Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep o ustavitvi postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti

četrtek, 12. Januar 2017

Na podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007–UPB, 49/2010, 39/2015) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o ustavitvi postopka priprave

sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center)

1.    člen

       Ustavi se postopek priprave Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center) (v nadaljevanju: SDUN).

2.    člen

       Postopek priprave se je začel na podlagi sprejete investicijske pobude občine s sprejetjem Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (regijski promocijski center), (Uradni list RS, št. 8/2016 z dne 5.2.2016).

3.    člen

      V postopku izdelave SDUN se je obravnavalo območje na delu parcele 5057/2, k.o. Murska Sobota, na kateri so bile predvidene drugačne vsebine in gradbenega dovoljenja za gradnjo promocijskega objekta ne bi bilo možno dobiti. Za to območje je bil v veljavi Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7.9.2001). Vzporedno je potekal postopek izdelave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamenšnico ob Bakovski ulici v Murski Soboti, ki je obravnaval celo območje gramoznice. Po sprejetju in ob uveljavitvi tega akta z objavo v Uradnem listu RS, 67/2016, dne 28.10.2016, je bil občinski Odlok o sprejemu ureditvenega načrta za razširjeno območje gramoznice Kamenšnica ob Bakovski cesti pri Murski Soboti (Uradni list RS, št. 71/2001 z dne 7.9.2001) v celoti preklican.

4.    člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si  ter  začne veljati z dnem objave.

 

Številka:  3505-0001/2016-9(700)

V Murski Soboti, dne: 28.12.2016

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander JEVŠEK