Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri – NATURA MURA

torek, 25. Maj 2021

Zavod RS za varstvo narave je v sodelovanju z Ministrstvom RS za okolje in prostor ter s projektnimi partnerji Direkcijo RS za vode, Zavodom za gozdove Slovenije, Slovenskimi državnimi gozdovi, Občino Velika Polana in Razvojnim centrom Murska Sobota marca 2020 začel z izvajanjem projekta Natura Mura, ki bo trajal do decembra 2023. Projekt v vrednosti 4,6 milijona EUR je financiran iz programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, iz sredstev namenjenih doseganju ciljev Nature 2000. Aktivnosti projekta so predvidene vzdolž celotnega slovenskega toka reke Mure.

Osrednji cilj projekta Natura Mura je obnova vodnih, gozdnih in travniških življenjskih okolij ob reki Muri, ki se varujejo v okviru mreže Natura 2000. Revitalizacija območij narave je zasnovana tako, da bo poleg naravovarstvenih ciljev, kot so obnova rečnih rokavov, mrtvic, poplavnih gozdov ter mokrotnih travnikov, zasledovala tudi širše cilje trajnostnega gospodarjenja z reko in njeno poplavno ravnico. Z interpretacijskimi centri in poligoni ter učnimi potmi, bo oplemenitena tudi ponudba naravovarstvenih vsebin za domačine in turiste.

Pri oblikovanju projekta so aktivno sodelovale tudi lokalne skupnosti iz pomurske regije, vključno z Mestno občino Murska Sobota. Izvedba projekta je pomemben korak k doseganju ciljev trajnostnega razvoja UNESCO Biosfernega območja Mura. 

Osrednja projektna aktivnost na območju Mestne občine Murska Sobota je obnova gozdnega habitatnega tipa trdolesne loke (hrastovo – jesenovo – brestovi gozdovi).  Obrečni nižinski hrastovo-jesenovo-brestovi gozdovi uspevajo na poplavnih območjih, razvijejo se pod vplivom visoke podtalnice in poplavne vode na rodovitnih tleh, ki so periodično poplavljena. Njihov obstoj trenutno močno ogroža okrnjena rečna dinamika Mure, še posebej spremenjen poplavni režim, saj zaradi poglabljanja struge pada nivo podtalnice, od katere je obstoj  gozdov močno odvisen. Hidrološke razmere so se poslabšale tudi z načrtnim zaprtjem ali zaradi zamašitve vtokov stanskih rokavov, ki so dovajali vodo v poplavne gozdove. K slabšanju stanja gozdov dodatno prispevajo tudi invazivne tujerodne rastlinske vrste in bolezni nekaterih nosilnih drevesnih vrst. Za naslovitev navedenih izzivov bosta v projektu z reko Muro ponovno povezana rečna rokava Lukačeva struga in Besnica v bližini Bakovcev. Vtoka v rečna rokava Lukačeva struga in Besnica sta trenutno okopnela, rokava se z vodo napolnita le v času visokih voda v Muri. Aktivnosti projekta bodo obsegale poglobitev in razširitev vtočnega dela obeh rokavov, kar bo posledično izboljšalo napajanje rokavov in s tem poplavnega gozda z vodo iz reke Mure. Aktivnosti obnove vtokov obeh rokavov bodo predvidoma na terenu izvedene v letu 2023.

V sklopu aktivnosti za izboljšanje stanja in ohranitev vrst iz skupine dvoživk bo v bližini brodu pri Krogu vzpostavljena nova mlaka. Vodne površine – mlake predstavljajo izjemno pomemben habitat, ki ima osrednjo vlogo ohranjanja visoke biotske raznovrstnosti. So pomemben življenjski prostor mnogim rastlinam in živalim, predvsem dvoživkam in ogroženim vodnim hroščem, predstavljajo pa tudi napajališča številnim pticam in netopirjem. Zaradi zasipavanja in izsuševanja ter upada podtalnice ta dragocen življenjski prostor izginja iz območja ob Muri. Mlake bodo izkopane na mestih obstoječih depresij v gozdu, kjer bo voda v kotanji vedno prisotna, po izkopu pa bodo prepuščene naravnim procesom nihanja vodne gladine in obraščanja z obvodnim rastlinjem. Mlaka bo predvidoma na terenu izvedena v drugi polovici leta 2022.

V Krogu pri brodu bo v sklopu projektnih aktivnosti nadgrajen obstoječi interpretacijski poligon z dodatnimi naravovarstvenimi vsebinami. Lokalni prebivalci in drugi obiskovalci boste imeli možnost podrobneje spoznati, kako je obstoj obrečnega gozda odvisen od rečne dinamike. Predstavljeni bosta tudi območje Natura 2000 Mura in Biosferno območje Mura, ki je bilo razglašeno leta 2018 kot najvrednejše območje narave. Cilj vzpostavitve interpretacijskih vsebin projekta je ohranitev in dvig zavedanja lokalnih prebivalcev ter drugih obiskovalcev narave ob Muri o njeni edinstvenosti in pomenu. Aktivnost bo v naravi izvedena predvidoma v letu 2022.

V neposredni bližini Mestne občine Murska Sobota v Občini Beltinci so ravno tako predvidene večje projektne aktivnosti, ki jih boste občani lahko opazili in spremljali. V bližini Dokležovja je predvidena revitalizacija odseka reke Mure, katere osnovna namena sta izboljšanje pestrost habitatov v sami strugi ter izboljšanje vodnih razmer okoliških poplavnih gozdov. Na levi brežini Mure je na območju državnih zemljišč predvidena širitev struge reke Mure v skupni dolžini 650 m. Odstranilo se bo obstoječe obrežno zavarovanje struge Mure, katero se bo prestavilo v zaledje na razdaljo do 100 m od sedanje brežine. Zaradi prestavitve kamnitega obrežnega zavarovanja bo imela reka možnost kontrolirane širitve svoje struge na svojo naravno širino. Posledično se bo tok reke upočasnil, kar bo bistveno vplivalo tudi na zmanjšanje globinske erozije in na zaustavitev upadanja nivoja podtalne vode v bližnjih gozdovih. Ukrep bo izveden po zgledu podobnih že izvedenih ukrepov na reki Muri na avstrijski strani reke v zadnjih letih. Najbližji takšen je izveden v bližini vasi Žetinci, oziroma Mele. Njegova izvedba je predvidena v drugi polovici leta 2022. V občinah Beltinci in Veržej so na večjih lokacijah v sklopu aktivnosti vzdrževanja in obnove poplavnih gozdov predvidene tudi premene območij pojavljanja invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nasadov tujerodnih drevesnih vrst v avtohtone sonaravne poplavne gozdove.

V Sloveniji so se na reki Muri v preteklosti že izvajali vsebinsko podobni projekti. Rezultati so bili večinoma pozitivni in dobro sprejeti. Projekt Natura Mura predstavlja smiselno nadaljevanje in nadgradnjo preteklih naravovarstvenih ukrepov. Za njegovo uspešno izvedbo je ključna podpora lokalnih prebivalcev, zato vas vabimo k sodelovanju in spremljanju projekta. Potek izvajanja aktivnosti projekta lahko spremljate preko spletne strani https://natura-mura.eu/.  

Foto: Monika Podgorelec