Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

petek, 1. Junij 2012

 

Mestna občina                                                                                   

Murska Sobota

 

Na podlagi 11. in 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08,  79/09, 51/10 in 84/10 – Odločba US) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07-uradno prečiščeno besedilo in 49/10) župan Mestne občine Murska Sobota izdaja

 

 

S K L E P

 

o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

 

 

1. člen

(splošno)

    

   (1) S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota določa način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti (v nadaljevanju OPPN), za katerega je idejno zasnovo izdelal Lineal d.o.o. Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor v marcu 2012.

    (2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09; 80/10-ZUPUDPP in 43/11-ZKZ-C) – (v nadaljevanju ZPNačrt) in Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).

 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)          

  

   (1)  Na podlagi Uredbe o državnem prostorskem načrtu za elektrifikacijo in rekonstrukcijo železniške proge Pragersko–Hodoš,(Uradni list RS, št. 51/2009) je predvidena rušitev obstoječega bencinskega servisa na Cankarjevi ulici v Murski Soboti. Podjetje Petrol želi izgubljeni bencinski servis nadomestiti na novi lokaciji, vendar tako, da bi bil v bližini mestne prometne vpadnice, kot obstoječi servis.

    (2) S prostorskimi sestavinami dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Murska Sobota je predmetno območje opredeljeno kot zazidljivo. V veljavi je prostorski akt Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 83/2003). Veljavni odlok med drugim v 9. členu določa lokacijo, kjer se bo postavil nov bencinski servis, za območje s šifro PN-8 in je zanj predvidena izdelava novega izvedbenega akta. Zemljišče je nepozidano in se v naravi koristi kot kmetijska pridelovalna površina. V neposredni bližini ob Panonski ulici kakor tudi ob Poljski ulici je obstoječa komunalna infrastruktura.

 

3. člen

(vsebina in oblika OPPN)

   

   (1)  Predmet izdelave OPPN je glede na pobudo, izdelati nova določila glede umestitve novega bencinskega servisa na območje, ki je nepozidano. Idejna zasnova je bila izdelana na podlagi šestih variant priključevanja bencinskega servisa na državno cesto R1-232. Poseg se bo izvajal na parcelnih številkah 4643/4, 4643/1 in 4641/2 vse k.o. Murska Sobota. Za morebitne druge infrastrukturne ureditve se lahko posega tudi na parcele, ki so v neposredni bližini območja. Poleg objekta BS se izvede še manipulativno območje platoja s pretakalno ploščadjo, z mesti za točenje goriva, s parkirnimi mesti za osebna vozila in ostalimi voznimi površinami ter površinami za pešce. Uvoz in izvoz bo urejen iz obvozne ceste in regionalne ceste. Na območju BS pa bo možen tudi krožni promet.

    (2)  Načrtovalec OPPN  oz. investitor bo moral predati pripravljavcu, to je Mestna občina Murska Sobota, štiri izvode akta v analogni obliki in enem izvodu v digitalni obliki.

 

4. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

   (1)  Za potrebe izdelave osnutka akta za umestitev novega bencinskega servisa je izdelana idejna zasnova št. 1082-BS, Lineal d.o.o. Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, marec 2012. Pri načrtovanju OPPN je potrebno upoštevati tudi vse izdelane strokovne podlage, pridobljene smernice in okoljsko poročilo, ki so bile izdelane v postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota. Navedeni akt se izdeluje na podlagi Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta (OPPN) za vzhodno obvozno cesto mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4.7.2008) in še ni zaključen.

    (2)  V kolikor bodo potrebne dodatne strokovne podlage na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora, jih mora zagotoviti investitor.

 

5. člen

(postopek in roki priprave OPPN)

 

Izvedejo se naslednji postopki:

 

FAZE

objava Sklepa o začetku priprave akta

priprava osnutka prostorskega akta

pridobitev smernic v roku 30 dni in odločitev o CPVO

dopolnitev osnutka akta v skladu z zahtevami iz podanih smernic

(in morebitna priprava okoljskega poročila)*

preverba kakovosti morebitnega okoljskega poročila (CPVO)*

Javno naznanilo s sklepom o 30-dnevni javni razgrnitvi vsaj 7 dni pred pričetkom

javna razgrnitev vsaj 30 dni in javna obravnava

stališča do podanih pripomb

I. obravnava na seji Mestnega sveta

priprava predloga akta

pridobitev mnenj na usklajen predlog akta v roku 30 dni

Sklep o potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe akta na okolje (CPVO)*

II. obravnava in sprejem akta z odlokom na seji Mestnega sveta

objava odloka v Uradnem list RS

 

* pri morebitni izdelavi CPVO se postopek podaljša

 

 

6. člen

   (nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi)

 

 (1)  Državni nosilci urejanja prostora so:

 • RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 • RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, p.p.144
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor; Direkcija RS za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor,
 • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo; Langusova ulica 5; 1535 Ljubljana
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
 • Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor;
 • Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., OE Murska Sobota,  Lendavska 31, 9000 Murska Sobota
 • Telekom Slovenije, Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Murska Sobota, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota

  (2) Pristojnost po Zakonu o varstvu okolja:

·         Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska cesta 22, Ljubljana.; v skladu z določili 58. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09) in Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 in 70/08–ZVO-1B) ministrstvo odloči, ali je za predmetni prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje.

   (3) Lokalni nosilci urejanja prostora:

 • Mestni plinovodi, distribucija plina d.o.o., Slomškova ul. 33, 9000 Murska Sobota
 • Komunala, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
 • Vodovod Murska Sobota, Javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota
 • UPC Telemach, Lendavska ulica 29, Murska Sobota,
 • T-2, d.o.o.; Streliška cesta 150, Maribor
 • Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

   (4) V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, če se v postopku priprave tega prostorskega akta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.

(5) Nosilci urejanja prostora pri pripravi prostorskih aktov sodelujejo tako, da:

·         predložijo svoje razvojne potrebe, ki se nanašajo na prostor;

·         zagotavljajo strokovne podlage za podane razvojne potrebe za prostorske akte s svojega delovnega področja;

·         izdajajo smernice in mnenja k prostorskim aktom;

·         sodelujejo v postopkih usklajevanja načrtovanih prostorskih ureditev.

   (6) Nosilci urejanja prostora so pripravljavcem prostorskih aktov na njihovo zahtevo dolžni posredovati vse razpoložljive podatke, ki se nanašajo na prostor, ter morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij.

    (7) Nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 58. členom ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek tega prostorskega akta podati smernice za načrtovanje. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.

    (8) Na usklajen predlog tega prostorskega akta morajo nosilci urejanja prostora v skladu s 16. členom sprememb in dopolnitev ZPNačrt v 30 dneh od prejema poziva podati svoje mnenje. V primeru, da jih ne predložijo, občina lahko nadaljuje s pripravo tega prostorskega akta.

 

 

7. člen

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)

 

Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oz. vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo CPVO potrebna), zagotovi investitor, Petrol, Slovenska energetska družba, d.d. Ljubljana.

 

 

8. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si  ter  začne veljati z dnem objave.

 

 

 

 

 

 

 

 

Številka:   3500-0002/2012-2(182)

V Murski Soboti, dne: 7.5.2012

 

 

 

                         

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad., l.r.

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota