Razpis za zlate štipendije Mestne občine Murska Sobota

ponedeljek, 2. September 2013

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

PREDMET RAZPISA:

 1. Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem iz MO Murska Sobota
 2. Kadrovske štipendije MO Murska Sobota

OBLIKE ŠTIPENDIJ:

 1. Delodajalcem iz MO Murska Sobota, ki bodo razpisali kadrovske štipendije, bodo le-te sofinancirane do višine 75 % štipendije.
 2. Kadrovske štipendije MO Murska Sobota za nadarjene študente s stalnim bivališčem na območju MO Murska Sobota na deficitarnih študijskih smereh.

SPLOŠNE DOLOČBE:

Štipendije so razpisane za študijsko leto 2013/2014.

Prioritetna lista prejemnikov in višina štipendij se določita v skladu z ustreznim Pravilnikom.

Prednost imajo prosilci štipendij pod zaporedno številko I.

POGOJI:

a) za študente:

 • imajo stalno bivališče na območju MO Murska Sobota,
 • so vpisani na dodiplomski ali podiplomski program,
 • ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let, 
 • imajo povprečje vseh ocen vsaj 8,1 ali povprečje ocen v srednji šoli 4.1* za študente 1. letnika (prosilci pod I. in študenti na naravoslovno tehničnih programih lahko imajo povprečje nižje za 0,5. Za vse tiste, ki Zlate štipendije že prejemajo, veljajo enaki pogoji kot ob njihovi prvi odobritvi Zlatih štipendij),
 • so pripravljeni sodelovati pri projektih, ki jih razpisujeta MO Murska Sobota ali PIF,
 • ne prejemajo kakšne druge štipendije ali niso zaposleni.

*povprečje ocen vseh spričeval in na maturi ali zaključnem izpitu

b) za delodajalce (za prijavo na I. točko):

 • imeti sedež na območju MO Murska Sobota,
 • s štipendistom skleniti pogodbo, v kateri se medsebojno obvežeta za redno delovno razmerje po končanem študiju, ki ne bo krajše od dvakratne dobe štipendiranja,
 • biti vsaj bronasti donator PIF.

Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:

 • da bo v študijskem letu 2013/2014 opravil na območju MO Murska Sobota ali Pomurja vsaj 160 ur počitniške prakse,
 • da bo po koncu študija sklenil delovno razmerje z delodajalcem na območju MO Murska Sobota ali Pomurja, ki ne bo krajše od dvakratne dobe štipendiranja,
 • da PIF poda polletno in letno poročilo o poteku študija.

Vloge prijavitelji lahko oddajo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti najkasneje do 10. 10. 2013 v zaprti ovojnici s pripisom: »ZLATE ŠTIPENDIJE MO MS 2013/2014« na naslov: Pomurska izobraževalna fundacija, Lendavska 5 a, 9000 Murska Sobota. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane priloge in če je pravočasno oddana.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani fundacije: www.pif.si.

Dodatne informacije po tel.: 02 534 80 26; pif@pif.si.

           

                          Anton ŠTIHEC                                                 doc. dr. Mitja SLAVINEC

                 župan MO Murska Sobota                                          predsednik Uprave PIF