Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

četrtek, 6. Avgust 2015

Javna razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota

Na podlagi 11., 61.a in 97. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 14/15 – ZUUJFO) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na __. redni seji dne __. _____ 2015 sprejel
ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota
1. člen
V Odloku o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota (Uradni list RS, št. 9/00) se drugi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: »Ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/14) pa se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za južno zbirno cesto Murska Sobota (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta).«.
2. člen
Za tretjim odstavkom 2. člena se dodajo novi četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo: »Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta vsebujejo tekstualni del. Tekstualni del sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta vsebuje besedilo odloka o spremembah in dopolnitvah. Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta imajo naslednje priloge: – izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, – prikaz stanja prostora, – strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta, – smernice in mnenja, – obrazložitev in utemeljitev sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta. – povzetek za javnost.«.
3. člen
V 4. členu se v četrti alinei beseda »prestavitev« nadomesti z besedo »gradnje«.
4. člen
V 11. členu se za tretjo točko črta pika in doda nova četrta točka, ki se glasi: »* Gradnja srednjenapetostnega kablovoda: – SN 20 kV kablovod od RTP 110/20 kV Murska Sobota do TP 20/0,4 kV Sobota Certus (t-334).«.
5. člen
V 25. členu se v prvi alinei za besedo »naprav« doda besedilo », gradnja cevovodov, komunikacijskega omrežja in elektroenergetskih vodov«.
6. člen
Za tretjim odstavkom 27. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: »Odstopanja od načrtovanih potekov tras, površin, objektov, naprav in priključkov oziroma tehničnih rešitev okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture so dopustna v primeru, ko se pojavijo utemeljeni

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota 2
razlogi zaradi lastništva zemljišč, ustreznejše tehnološke, okoljevarstvene, kulturnovarstvene, geološkogeomehanske, hidrološke, prostorske in ekonomske rešitve ali drugih utemeljenih razlogov. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi. Z rešitvami morajo soglašati pristojni upravljavci oziroma nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.«.
7. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt.
8. člen
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta se hranijo in so na vpogled javnosti na sedežu Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0003/2015-12(182) Murska Sobota, dne __. _______ 2015
Župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek