Objava stališč do pripomb za OPPN za bencinski servis

torek, 12. Marec 2013

 

Dopolnjen osnutek

Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN)

za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti

 

OBJAVA STALIŠČ DO PODANIH PRIPOMB

V ČASU JAVNE RAZGRNITVE

 

Mestni svet Mestne občine Murska Sobota je na 17. redni seji, dne 28. februarja 2013, obravnaval dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski Soboti v I. obravnavi in ga s sklepom sprejel. Obenem je bil sprejet sklep s katerim so bila potrjena tudi stališča do pripomb javnosti prejetih v času javne razgrnitve, ki so jih pripravili mestna uprava in načrtovalci. Gradivo, ki so ga svetniki prejeli v I. obravnavo je na voljo tudi na spletni strani http://www.murska-sobota.si, pod rubriko Mestni svet ali na Mestni upravi.

 

Javna razgrnitev je bila na sedežu uprave Mestne občina Murska Sobota. Gradivo je bilo razgrnjeno tudi na Mestni četrti Murska Sobota od 29. oktobra do 28. novembra 2012. Javna obravnava je bila izvedena dne 14. novembra 2012 v veliki sejni dvorani Mestne občine Murska Sobota.

 

Na podlagi 60. člena s smiselno uporabo določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) občina mora preučiti pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeti stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način in v svetovnem spletu.

 

Tako so vse pripombe in stališča, ki jih je potrdil Mestni svet, objavljene na spletni strani občine:  http://www.murska-sobota.si ter na oglasni deski v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2 nadstropje).

 

V Soboških novinah, zaradi izredne obsežnosti gradiva, objave pripomb in stališč ni bilo možno izvesti.

 

Tabela pripomb in stališč:

 

1.

PRIPOMBA

 

Gospa Viher – mestna svetnica – vprašala je kdo je lastnik zemljišča oz. ali je pobudnik prostorskega akta obenem tudi lastnik in investitor.

 

 

STALIŠČE

Odgovor podan na javni obravnavi:

Ga. Žerovnik – Petrol je pojasnila, da je zemljišče še v privatni lasti in, da je z lastnikom sklenjen dogovor. Lastnik pa je tudi seznanjen z vsemi postopki in aktivnostmi pri pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta.

Pobudnik prostorskega akta je obenem tudi investitor.

 

2.

PRIPOMBA

Gospod Zrinski – mestni svetnik – vprašal je, zakaj se je investitor odločil ravno za to lokacijo. Nadalje je podal nekaj sugestij za ugodnejše rešitve priključevanja na obe cesti ter v sami notranjosti bencinskega servisa. Menil je, da je lokacija ozka in jim bo pri notranji prometni ureditvi povzročala težave. Povedal je tudi, da bi bilo dobro objekt obrniti, saj kot tak »kaže hrbet« vzhodni obvoznici. Prosil je, da se do obravnave na mestnem svetu pripravita obe varianti prometne ureditve in sicer brez obvoznice in z obvoznico. Vprašal je še ali bo objekt izgrajen v eni etapi in kako daleč so z arheološkimi raziskavami.

 

 

STALIŠČE

Odgovor podan na javni obravnavi:

Ga. Žerovnik – Petrol je pojasnila, da je ta lokacija izbrana ravno zaradi prometnih tokov in tudi zaradi predvidenih obvoznic. Odločali so se previdno, saj je investicija velika in draga. Povedala je, da je glede prometne ureditve izdelanih 6 variant (Lineal d.o.o., št. projekta 1082-BS, marec 2012), predvsem zaradi različnih variant ureditve krožišča za vzhodno obvoznico na Panonski ulici. Zadnja predstavljena varianta je usklajena z zadnjo varianto predvidenega krožišča, katere rešitev je potrdil tudi MS MOMS. Predstavljena varianta je za dane okoliščine najugodnejša.

Dodatno stališče: Notranja ureditev je prikazana na osnovi izdelanih strokovnih podlag. Odlok o OPPN dopušča tudi spremembo notranje ureditve, ki se natančno opredeli v projektni dokumentaciji. Spremembe glede lege in postavitve objektov so možne znotraj funkcionalnega območja bencinskega servisa.

