Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno - servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)

ponedeljek, 28. September 2015

osnutek za javno razgrnitev

Na podlagi 11., 61. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 in 14/2015 - ZUUJFO) in na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10– Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/2015 - ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na ______. redni seji dne _______________________ sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno - servisno cono »Noršinska« (skladiščno-logistični center)

1. člen
Za 1. členom Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno servisno cono »Noršinska« (Uradni list RS, št. 16/03) se doda novi 1.a člen, ki se glasi:
1.a člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za proizvodno - servisno cono »Noršinska«, ki ga je izdelal Projektivni biro Lazar d.o.o., Murska Sobota, v avgustu 2015, pod št. U12-15.«

2. člen
Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:
2.a člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta vsebujejo:
A) TEKSTUALNI DEL
1. Splošni del
2. Opis in obrazložitev prostorskih pogojev za realizacijo po posameznih področjih
3. Smernice in mnenja
B) GRAFIČNI DEL
1. Prikaz območja v širšem prostoru
2. Ureditveno - zakoličbena situacija
3. Komunalna ureditev

3. člen
3. alineja 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
- max. vertikalni gabarit predvidenih poslovnih objektov obsega največ tri poslovne etaže nad terenom (P+2); vertikalni gabariti proizvodnih in skladiščnih objektov niso omejeni in se prilagodijo zahtevam predvidene tehnologije proizvodnje in skladiščenja.
4. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Dopustna so odstopanja od grafičnih prilog zazidalnega načrta glede velikosti posameznih objektov in izvedbe infrastrukturnih priključkov, pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja preveriti pogoje tega odloka z novo ustrezno strokovno podlago ter pridobiti soglasja pristojnih služb. Določbe tega člena se nanašajo tudi za posege, ki niso bili predvideni in prikazani v grafičnih prilogah.

KONČNE DOLOČBE

5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za proizvodno - servisno cono »Noršinska«, so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota.

6. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta za proizvodno - servisno cono »Noršinska«, se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-0007/2015-11(182)
Murska Sobota, dne __. _______

Župan
Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek