Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu

sreda, 17. Julij 2019

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 - ZUUJFO) v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2, (Uradni list RS, 61/17) in na podlagi 21. in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi - (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl.US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) ter 31. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07–UPB, 49/10) je župan Mestne občine Murska Sobota sprejel

S K L E P

o spremembah in dopolnitvah sklepa

o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta

za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24)

1. člen

    (1)  S tem sklepom župan Mestne občine Murska Sobota sprejema spremembe in dopolnitve Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) (Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13.1.2017).

    (2)  Pravna podlaga za nadaljevanje in dokončanje priprave OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08–ZVO-1B in 108/09; 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8, 76/14 – Odl. US in 14/15 - ZUUJFO) (v nadaljevanju ZPNačrt) v povezavi s tretjim odstavkom 273. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2, (Uradni list RS, 61/17) ter Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007).

2. člen         

V spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) se v drugem odstavku 2. člena spremeni zadnji stavek tako, da se glasi:

»OPPN se pripravlja na pobudo naročnika in investitorja POMGRAD – GM d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota

3. člen

 V spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico ''JEZERA'' v Rakičanu (EUP RA 23 in RA 24) se spremeni besedilo 7. člena tako, da se glasi:

»Finančna sredstva za izdelavo OPPN ter vseh strokovnih podlag in idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z okoljskim poročilom oz. vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (kolikor bo le-ta potrebna), zagotovi naročnik in investitor  POMGRAD – GM d.o.o., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota. V ta namen naročnik sklene pogodbo z načrtovalcem OPPN, ki mora izpolnjevati predpisane pogoje za prostorsko načrtovanje.«

4. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na naslovu:   http://www.murska-sobota.si ter začne veljati z dnem objave.

 

Številka:  3505-0008/2016-17(740)

V Murski Soboti, dne: 15.7.2019

 

 

 

ŽUPAN

 

Mestne občine Murska Sobota

 

dr. Aleksander JEVŠEK