območje DLN za OPPN kamenšnica ob Bakovski ulici v Murski Soboti
k.o. Murska Sobota:
4583/9, 4583/8, 4583/17, 4583/18, 4583/7, 4583/10, 4583/15, 4583/16, 5366/3, 5366/8, 5366/9, 4924/1-del, 4583/6, 4583/11, 4583/12, 4583/13, 5366/6, 5366/7, 4583/4, 4583/3, 4920/1, 4919/3, 5360/5-del, 5069/3, 5455-del, 5360/4-del, 5050/2-del, 5051/2-del, 5067/2-del, 5067/1, 5064/3, 5029/2, 5057/2-del, 4937/3, 5367/2, 5471-del, 5082/1, 5082/3, 5472, 4927/3, 5083, 4919/1, 4909/2, 4908/2, 4907/2, 4906/2, 4905/2, 4904/2, 4903/2, 4902/4, 4902/3, 4898/2, 4897/2, 4895, 4893/4, 4893/3, 4892/2, 4890/3, 4889/3, 4888/3, 4887/3, 4885/3, 4883/3, 4881/3, 4879/3, 4877/3, 4877/1, 4879/1, 4881/1, 4883/1, 4885/1, 4887/1, 4888/1, 4889/1, 4890/1, 4892/1, 4893/1, 4893/2, 4897/1, 4898/1, 4902/1, 4902/2, 4903/1, 4904/1, 4905/1, 4906/1, 4907/1, 4908/1, 4909/1, 5357, 4928/2, 4929/2, 4929/1, 4928/1, 4890/2, 4889/2, 4888/2, 4887/2, 4885/2, 4883/2, 4881/2, 4879/2, 4877/2
k.o. Rakičan:
1830/6, 1830/1

(4) V območje obdelave OPPN se lahko vključijo tudi druge parcele, zaradi načrtovanja drugih potrebnih ureditev, posegov ter navezav na sosednja območja v neposredni bližini. Ureditveno območje OPPN se zato podrobneje lahko določi na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora in izdelanih strokovnih podlag.
(5) V OPPN se bodo na novo definirali pogoji izvedbe posegov v prostor v skladu s pogoji iz smernic nosilcev urejanja prostora in drugih pristojnih služb.
(6) Načrtovalec mora izpolnjevati pogoje za načrtovanje prostorskih aktov, kot jih določa prostorska zakonodaja. OPPN mora izdelati v obsegu in z vsebinami, ki jih določa prostorska zakonodaja in podzakonski akti. OPPN se izdela tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v GIS občine. Načrtovalec OPPN je poleg izdelave vseh strokovnih podlag, dolžan podajati obrazložitve in utemeljitve k predlaganim ureditvam ter sodelovati na javnih obravnavah in drugih odborih v postopku izdelave prostorskega akta. V sodelovanju s pripravljavcem prostorskega akta pripravi tudi stališča do pripomb iz javne obravnave. Načrtovalec OPPN bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, po objavi sprejetega odloka v Uradnem listu RS, pet izvodov akta v analogni obliki in pet izvodov v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del, le-tega pa v programu, ki ga uporablja pripravljavec.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za predvidene ureditve se smiselno povzame idejna zasnova arhitekta Andreja Kalamarja, STUDIO KALAMAR d.o.o. iz Ljubljane z dne 2.12.2014.
(2) Načrtovalec izdela OPPN na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega občinskega prostorskega načrta - OPN, smiselnega povzetka določil uredbe o DLN in občinskega Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti, investicijskih in razvojni namer pobudnika, smernic nosilcev urejanja prostora ter njihovih strokovnih podlag.
(3) V primeru, da ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči, da je za predmetni OPPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), se izdela okoljsko poročilo in druga potrebna gradiva. Morebitne omilitvene ukrepe se vključi v OPPN.
(4) V fazi izdelave strokovnih podlag se lahko izdelajo variantne rešitve za posamezne prostorske ureditve, ki se ovrednotijo in primerjajo s prometnega, prostorskega, okoljskega in ekonomskega vidika.
(5) Zagotovi se geodetski načrt za izdelavo OPPN.

5. člen
(postopek in roki priprave OPPN)

Izvedeni in predvideni postopki:

• pridobitev predhodnih pogojev DARS-a dne 3.7.2015
• občina je podala pobudo na Vlado RS, št. 3500-0006/2015-9(182) dne 20.7.2015
• sprejetje in objava Sklepa o začetku priprave akta
• pridobitev soglasja Vlade RS v roku 90 dni
• občina mora upoštevati morebitne pogoje Vlade RS
• priprava osnutka prostorskega akta
• pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora v roku 30 dni in odločitev o CPVO*
• analiza smernic
• priprava dopolnjenega osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic
in morebitna priprava okoljskega poročila v postopku CPVO*
• preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila v postopku CPVO*
• Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom
• javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava
• stališča do podanih pripomb
• I. obravnava na seji Mestnega sveta
• priprava predloga akta
• pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na usklajen predlog akta v roku 30 dni
• opredelitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje v postopku CPVO*
• II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta
• objava odloka v Uradnem list RS
• Vlada RS lahko izda sklep o prenehanju posameznih določil iz uredbe o DLN

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

6. člen
(nosilci urejanja prostora)

(1) Državni nosilci urejanja prostora so:
• RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana,
• RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
• RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, (področje obrambe), Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
• RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota,
• RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana (za državne ceste),
• RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana (za področje letalstva),
• RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana,
• RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Sektor za energetiko in rudarstvo; Langusova ulica 4; 1535 Ljubljana,
• DARS - Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
• RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
• RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Sektor za lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
• Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
• Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
• Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Murska Sobota, Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota
• Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota, Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
• Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota
(2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:
• Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo na okolje, Dunajska cesta 47, Ljubljana; v skladu z določili ZPNačrt in Zakona o varstvu okolja ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.
(3) Lokalni nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci:
• Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
• Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
• Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
• UPC TELEMACH, širokopasovne komunikacije d.o.o., Poslovalnica Murska Sobota, Lendavska ulica 29, 9000 Murska Sobota
• T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor
• Ribiška družina Murska Sobota, Bakovska ulica 37, 9000 Murska Sobota
• Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
• Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
(4) Osnutek prostorskega akta poslati v vednost na naslov:
• Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije; Stegne 7, p. p. 418; 1001 Ljubljana
(5) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
(6) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:
• predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;
• zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;
• izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;
• sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.
(7) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.
(8) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
(9) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora v skladu z 61. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter vseh strokovnih podlag, geodetskih podlag in zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oziroma vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo le-ta potrebna), zagotovi pobudnik in investitor SGP POMGRAD d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota.

8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu: http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.

Številka: 3500-0006/2015-10(182)
V Murski Soboti, dne: 22.7.2015

ŽUPAN
Mestne občine Murska Sobota

dr. Aleksander JEVŠEK