Odslej velja nov pokopališki red

sreda, 18. December 2019

Murskosoboški mestni svetniki so se sestali na sedmi redni seji mestnega sveta. Največ razprav je bil deležen v drugi obravnavi sprejet predlog odloka o pokopališkem redu v mestni občini, med drugim pa so obravnavali tudi več kadrovskih zadev.

Najprej so mestni svetniki potrdili zapisnike šeste redne seje ter tretje in četrte dopisne seje. Na tretji dopisni seji so potrdili lokacijsko preveritev na Kocljevi ulici v Murski Soboti. Iz pobude in elaborata izhaja, da želi investitor zgraditi poslovno-stanovanjski objekt z garažnimi prostori. Lastnik zemljišča je ob sprejemu zazidalnega načrta želel zgraditi garažno hišo s poslovnimi prostori. Načrta zaradi različnih okoliščin v trinajstih letih ni izvedel. Zdaj želi lastnik zemljišča investicijsko namero delno spremeniti, vendar ga pri tem ovirajo določila veljavnega prostorskega akta. Na četrti dopisni seji so mestni svetniki kot predstavnici ustanovitelja potrdili Alenko Glavač Geršanov in Marijo Čarni v svet javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota, v svet javnega zavoda Galerija Murska Sobota pa so bili kot predstavniki ustanovitelja potrjeni Stanislav Jančar, Bojanka Veren in Drago Rajbar.

V drugem branju potrdili nov pokopališki red

Na začetku seje so mestni svetniki v drugi obravnavi potrdili predlog odloka o pokopališkem redu v Mestni občini Murska Sobota, ki ga je predstavil Borut Slavič iz mestne uprave. Odlok ureja pokopališki red v mestni občini ter podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, med drugim način zagotavljanja 24-urne dežurne službe, pogrebne slovesnosti, pokopališko pogrebno moštvo, osnovni obseg pogreba, način in čas pokopa, obratovanje mrliških vežic, obseg prve ureditve groba, tehnične normative za grobove, pogrebno pristojbino, način oddaje grobov v najem itd.

Kaj to pomeni?

 • Javno službo 24-urne dežurne službe zagotavlja mestna občina v obliki javnega podjetja, izvajalec javne službe pa bo javno podjetje Komunala. Na območju mestne občine so po odloku dovoljene naslednje vrste pokopov: pokop v krsto in v grob, pokop z žaro (v grob ali žarni zid) in raztros pepela na določenem prostoru na pokopališču ali na drugem za to namenjenem kraju ob predhodnem soglasju organa mestne občine.
 • Pokopi se opravljajo vsak dan od 9. do 17. ure, razen ob nedeljah in praznikih ter dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, po dogovoru z upravljavcem pa lahko tudi ob drugem primernem času. Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
 • Na vseh pokopališčih v mestni občini so izgrajene mrliške vežice in je njihova uporaba obvezna. Mrliška vežica na pokopališču v Murski Soboti obratuje vsak dan med 8. in 21. uro, na drugih pokopališčih pa praviloma na dan pogreba ali dan pred pogrebom.
 • Odlok še določa, da med storitve zagotavljanja urejenosti pokopališča in pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture spadajo storitve vzdrževanja pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture, skupnih glavnih poti, zelenic, dreves in grmovnic, odvoz odpadkov itd.
 • Za najem groba najemnik plačuje letno grobnino. Grobnina je sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba, upoštevajo se tudi druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališč. Stroški grobnine vključujejo stroške za urejenost pokopališča, stroške oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc. Grobnina se plačuje letno in za tekoče leto.
 • Na pokopališčih so v mestni občini po odloku lahko naslednje vrste grobov in prostorov:
 • enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
 • grobišča, kostnice in skupna grobišča,
 • žarni grobovi,
 • žarni zid,
 • prostor za anonimne pokope,
 • prostor za raztros pepela.
 • Med obveznosti upravljavca pokopališč spadajo tudi zagotavljanje urejenosti pokopališč, izvajanje investicij in investicijsko vzdrževanje, oddaja mrliške vežice in poslovilnih prostorov, oddaja grobov in prostorov z napisno ploščo, zagotavljanje storitve grobarjev in storitve pokopališkega pogrebnega moštva, izvajanje prve ureditve groba in podobno.
 • Vstop psov in drugih živali na pokopališče je po odloku prepovedan, razen če gre za pse vodnike, službene pse policije ali pse reševalne enote.

