Odziv Mestne občine Murska Sobota na poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije

Mestna občina Murska Sobota je  6. marca 2012 prejela poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije. Le-to je pregledovalo poslovanje oz. prodajo in menjavo zemljišč mestnih občin Ljubljana, Murska Sobota in Nova Gorica v letih 2007 do 2010 ter izreklo negativno mnenje mestnima občinama Ljubljana in Murska Sobota medtem, ko je Mestni občini Nova Gorica izreklo mnenje s pridržkom.

Na današnji tiskovni  konferenci so bile podane določene obrazložitve in primerjava ugotovljenih nepravilnosti med preiskovanimi občinami predvsem zaradi tega, ker se le-te v vseh treh mestnih občinah, ki so bile preiskovane po mnenju župana Antona Štihca, v izreku končnega mnenja sodišča niso obravnavale po enakih kriterijih oz. nimajo enake teže.

V obdobju med letoma 2007 do 2010 je bilo na Mestni občini Murska Sobota opravljeno 25 metod razpolaganja (prodaja oz. menjava zemljišč), katerih pogodbena vrednost je znašala 5.067.440 EUR. MOMS je v času revidiranja dala določena pojasnila na osnutek revizijskega poročila ter ugovor na predlog revizijskega poročila. Iz poročila namreč izhaja, da v vseh štirih primerih očitanih kršitev, ni šlo za negospodarno ravnanje z premoženjem MOMS ter da v ničemer ni bil oškodovan proračun MOMS. Na današnji tiskovni konferenci je bilo s strani višjega svetovalca za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči  g. Draga Ružiča izpostavljeno, da ne gre za kršitve, ki bi po teži lahko bile primerljive s kršitvami, ki jih je Računsko sodišče ugotovilo v primeru poslovanja z nepremičninami na Mestni občini Ljubljana. Povedal je še, da bi Računsko sodišče moralo kršitve ocenjevati v duhu sedanjega časa in upoštevati težke gospodarske razmere, v katerih se nahaja Slovenija in da se v tem smislu morajo tudi občine prilagoditi ter do investitorjev obnašati racionalno.

Župan Anton Štihec je v zvezi z poročilom računskega sodišča povedal:«Trdim, da navedene nepravilnosti nimajo enake teže kot kršitve, ugotovljene v primeru poslovanja Mestne občine Ljubljana. Mnenja sem, da g. Šoltes pri svoji odločitvi ali bo občini podal negativno mnenje ali mnenje s pridržkom, vse preveč upošteva politično pripadnost odgovorne osebe. Osebno bi si želel, da bi zato bila na čelu Računskega sodišča oseba, ki je politično neobremenjena.« V nadaljevanju je povedal, da si bo v prihodnosti prizadeval, da se merila, kdaj se nekomu lahko izreče negativno mnenje in kdaj mnenje s pridržkom, nedvoumno dorečejo s strani zakonodajalca. Sam ne želi zmanjševati pomena ugotovitev Računskega sodišča, vendar težko sprejema, da je poslovanje MOMS z nepremičninami vrženo v isti koš kot poslovanje Mestne občine Ljubljana. Pri tem je izpostavil, da Računsko sodišče nikjer ni zapisalo, da je MOMS ravnala negospodarno za razliko od Mestne občine Nova Gorica, kjer je to bilo ugotovljeno (občina pa je dobila le mnenje s pridržkom). V zvezi s tem je župan povedal še:«Z vso odgovornostjo trdim, da v poslovanju z nepremičninami občinsko premoženje nismo oškodovali niti za 1 evro in da smo vse ugotovljene nepravilnosti odpravili v teku revizijskega postopka, kar za ostali dve preiskovani občini ni moč trditi.« Župan s sodelavci na koncu ocenjuje, da bi bilo pravičneje, če bi dobili mnenje s pridržkom, ker nepravilnosti preprosto niso bile enake teže kot tiste, ki jih je v svojem poročilu računsko sodišče očitalo Mestni občini Ljubljana.