V 11. členu odloka je v zadnjem odstavku zapisana faza glede priključevanja na vzhodno obvozno cesto, v primeru, ko vzhodna obvozna cesta ne bi bila izvedena. Odstavek se glasi:

»V prvi fazi se izvede priključek na obstoječe stanje državne ceste R1-232 po sistemu desno-desno oziroma v skladu s tehnično rešitvijo in soglasjem upravljavca.«

V grafičnem delu odloka OPPN se prikazuje samo končna faza in ne posameznih vmesnih, te se zapišejo v tekstualni del.

 

3.

PRIPOMBA

Gospa Karas – Poljska ulica (tudi v imenu ostalih stanovalcev te ulice) – podala je naslednja vprašanja:

 

a)    pri pregledu gradiva za javno razgrnitev, ki je objavljeno na spletni strani občine, so navedene vse smernice, ni pa navedenih mnenj;

b)    zanima jih zakaj še niso prejeli odgovorov na pripombe, ki so jih podali v javni razgrnitvi za OPPN za vzhodno obvoznico;

c)    v  tekstu dokumentacije je navedeno, da se načrt izvaja pri Miklavžu na Dravskem polju;

d)    5. člen -  kaj je pravna podlaga za spremembo rabe zemljišča, v gradivu piše, da je to travnik, vendar nikoli ni bil tu travnik;

e)    zakaj je po katastru zemljišče že razparcelirano;

f)     za dovoljene dejavnosti v objektu piše tudi trgovina z motornimi vozili in servis motornih vozil, zakaj tega niste posebej predstavili;

g)    zakaj ni potrebno izvesti CPVO, ali se lahko vpogleda v odločbo ministrstva;

h)    25. člen – navedeno je »ustrezna protihrupna zaščita«, kaj to pomeni;

i)      v 27. členu je zapisano, da tu ni naravnih vrednot; kaj je za načrtovalce naravna vrednota;

j)      zakaj niso naštete strokovne podlage in zakaj v gradivu ni priloženih pridobljenih mnenj oz. smernic, priložen je le seznam v tabeli;

k)    v predpisanem roku bodo podali tudi pisne pripombe.

 

 

STALIŠČE

a/    postopek sprejemanja OPPN se izvaja po Zakonu o prostorskem načrtovanju. V skladu z določili zakona so se na osnutek že pridobile smernice vseh nosilcev urejanja prostora, po katerih se mora pripraviti dopolnjen osnutek OPPN. Tega je potrebno javno razgrniti najmanj 30 dni, nato pa je potrebno stališča do pridobljenih pripomb in akt sprejeti v I. obravnavi na seji mestnega sveta. Če so akt in stališča sprejeti, se lahko pripravi predlog odloka, ki se ga pošlje nosilcem urejanja prostora v končna mnenja. Ker je akt šele v fazi dopolnjenega osnutka in postopku potrditve v I. obravnavi na mestnem svetu, mnenj še ne more biti.

 

b/    pripomba se ne nanaša na OPPN za BS Petrol – podaja se pojasnilo:

Podane pripombe v postopku priprave OPPN za bencinski servis se v veliki meri navezujejo tudi na prestavitev vzhodne obvozne ceste. Za to cesto poteka drug postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta-OPPN. Tudi v tem postopku so stanovalci Poljske ulice podali ustne in pisne pripombe. Na poseben dopis ene izmed predstavnic Poljske ulice, glede OPPN za vzhodno obvoznico, smo ji v decembru 2012 pisno podali tudi obrazložitev, da se med drugim stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve, javno objavljajo šele po sprejetju na Mestnem svetu. To pojasnilo smo podali tudi ustno na javni obravnavi dne 14.11.2012 in predstavnici Poljske ulice, ki je v decembru 2012 prišla povpraševat o stališčih na Mestno upravo. Stališča do pripomb za vzhodno obvoznico so bila sprejeta na 16. seji Mestnega sveta dne 24.1.2013. Obvestilo o objavi stališč je podano v Soboških novinah v letošnji februarski številki. Stališča so objavljena na spletni strani občine: http://www.murska-sobota.si, ter na oglasni deski Mestne uprave – II. nadstropje. Na izrecno zahtevo stanovalcev so stališča do pripomb ter sklep Mestnega sveta bili poslani v pisni obliki na naslov gospe, ki je v imenu Poljske ulice pobude tudi poslala.

