Oddaja vlog za znižano plačilo vrtca za leto 2012

ponedeljek, 7. November 2011

Spoštovani starši!

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve nas je v zvezi z oddajo vlog za znižano plačilo vrtca obvestilo, da se vloge za leto 2012 v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11; v nadaljevanju: ZUPJS) lahko oddajo od 1.12.2011 dalje, ker v skladu s tem zakonom pravica pripada upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, torej s 1.1.2012. Vloga se vloži pri pristojnem centru za socialno delo, in sicer na novih obrazcih, ki bodo objavljeni v mesecu novembru na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter centrov za socialno delo, stranke pa jih bodo lahko dobile tudi v knjigarnah. Če stranka odda vlogo na novem obrazcu pri občini, jo le-ta odstopi pristojnemu centru za socialno delo. V tem primeru se šteje, da je bila vloga vložena dne 1.12.2011. Če vloži stranka vlogo na starem obrazcu, jo občina zavrže, saj ni pristojna za odločanje o znižanem plačilu vrtca za leto 2012.

Več informacij v zvezi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev lahko dobite na spletnem naslovu ministrstva:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/#c18032