Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest ob volilni kampanji za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

ponedeljek, 24. Oktober 2011

 

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena  Zakona o volilni  in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS, 105/2008-Odl.US, 11/2011 in 28/2011- Odl.US) in 26. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe plakatiranja in okraševanja mesta in naselij v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007), župan Mestne občine Murska Sobota objavlja naslednje

 

 

 

POGOJE

ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST

 

ob volilni kampanji za predčasne volitve poslancev

v Državni zbor Republike Slovenije

 

 

 

V času volilne kampanje za predčasne volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije, so za volilna sporočila na območju mestne občine Murska Sobota zagotovljena plakatna mesta. Mestna občina zagotavlja vsem organizatorjem volilne kampanje enakopraven položaj s tem, da vsakemu organizatorju volilne kampanje brezplačno namenja štiri plakatna mesta v mestu Murska Sobota in po en plakatni pano v vsakem naselju mestne občine.

 

Pristojni oddelek mestne občine za dejanja v zvezi z dodelitvijo plakatnih mest za potrebe volilne kampanje je Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne občine Murska Sobota. Žrebanje plakatnih mest opravi komisija, imenovana s strani župana. Do brezplačnih plakatnih mest so upravičeni samo tisti organizatorji volilne kampanje, katerih kandidati ali kandidatne liste bodo kandidirali v 4. in 5.volilnem okraju VIII.volilne enote, ki zajemata območje Mestne občine Murska Sobota. Vloge organizatorjev, ki ne bodo izpolnjevale navedenega pogoja, se s sklepom komisije zavrnejo.

 

  1. I.              BREZPLAČNA PLAKATNA MESTA (po 1.odst.8.čl.Zakona o volilni in referendumski kampanji):

 

  1. 1.      Mesto Murska Sobota:

1.1. Obvestilni panoji v mestu Murska Sobota (po seznamu obv.panojev):  

­        enostranski panoji: 2 kom (2 plakatni mesti)

­        dvostranski panoji: 11 kom (22 plakatnih mest)

­        tristranski panoji: 6 kom (18 plakatnih mest).

 

Plakatna mesta se razdelijo z žrebom v enakem številu med prijavljene organizatorje volilne kampanje, katerih vloge bodo prispele pravočasno v določenem roku. Na eno plakatno mesto je možno namestiti dva plakata B1.

 

1.2. Posebni plakatni panoji, ki se namestijo in dodelijo organizatorjem volilne kampanje, kadar plakatna mesta v točki 1.1., glede na število vlog ne bodo zadostna so na:

­        Lendavski in Slovenski ulici,

­        Panonski ulici in

­        ulici Štefana Kovača v Murski Soboti.

 

Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en plakatni pano na teh lokacijah, vendar lahko dobi največ štiri plakatna mesta skupno na lokacijah pod točko 1.1. in 1.2. Velikost panojev je 1,2 x 0,7 m (eno plakatno mesto je en plakatni pano). Plakatna mesta se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom. Plakatira se lahko samo na eni strani panoja, v smeri vožnje.

 

 

 

1.3.                Ostala naselja mestne občine Murska Sobota:

 

Vsak organizator volilne kampanje dobi na razpolago en posebni plakatni pano v vsakem naselju mestne občine. Panoji se postavijo na javnih površinah v soglasju s krajevnimi skupnostmi. Plakate je možno nameščati na eni strani panojev v smeri vožnje, ki so  velikosti 1,2 x 0,7 m. Plakatna mesta se vsakemu organizatorju volilne kampanje dodelijo z žrebom.

 

 

Vloge za pridobitev pravice do namestitve plakatov z označbo »plakatiranje na brezplačnih plakatnih mestih« morajo organizatorji volilne kampanje dostaviti v pisni obliki na Mestno občino Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota ali po elektronski pošti z veljavnim elektronskim podpisom na naslov: www.murska-sobota.si,  najkasneje do petka, 11.11.2011, do 8.00 ure. Dodelitev plakatnih mest organizatorjem kampanje za vloge, ki bodo prispele pravočasno v roku se opravi na javnem žrebanju dne 11.11.2011 ob 10.30 uri, v prostorih mestne občine. Plakatiranje na dodeljenih plakatnih mestih bo mogoče od 14.11.2011 naprej. Organizatorjem kampanje, ki ne bodo podali vloge do navedenega roka, Mestna občina Murska Sobota ne zagotavlja plakatiranja na brezplačnih plakatnih mestih.

 

Postavitev panojev in plakatiranje opravlja javno podjetje Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, kateremu organizatorji volilne kampanje predajo ustrezno število plakatov.   Plakati se  izobešajo dvakrat tedensko – ob ponedeljkih in sredah. Plakatiranje se lahko na zahtevo in na stroške organizatorja volilne kampanje opravi tudi v drugih dnevih.

 

Organizatorji volilne kampanje so oproščeni plačila občinske takse, stroškov nameščanja panojev in stroškov nameščanja plakatov.

 

 

 

  1. II.            DODATNA PLAKATNA MESTA : (po 2.odst.8.čl.Zakona o volilni in referendumski kampanji):

 

 

Za potrebe zagotovitve dodatnih plakatnih mest se zagotovijo naslednje lokacije v mestu Murska Sobota:

­        Ulica Štefana Kovača (pri srednješolskem centru),

­        Tišinska ulica,

­        Kardoševa ulica in Trubarjev drevored (ob občinski zgradbi).

 

Vloga oz. zahtevek za plakatiranje na dodatnih plakatnih mestih se naslovi na javno podjetje Komunala d.o.o., Kopališka 2, 9000 Murska Sobota, ki opravi postavitev panojev velikosti 1,2 m x 0,7 m in izvede plakatiranje. Stroške postavitve panojev in plakatiranja  je dolžan poravnati organizator volilne kampanje, po uradnem ceniku javnega podjetja Komunala d.o.o.

 

 

 

 

 

  1. III.          PLAKATIRANJE ZUNAJ DOLOČENIH PLAKATNIH MEST

 

Plakatiranje zunaj navedenih plakatnih mest pod tč. I. in II. se izvaja v skladu z določili 9., 10. in 11. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS, 105/2008-Odl.US, 11/2011 in 28/2011- Odl.US) in določili Odloka o oglaševanju v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/2007).

 

 

 

Podrobnejše informacije v zvezi z objavljenimi pogoji so na voljo na Mestni občini Murska Sobota, na tel: 02 525 16 30 (Milena Vöröš) ali po elektronski pošti: www.murska-sobota.si oz. milena.voros@murska-sobota.si, ter na sedežu Javnega podjetja Komunala d.o.o., Murska Sobota, Kopališka 2, tel: 02 521 37 39 ali po elektronski pošti:

www.dejan.kuhar@komunalams.si .

 

 

 

Številka: 041-0001/2011-1 (187)

V Murski Soboti, dne 24.10.2011

                      Župan

Mestne občine Murska Sobota:

                                                                                        Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.