 

c/    zapis, da se načrt izvaja pri Miklavžu na Dravskem polju je pomota;

v nadaljevanju teksta je sicer navedeno, da gre za območje v k.o. Murska Sobota, napačen tekst bo popravljen.

 

d/   Obravnavano območje se nahaja v območju mesta Murska Sobota. V skladu  z grafičnim delom prostorskega plana MO MS so to nezazidana stavbna zemljišča, sprememba rabe zemljišča ni potrebna.

V skladu s podatki iz zemljiške knjige, je predmetna parcela opredeljena kot stavbno zemljišče, vrsta rabe je njiva. Podatek v tekstualnem delu OPPN bo popravljen, tako, da navedbe travnik več ne bo.

 

e/   (pripomba se ne nanaša na OPPN za BS Petrol) – podano je pojasnilo.

Parcelacija za južno zbirno cesto oz. t.i. južno obvoznico je izvedena na osnovi  veljavnega prostorskega akta, ki je bil sprejet že leta 1998 in sicer z Odlokom o  lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota (Uradni list RS št. 9/2000). Zemljišča so tudi že večinoma odkupljena. Ta akt zajema traso od Tišinske ulice preko kanala in Bakovske ulice vse do ulice Plese. Del obvoznice je že zgrajen, za preostali del je že izdelana vsa projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vse aktivnosti izvaja Direkcija RS za ceste.

 

f/    V območju bencinskega servisa so poleg osnovnih dejavnosti dopustne tudi dopolnilne dejavnosti. Te so opredeljene v 7.členu odloka. Kot dopolnilna dejavnost je dopustna tudi vzdrževanje in servisiranje motornih vozil, prodaja trgovskih artiklov v okviru bencinskega servisa ter ureditev gostinskega dela objekta. Vse to so dejavnosti s katerimi se družba Petrol ukvarja in so kot spremljajoča dejavnost že izvedena na podobnih objektih v Sloveniji.

Vso gradivo, vključno s teksti »dovoljene dejavnosti v objektu so tudi trgovina z motornimi vozili in servis motornih vozil« je bilo javno razgrnjeno v pisni obliki in na spletni strani občine. Vseh tekstov celotnega gradiva na javni obravnavi ni možno brati dobesedno. Na posebej zastavljeno vprašanje glede omenjenega teksta, pa je bila podana dodatna obrazložitev glede teh vsebin.

 

g/   odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje, glede izdelave Celovite presoje vplivov na okolje, je bila na javni obravnavi gospe pokazana na vpogled. Ministrstvo odloča o potrebnosti izdelave okoljskega poročila na osnovi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012) in podzakonskih predpisov. V postopku priprave OPPN je bila v skladu z veljavno zakonodajo pridobljena tudi odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje (št. 35409-137/2012/4, z dne 11.02.2012.) V odločbi pristojni organ ugotavlja, da predvidena gradnja bencinskega servisa ni poseg za katerega bi bilo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, saj njegova izvedba ne bo pomembneje vplivala na okolje. Kopija odločbe je sestavi del dopolnjenega osnutka OPPN in na koncu bo tudi del sprejetega akta.

 

h/   25. člen odloka predvideva spremljanje stanja pri posameznih virih prekomernega hrupa. V skladu z rezultati se izvede ustrezna zaščita, ki je lahko:

-       sanacija vira hrupa,

-       izvedba zaščite na samem viru hrupa.

 

i/  Na območju OPPN za bencinski servis ni evidentiranih naravnih vrednot. Naravne vrednote so definirane v 4.členu Zakona o ohranjanju narave (ZON) Uradni list RS, 96/2004-UPB2, 61/2006-ZDru-1, 63/2007 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/2007 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/2008 Odl.US: U-I-386/06-32, 8/2010-ZSKZ-B) in je citiran:

» 4. člen

(naravne vrednote)

(1) Naravne vrednote obsegajo vso naravno dediščino na območju Republike Slovenije.

(2) Naravna vrednota je poleg redkega, dragocenega ali znamenitega naravnega pojava tudi drug vredni pojav, sestavina oziroma del žive ali nežive narave, naravno območje ali del naravnega območja, ekosistem, krajina ali oblikovana narava.

