Sklep o pripravi OPPN za stanovanjsko območje v Krogu

torek, 9. Februar 2021

S tem sklepom se potrjujejo izhodišča za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje KR 2 ''Za ogradi'' v Krogu ter začne postopek prprave predmetnega OPPN.