Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST OB VOLILNI KAMPANJI ZA PREDČASNE VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

ponedeljek, 9. Junij 2014

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), Mestna občina Murska Sobota objavlja naslednje

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE UPORABE PLAKATNIH MEST

OB VOLILNI KAMPANJI ZA PREDČASNE VOLITVE  POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

V času volilne kampanje so za volilna sporočila na območju mestne občine Murska Sobota zagotovljena plakatna mesta na »obvestilnih panojih« in »posebnih plakatnih panojih«. Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja štiri plakatna mesta v mestu Murska Sobota in po en posebni plakatni pano v vsakem naselju mestne občine.

Pristojni oddelek mestne občine za dejanja v zvezi z dodelitvijo plakatnih mest za potrebe volilne kampanje je Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota. Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana.

 1. BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA:

 

 1. Mesto Murska Sobota:

1.1. Obvestilni panoji v mestu Murska Sobota :

 • enostranski panoji: 2 kom (2 plakatni mesti)
 • dvostranski panoji: 12 kom (24 plakatnih mest)
 • tristranski panoji: 6 kom (18 plakatnih mest).

Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu med prijavljene organizatorje volilne kampanje, katerih vloge bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata B1.

1.2. Posebni plakatni panoji, ki se namestijo in dodelijo organizatorjem volilne kampanje, kadar plakatna mesta v točki 1.1., glede na število vlog ne bodo zadostna so na:

 • Lendavski in Slovenski ulici,
 • Panonski ulici in
 • Ulici Štefana Kovača v Murski Soboti.

Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en plakatni pano na teh lokacijah, vendar lahko dobi največ štiri plakatna mesta skupno na lokacijah pod točko 1.1. in 1.2. Velikost posebnih plakatnih panojev je 1,2 x 0,7 m (eno plakatno mesto je en plakatni pano). Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.

 1. Ostala naselja mestne občine Murska Sobota:

Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en posebni plakatni pano, velikosti 1,2 x 0,7 m, v vsakem naselju mestne občine. Panoje postavi javno podjetje Komunala d.o.o., na javne površine, v soglasju s krajevnimi skupnostmi. Plakate je možno nameščati na eni strani panojev v smeri vožnje. Številke panojev se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.

 1. Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti v pisni obliki na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti z veljavnim elektronskim podpisom na naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si,  najkasneje do ponedeljka, 16.6.2014, do 10.00 ure. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku, se opravi na javnem žrebanju dne 16.6.2014 ob 11.00 uri, v prostorih mestne občine. Plakatiranje na dodeljenih plakatnih mestih bo mogoče od 18.6.2014 naprej. Organizatorjem kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Mestna občina Murska Sobota ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih, razen na obvestilnih panojih, kjer je organizatorjem volilne kampanje dovoljeno plakatiranje ob pogoju njihovega plačila vseh s tem povezanih stroškov javnemu podjetju. 

Plakatiranje na obvestilnih panojih v mestu M.Sobota opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2. Organizatorji volilne kampanje dostavijo plakate javnemu podjetju, ki izvede plakatiranje dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah.   Plakatiranje se lahko na zahtevo in na stroške organizatorja volilne kampanje opravi tudi v drugih dnevih.

Postavitev posebnih plakatnih panojev in plakatiranje na njih, opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, kateremu organizatorji volilne kampanje predajo ustrezno število plakatov.   Plakati se  izobešajo dvakrat tedensko – ob ponedeljkih in sredah. Plakatiranje se lahko na zahtevo in na stroške organizatorja volilne kampanje opravi tudi v drugih dnevih.

Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila občinske takse, stroškov nameščanja posebnih plakatnih panojev in stroškov nameščanja plakatov.

 1. DODATNA PLAKATNA MESTA :

Za potrebe zagotovitve dodatnih plakatnih mest se zagotovijo naslednje lokacije v mestu Murska Sobota: Ulica Štefana Kovača (pri srednješolskem centru), Tišinska ulica, Kardoševa ulica, Lendavska ulica, Panonska ulica, Štefana Kovača ulica.

Vloga oz. zahtevek za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje. Stroške postavitve panojev in plakatiranja  je dolžan poravnati organizator volilne kampanje.

 1. PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST

Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest pod tč. 1. in 2. se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07, 105/08, 11/11, 28/11 in 98/13) in določili Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/07).

 

Številka:  041-0006/2014-4 (187)

V Murski Soboti, dne 5.6.2014

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

                                                                                     

                                                                                                           Ž U P A N