(3) Naravne vrednote iz prejšnjega odstavka so zlasti geološki pojavi, minerali in fosili ter njihova nahajališča, površinski in podzemski kraški pojavi, podzemske jame, soteske in tesni ter drugi geomorfološki pojavi, ledeniki in oblike ledeniškega delovanja, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, rastlinske in živalske vrste, njihovi izjemni osebki ter njihovi življenjski prostori, ekosistemi, krajina in oblikovana narava.

(4) S sistemom varstva naravnih vrednot se zagotavljajo pogoji za ohranitev lastnosti naravnih vrednot oziroma naravnih procesov, ki te lastnosti vzpostavljajo oziroma ohranjajo, ter pogoji za ponovno vzpostavitev naravnih vrednot.«

 

j/   Seznam strokovnih podlag je obvezna sestavina OPPN in sodi med priloge v točki 3. Prav tako so sestavni del akta v poglavju IV. Priloge kopije smernic s seznamom in podatki. Končni elaborat, ko bo akt sprejet,  vsebuje tudi mnenja, ki jih v fazi dopolnjenega osnutka OPPN še ni.

 

Celotno gradivo za OPPN je bilo skupaj z vsemi prejetimi smernicami razgrnjeno na sedežu Mestne uprave in na sedežu Mestnih četrti. Sicer je vso gradivo možno stalno prejeti na vpogled na sedežu Mestne uprave. Mnenja vseh nosilcev urejanja prostora še v tej fazi postopka niso pridobljena. Ta se pridobijo na osnovi izdelanega končnega predloga po sprejetju odloka in stališč do pripomb v I. obravnavi na seji Mestnega sveta.

 

k/  na naslov občine so bile prejete tudi pisne pripombe, ki so v celoti priložene temu gradivu.

 

4.

PRIPOMBA

(podana v pisni obliki)

 

 

PRITOŽBA ZOPER JAVNO RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA BENCINSKI SERVIS OB KOMPLEKSU »MURA« V MURSKI SOBOTI SPREMEMBA LOKACIJE BENCINSKEGA SERVISA UPOŠTEVAJOČ PRESTAVITEV TRASE VZHODNE OBVOZNE CESTE MED POLJSKO ULICO IN MURO – VZHODNEJE V SMERI ZA RAKIČANSKO POKOPALIŠČE IN POMURKO

(Nina Hujs v imenu vseh stanovalcev Poljske ulice in ulice Plese, datum: 26.11.2012, na občini prejeto 27.11.2012)

-       v celoti priloženo temu gradivu

 

 

STALIŠČE

Ga. Nina Hujs je v imenu vseh stanovalcev Poljske ulice in ulice Plese podala »Pritožbo zoper javno razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN za bencinski servis ob kompleksu »Mura« v Murski soboti. Pritožba se nanaša na zahtevo po spremembi lokacije bencinskega servisa upoštevajoč prestavitev trase vzhodne obvozne ceste v smeri proti vzhodu za Rakičansko pokopališče in Pomurko.

V uvodnem delu pritožbe je naveden povzetek razgrnjenega akta, v nadaljevanju so podana konkretna vprašanja, ki se nanašajo tako na obseg in vsebino razgrnjenega akta kot tudi na druge vsebine.

 

K tem pisnim pripombam se smiselno naj upoštevajo tudi podana stališča zapisana k PRIPOMBAM pod št.3.

 

a)    Zahtevajo zapisnik z javne obravnave.

Zapisnik je bil poslan na naslov pošiljateljice v februarju 2013.

 

b)    Zanima jih zakaj je bila razpisana javna razgrnitev OPPN za bencinski servis, čeprav še niso prejeli odgovora na pripombe k osnutku OPPN za vzhodno obvozno cesto in ali sta bila investitor Petrol in načrtovalec URBIS s pripombami seznanjena?

Za vzhodno obvozno cesto poteka drug postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta - OPPN. Postopek se vodi ločeno, ne glede na postopke, ki se jih vodi za OPPN za bencinski servis. Ker so nove prostorske ureditve za BS v neposredni bližini ceste, je smiselno, da se v gradivih tudi ustrezno upoštevajo. Oba akta obravnavata vsak svoje območje in so gradiva s prostorskimi ureditvami tudi tako pripravljena, da v kolikor se ene ureditve ne izvede, se druga lahko in obratno.

