Objavljen razpis za štipendiranje nadarjenih študentov

sreda, 25. Avgust 2021

Mestna občina Murska Sobota je objavila Javni razpis za štipendiranje nadarjenih študentov v Mestni občini Murska sobota za študijsko leto 2021/2022.

Upravičenci so študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, ki imajo status rednega ali izrednega študenta in se izobražujejo v Republiki Sloveniji ali tujini.

Višina štipendij in število dodeljenih štipendij sta odvisna od razpoložljivih sredstev v občinskem proračunu Mestne občine Murska Sobota, ki za leto 2021 znašajo 145.000 EUR.  Komisija za štipendije vsako leto na podlagi prejetih vlog določi višino najvišje in najnižje mesečne štipendije ter število podeljenih štipendij.  

Razpis je objavljen na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota in v Uradnem listu Republike Slovenije.

Prijavo za podelitev štipendije se odda na obrazcu »Vloga za podelitev štipendije za nadarjene študente Mestne občine Murska Sobota za študijsko leto 2021/2022«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva na tej povezavi  (rubrika »Odprti Razpisi - področje izobraževanje«) ali na sedežu Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, - vložišče.

Rok za oddajo vlog je 4.10.2021