Razpis za podelitev zlatih štipendij Mestne občine Murska Sobota

četrtek, 3. September 2015

RAZPIS ZA PODELITEV ZLATIH ŠTIPENDIJ

MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA

 

Pomurska izobraževalna fundacija PIF razpisuje v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, ki je za štipendije zagotovila sredstva, namenske štipendije nadarjenim študentom.

 

PREDMET RAZPISA:

 1. Sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem iz MO Murska Sobota
 2. Kadrovske štipendije MO Murska Sobota

 

OBLIKE ŠTIPENDIJ:

 1. MO Murska Sobota bo sofinancirala kadrovske štipendije do višine 75 % zneska štipendije, razliko do polnega zneska štipendije zagotovijo izbrani delodajalci.
 2. Kadrovske štipendije MO Murska Sobota za nadarjene študente s stalnim bivališčem na območju MO Murska Sobota.

 

SPLOŠNE DOLOČBE:

Štipendije so razpisane za študijsko leto 2015/2016.

V okviru razpoložljivih finančnih sredstev bodo štipendije dodeljene tistim, ki bodo prejeli večje število točk skladno s Pravilnikom za dodeljevanje Zlatih štipendij MOMS. Prednost dodelitve imajo prosilci štipendij pod zaporedno številko I. Dosedanji Zlati štipendisti imajo prednost odobritve štipendij pred novimi prosilci.

 

POGOJI:

a) za študente:

 • imajo stalno bivališče na območju MO Murska Sobota,
 • so prvič vpisani v posamezni letnik dodiplomskega ali podiplomskega študija,
 • ob vpisu v prvi letnik dodiplomskega študija niso starejši od 21 let, 
 • prosilci:*

- pod tč. II. razpisa: imajo povprečje vseh ocen vsaj 8,40 ali povprečje ocen v srednji šoli 4.40** za študente prvega letnika; študenti na naravoslovno tehničnih programih lahko imajo povprečje nižje za 0,50;

- pod tč. I. razpisa: imajo povprečje vseh ocen vsaj v višini kot zahtevano pod prejšnjo alinejo znižano za 0,50;

 • so pripravljeni sodelovati pri projektih, ki jih razpisujeta MO Murska Sobota ali PIF,
 • ne prejemajo kakšne druge štipendije ali niso zaposleni.

* V študijskem letu 2015/2016 velja prehodno obdobje, v katerem veljajo za dosedanje prejemnike Zlate štipendije, glede zahtevanega povprečja ocen, enaki pogoji, kot so veljali v študijskem letu 2014/2015.

**povprečje ocen vseh spričeval in ocen na maturi ali zaključnem izpitu

 

b) za delodajalce (za prijavo na I. točko):

 • imeti sedež na območju MO Murska Sobota,
 • s štipendistom skleniti pogodbo, v kateri se medsebojno obvežeta za redno delovno razmerje po končanem študiju, ki ne bo krajše od dvakratne dobe štipendiranja,
 • biti vsaj bronasti donator PIF.

 

Štipendist se s prejemanjem štipendije obveže:

 • da bo v študijskem letu 2015/2016 opravil na območju MO Murska Sobota ali Pomurja vsaj 160 ur počitniške prakse,
 • da bo po koncu študija sklenil delovno razmerje z delodajalcem na območju MO Murska Sobota ali Pomurja, ki ne bo krajše od dvakratne dobe štipendiranja,
 • da PIF poda polletno in letno poročilo o poteku študija.

 

Vloge prijavitelji lahko oddajo osebno ali pošljejo priporočeno po pošti najkasneje do 15.10.2015 v zaprti ovojnici s pripisom: »ZLATE ŠTIPENDIJE MO MS 2015/2016« na naslov: Pomurska izobraževalna fundacija, Lendavska 5 a, 9000 Murska Sobota. Vloga se šteje za popolno, če vsebuje vse zahtevane priloge in če je pravočasno oddana.

Razpisna dokumentacija in pravilniki so objavljeni na spletni strani fundacije: www.pif.si

Dodatne informacije: tel.: 031-654-485, e-pošta: pif@pif.si.

               

                            dr. Aleksander Jevšek                                                          pom. akad. dr. Mitja Slavinec

                         župan MO Murska Sobota                                                            predsednik Uprave PIF