 

Pri pripravi gradiv za BS je aktivno sodelovala Mestne uprava, investitor in prostorski načrtovalec. Mestna uprava je tako tudi takoj ustno in kasneje pisno seznanila oba z vsemi pripombami stanovalcev ter tudi sprejetimi stališči in sklepom mestnega sveta.

 

Glede odgovorov na pripombe k obvozni cesti pa sledeče:

Na poseben dopis ene izmed predstavnic Poljske ulice, glede OPPN za vzhodno obvoznico, smo ji v decembru 2012 pisno podali obrazložitev, da se med drugim stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve, javno objavljajo šele po sprejetju na Mestnem svetu. To pojasnilo smo podali tudi ustno na javni obravnavi dne 14.11.2012 in predstavnici Poljske ulice, ki je v decembru 2012 prišla povpraševat o stališčih na Mestno upravo. Stališča do pripomb za vzhodno obvoznico so bila sprejeta na 16. seji Mestnega sveta dne 24.1.2013. Obvestilo o objavi stališč je podano v Soboških novinah v letošnji februarski številki. Stališča so objavljena na spletni strani občine: http://www.murska-sobota.si, ter na oglasni deski Mestne uprave – II. nadstropje. Na izrecno zahtevo stanovalcev so stališča do pripomb ter sklep Mestnega sveta bili poslani v pisni obliki na naslov gospe, ki je v imenu Poljske ulice pobude tudi poslala.

c)    Zahtevajo primerjalno študijo in finančni izračun med predlagano lokacijo bencinskega servisa in prestavljeno, upoštevajoč prestavitev vzhodne obvozne ceste.

Mestni svet MO Murska Sobota je na svoji redni seji v I. obravnavi dne 24.01.2013 potrdil predlagano rešitev glede poteka vzhodne obvozne ceste. Iz tega vidika se nadaljuje tudi postopek umestitve bencinskega servisa v prostor na predlagani lokaciji. Dodatne študije niso potrebne in predvidene. (V stališčih do pripomb, ki so bile podane k vzhodni obvozni cesti je navedeno, da so vsa gradiva o določitvi trase bila sprejeta že leta 1998 z Odlokom o lokacijskem načrtu za južno zbirno cesto Murska Sobota, predhodno je bila izdelana tudi »Preliminarna analiza variant prehoda južne zbirne ceste v vzhodno obvoznico«.)

 

d)    Zahtevajo vpogled v končno poročilo opravljenih arheoloških raziskav ter dopolnilne smernice pristojnega zavoda.

Predhodne arheološke raziskave se izvajajo v skladu s podanimi »Smernicami za načrtovanje OPPN za bencinski servis ob kompleksu Mura v Murski Soboti, ki jih je izdalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport 06.07.2012 (št.: 35012-11/2012/5) za obravnavano območje v okviru načrtovane izgradnje bencinskega servisa. Gradivo za smernice je pripravil pristojni ZVKDS OE Maribor (dopis št.: AM-350-0067/2012/2 z dne 04.07.2012.

Rezultati trenutno zaključenih geofizikalnih raziskav definirajo anomalna območja znotraj katerih naj se v nadaljevanju izvedejo še arheološke testne sonde po predhodni konzultaciji z avtorjem poročila.

Ko bodo predhodne arheološke raziskave v celoti zaključene bo možen tudi vpogled v končno poročilo in po potrebi izdane dopolnilne smernice.

 

e)     Ne strinjajo se s predlaganim objektom zaradi neupoštevanja ukrepov bivalnega okolja, naravnih virov in ohranjanja narave; zagovarjajo lokacijo ob prestavljeni trasi obvoznice:

Pri načrtovanju objektov bencinskega servisa so upoštevana vsa določila, ki se nanašajo na ukrepe bivalnega okolja, naravnih virov in ohranjanja narave. Za obravnavano območje oziroma gradnjo vzhodne obvozne ceste je bilo izdelano okoljsko poročilo. Vsa resorna ministrstva so ugotovila, da je le-to ustrezno in, da so v njem ustrezno opredeljeni vsi ukrepi za zaščito pred prekomernimi vplivi na okolje. Gradnja bencinskega servisa ne predstavlja takšne dodatne obremenitve okolja, ki bi pomenila prekomerno obremenitev. Na območju urejanja prav tako ni naravnih virov in območij ohranjanja narave.