Precej odzivov na nov pokopališki odlok

Tako v prvi kot tudi v drugi obravnavi je bil predlog odloka deležen več razprav. V predlogu odloka za drugo obravnavo so bili glede na prvo obravnavo upoštevani nekateri predlogi in pripombe mestnih svetnikov, svetniških skupin, krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Več pomislekov se je nanašalo na prenos lastništva nepremičnin pokopališč (mrliških vežic), ki so bile zgrajene s prispevki krajanov, na mestno občino. Pripombo je mestna uprava upoštevala tako, da je bilo za izvršitev prenosa lastništva določeno desetletno obdobje. Nekaj pomislekov je bilo tudi o pokopih ob nedeljah, kar je v odloku upoštevano tako, da je pokop po dogovoru z upravljavcem mogoče opraviti tudi ob nedeljah in praznikih. Ne glede na določbe odloka se pri pogrebni slovesnosti, verskem obredu ali uporabi pokopališč in pokopališke infrastrukture uporabljajo obstoječi ljudski običaji, prakse in navade, če niso v nasprotju z določili predpisov o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter se o uporabi teh običajev dogovori z upravljavcem pokopališč. Župan Aleksander Jevšek je k odloku vložil amandma, po katerem standarde navedenih storitev, ki jih na podlagi sprejetega sklepa o višini grobnin pripravi upravljavec pokopališč, potrdi pristojni oddelek mestne uprave, v soglasju s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi. S tem bodo krajevne skupnosti in mestne četrti soudeležene pri potrjevanju standardov zagotavljanja urejenosti pokopališča. Amandma so z glasovanjem mestni svetniki sprejeli.

Javno glasbeno izobraževanje otrok tudi na Tišini in v Puconcih

Zatem so mestni svetniki v združeni prvi in drugi obravnavi potrdili predlagani odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Murska Sobota, ki ga je predstavila mag. Darja Kadiš iz mestne uprave. V šolskem letu 2019/2020 bo glasbeno izobraževanje otrok mogoče tudi na Tišini in v Puconcih. V novem šolskem letu bo lahko pouk klavirja, harmonike, kitare in flavte obiskovalo 17 otrok v Puconcih ter 24 učencev v oddelku na Tišini, kjer bo na voljo pouk klavirja, harmonike, kitare, glasbene pripravnice in nauka o glasbi. Zaradi večje oddaljenosti od kraja delovanja matične šole starši velikokrat otroka niso mogli vpisati v glasbeno šolo, saj jim pomanjkanje časa, službene obveznosti in zlasti dodatna finančna obremenitev vpisa niso dopuščali. S spremenjenim odlokom bo javno glasbeno izobraževanje mogoče tudi na teh dodatnih lokacijah.

Subvencija tudi zasebnemu vrtcu

Mestni svetniki so nato potrdili predlagani sklep o obračunavanju subvencije zasebnemu vrtcu v Mestni občini Murska Sobota za šolsko leto 2019/2020, ki ga je predstavila mag. Darja Kadiš iz mestne uprave. Staršem otrok, ki obiskujejo zasebni Waldorfski vrtec Pomurje, se v šolskem letu 2019/2020 priznajo enake olajšave oziroma subvencije (subvencija ekonomske cene, pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok v poletnih mesecih, dodatna olajšava, ko so otroci zaradi zdravstvenih razlogov iz vrtca odsotni več kot mesec dni) kot staršem otrok, ki obiskujejo Vrtec Murska Sobota, ob pogoju, da imajo starši skupaj z otrokom stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota. S sprejetim sklepom so omogočili enakopravno obravnavo otrok in staršev, ki imajo stalno bivališče v Mestni občini Murska Sobota in obiskujejo omenjeni zasebni vrtec. V zasebni vrtec je vpisanih sedem otrok. Če tega zasebnega vrtca ne bi bilo, bi ti otroci najverjetneje obiskovali Vrtec Murska Sobota, kjer bi zanje prav tako subvencionirali dodatne olajšave.

O pokrajinski zakonodaji

Župan Aleksander Jevšek je nato mestne svetnike zaradi aktualnosti teme seznanil s pripravo pokrajinske zakonodaje. Kot je pojasnil, je pobuda za ustanovitev pokrajin prišla od spodaj navzgor. Županje in župani slovenskih občin so, kot pravi Jevšek, na različnih področjih izvajanja zakonodaje vse bolj ugotavljali, da je država v zadnjih letih dosegla najvišjo stopnjo centralizacije. V skupnostih občin in mestnih občin so pooblastili delovno skupino, ki jo vodi prof. dr. Boštjan Brezovnik in združuje štirideset strokovnjakov, ki so pripravili prve razreze za vsebino in členitev pokrajin. O pokrajinah bo parlament odločal prihodnje leto. Kot pravi Jevšek, župani radi izpostavijo, da so za ustanovitev pokrajin, a le če bodo to razvojne pokrajine in bodo kot take imele izvirni vir financiranja, iz katerega bodo skrbeli za razvoj regije. »Nima pa smisla ustanavljati pokrajin, če bomo vsako leto tako kot zdaj hodili vlado prosit za povprečnino, ki nam pripada po zakonu,« je še dodal Jevšek.

Številne kadrovske zadeve

Med kadrovskimi zadevami so mestni svetniki v svet javnega zavoda Pomurski muzej Murska Sobota kot predstavnika ustanovitelja potrdili Josipa Fabijaniča. Kot predstavnica ustanovitelja v svetu javnega zavoda Pomurske lekarne je bila namesto Srečka Đurova za preostanek mandatnega obdobja potrjena Milena Vöröš. V svet za izboljšanje varnosti na območju mestne občine je bil namesto Borisa Žibrata potrjen Tomislav Habulin.

Ksenija Glažar, Soboške novine december 2019