Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

ponedeljek, 28. Januar 2013

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na: Osnutek Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 7. februarja 2013 na e-naslov: gp.mko(at)gov.si ali na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Dunajska 22

1000 Ljubljana

Prijazno vabljeni!

Vir: MKO ( http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6183/a7f6388e8a9b53501419c344ecd6b595/)

 

V javni obravnavi načrti za kakovost zraka za območja Mestih občin Celje, Novo mesto, Murska Sobota in Kranj

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v tem mesecu dalo v javno obravnavo kar štiri Odloke o načrtu za kakovost zraka na območju, in sicer za mestne občine Celje, Novo Mesto, Murska Sobota in Kranj. Na območju teh občin so prekoračene dnevne mejne vrednosti ravni PM10 v zraku. Namen načrtov za kakovost zraka je z ukrepi zagotoviti skladnost z mejnimi vrednostmi iz Uredbe o kakovosti zunanjega zraka. Pripombe in predloge na predlog odlokov o načrtu za kakovost zraka na območjih mestnih občin Celje, Novo Mesto in Murska Sobota lahko posredujete do četrtka, 7. februarja, za Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj pa do petka, 15. februarja 2013. Delovna skupina bo vse pripombe in predloge proučila. Če bodo strokovno utemeljeni ter bodo na stroškovno primeren način prispevali k izboljšanju zraka, jih bo upoštevala.

Odloki o načrtu za kakovost zraka določajo:

 • območje, ki je zaradi prekomerne onesnaženosti zraka s PM10 uvrščeno v razred največje obremenjenosti,
 • ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10,
 • spremljanje učinkov izvajanja, noveliranje in obdobje izvajanje ukrepov,
 • odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka,
 • letni program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10,
 • program za analizo vzrokov onesnaženosti in spremljanje učinkov ukrepov.

Odlok vsebuje približno 40 ukrepov, ki so razvrščeni v tri skupine:

 • ukrepi na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,
 • ukrepi na področju prometa,
 • ukrepi na drugih področjih.

Ukrepi na področju učinkovite rabe energije in spodbujanja obnovljivih virov energije so usmerjeni predvsem v zmanjševanje emisij stavb, ki so eden izmed glavnih povzročiteljev prekomerne onesnaženosti zraka ter vzpostavljanja optimalnega upravljanja ogrevanja za posamezna območja mestnih občin. V tem smislu je bistveno upravljanje tega načrta preko prioritet ukrepov, ki bodo uresničevani v Letnih programih ukrepov, in sicer tako, da bo vzpostavljena prioriteta ukrepov:

 • zmanjševanje toplotnih izgub stavb,
 • širitev in povečevanje odjema iz daljinskega ogrevanja, z uporabo toplote pridobljene v procesu soproizvodnje iz komunalnih odpadkov in biomase ter na določenih območjih širjenje priključevanja objektov na plinovodno omrežje,
 • na »oddaljenih« območjih, kjer bi bili stroški širjenja daljinskega ogrevanja ali plinovodnega omrežja nesorazmerno visoki, je predvideno spodbujanje mikro sistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso (DOLB) v primestnih naseljih in vaseh,
 • dodatno spodbujanje zamenjav obstoječih kurilnih naprav z ustreznejšimi kurilnimi napravami in drugimi načini ogrevanja z obnovljivimi viri energije.

Posebna pozornost bo namenjena tudi izobraževanju občanov o pravilnem posluževanju kurilnih naprav in ustrezni pripravi lesne biomase. Na ta način je mogoče bistveno zmanjšati onesnaževanje z delci in hkrati zmanjšati stroške občanov zaradi manjše porabe goriv. Pri ukrepih bo v polni meri upoštevana sinergija z blaženjem podnebnih sprememb.

Uresničitev ukrepov iz te skupine bo imela za posledico trajno zmanjšanje stroškov gospodinjstev za ogrevanje in ugodne socialne učinke, finančne spodbude s strani države in mesta, ki se bodo uporabile pri tem, bodo uporabljene skrajno racionalno.

Predvideni ukrepi na področju prometa so namenjeni predvsem spodbujanju javnega potniškega prometa in nemotoriziranih oblik prometa, da bi zmanjšali individualni osebni motorni promet, ki bolj onesnažuje. V tem načrtu je tako eden bistvenih ukrepov vzpostavitev mestnega potniškega prometa integriranim s primestnim potniškim prometom. Predvideni so tudi ukrepi za umirjanje prometa. Dodatno bo posebna pozornost namenjena zmanjševanju emisij delcev zaradi soljenja in posipanja cest. V tem smislu bodo ukrepi pomenili širitev in intenziviranje sicer dobrih nastavkov na področju prometa, ki Mestni občini Celje omogočajo, da bodo v zelo kratkem času zelo doseženi znatni pozitivni učinki za boljši zrak iz prometa.
Ukrepi na drugih področjih opredeljujejo nabor ukrepov za boljši zrak, ki se jih da izvesti na področju gospodarstva, zmanjševanja prašenja pri transportu sipkega materiala in zmanjševanju prašenja deponij, gradbišč in voznih površin podjetij.
Predvideni so tudi kratkoročni ukrepi, s katerimi bi ob nastopu obdobij s prekoračenimi mejnimi vrednostmi skušali skrajšati trajanje teh obdobij. Odlok predvideva le priporočila za ravnanje povzročiteljev obremenitev, kar pa se lahko s časom nadgradi.
Obseg izvajanja ukrepov in potrebna sredstva državnega in občinskega proračuna se bodo določali letno v okviru letnih programih ukrepov.
Učinki izvajanja ukrepov se bodo določali v okviru programa, ki ga bo pripravila in izvajala Agencija RS za okolje. Na podlagi teh rezultatov bodo do konca leta 2015 pripravljeni predlogi za dopolnitev ukrepov. Predvsem pa bo na podlagi strokovnih osnov mogoče natančneje določiti obseg in intenzivnost izvajanja ukrepov, potrebnih za zadostitev skladnosti z mejnimi vrednostmi, če do takrat še ne bodo dosežene. Na podlagi strokovnih osnov iz programa za spremljanje učinkov izvajanja in analizo vzrokov onesnaženosti bo pri novelaciji odloka v skladu z načelom sorazmernosti upoštevana tudi možnost zaostritve mejnih emisijskih vrednosti za industrijske onesnaževalce.

Odloke o načrtu za kakovost zraka je pripravila delovna skupina, v kateri so sodelovali predstavniki mestnih občine Eko sklada j.s., regionalne gospodarske zbornice ter Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

VIR: MKO , spletna stran : http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6205/bb64c404e89ae07fa45fbc2c8cade445/