 

f)     Zahtevajo študijo vplivov gradnje bencinskega servisa na vodovodno omrežje in izvedbo priključevanja na obstoječi vodovod

Objekt bencinskega servisa nima nikakršnih vplivov na vodovodno omrežje. Objekt se bo v skladu s smernicami upravljavca navezal na obstoječi vodovod.

 

g)    Ne strinjajo s predlogom objekta zaradi prekomernega vpliva na ljudi in okolje

Vplivi na okolje so opredeljeni v okoljskem poročilu izdelanem za potrebe vzhodne obvozne ceste. Vplivi na okolje so opredeljeni na podlagi načrtovanih prometnih obremenitev. Gradnja bencinskega servisa ne povzroča večjih dodatnih obremenitev, ki bi imeli za posledico prekomerne obremenitve okolja opredeljene v okoljskem poročilu.

 

h)    Opozarjajo na problematiko starih objektov in temeljev

Objekti bencinskega servisa bodo grajeni v oddaljenosti 80,00 m od obstoječih objektov. Gradnja objektov ne zahtevo takšnih gradbenih posegov, ki bi lahko vplivali na obstoječe objekte. Natančno bo mogoče morebitne vplive opredeliti šele v fazi izdelave projektne dokumentacije (PGD), katere sestavni del je tudi načrt organizacije gradbišča in tehnologija izvedbe.

 

i)      Opozarjajo na zavajanje stanovalcev, ker jim ni bilo predstavljeno, da so dopustne na območju tudi spremljajoče dejavnosti

Vso gradivo, vključno s teksti o dovoljenih spremljajočih dejavnosti je bilo dostopno vsej javnosti (na spletni strani je še vedno dostopno). Gradivo je bilo javno razgrnjeno v pisni obliki in na spletni strani občine. Vseh tekstov celotnega gradiva na javni obravnavi ni možno brati dobesedno. Na posebej zastavljeno vprašanje glede omenjenega teksta, pa je bila podana dodatna obrazložitev glede teh vsebin.

Na območju bencinskega servisa se lahko izvajajo dejavnosti opredeljene v Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list št.69/2007, spremembe 17/2008). Na območju bencinskega servisa so zraven osnovne dejavnosti dopustne tudi dejavnosti, ki sodijo v poglavje 45 Trgovina z motornimi vozili in popravilo motornih vozil, kamor pa spadajo tudi dejavnosti avtopralnice, prodaje rezervnih delov in drugo. Dopustne dejavnosti so opredeljene v 7.členu odloka. Investitor na svojih objektih prav tako gradi fotovoltaiko, kolektorje in podobno, zato morajo v odloku biti dopustne tudi te izvedbe. Odlok samo povzema določila zakonodaje.

 

j)      Zahtevajo grafični izris prikaza umestitve bencinskega servisa glede na spremembo trase vzhodne obvozne ceste.

V skladu s sklepi MS MO Murska Sobota je potrjena trasa vzhodne obvozne ceste v predlaganih rešitvah. Do spremembe ne bo prišlo. Grafični izris umestitve bencinskega servisa v predlagani varianti je sestavni del OPPN-ja.

 

k)    Zahtevajo dodatna pojasnila glede odločbe Ministrstva za kmetijstvo in okolje, da ni potrebno izvesti postopka CPVO (celovite presoje vplivov na okolje)

Odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje, glede izdelave Celovite presoje vplivov na okolje, je bila na javni obravnavi 14.11.2012 pokazana na vpogled predstavnicama Poljske ulice. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v izreku odločbe št.35409-137/2012/4 natančno pojasnjuje zakaj postopek CPVO za bencinski servis ni potreben. Objekt ne predstavlja posega, ki bi povzročal prekomerne obremenitve okolja, prav tako na območju ni objektov, varstvenih območij ali potencialno pomembnih območij za katera bi bilo treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

 

l)      Prosijo, da se jim navede možnosti glede pravnih korakov v nadaljevanju postopka v primeru, da se z odgovori ne bodo strinjali.

Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07, 49/10)  in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota UPB (Uradni list RS, št. 49/10) vsebujeta določbe, ki natančneje opredeljujejo možnosti neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v Mestni občini.

 

 

 

Stališča so pripravili: Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota, prostorski načrtovalec Urbis d.o.o. iz Maribora ter investitor Petrol d.d. Ljubljana