Objava prostega uradniškega delovnega mesta

ponedeljek, 26. November 2012

Na podlagi tretje točke 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08-ZTFI-A in 69/08-ZZavar), Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja prosto uradniško delovno mesto, za določen čas do 31.5.2014 SVETOVALEC  (za mestni svet in pravne zadeve) v Oddelku za splošne zadeve Mestne  uprave Mestne občine Muska Sobota.

Kandidati, ki se bodo prijavili na objavo za prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba  (prva stopnja), pravne smeri,
 • najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino, v primeru da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti.

Delovno področje:

 • pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • pravna pomoč županu, mestnemu svet in drugim občinskim organom,
 • strokovna, organizacijska in druga opravila za mestni svet, njegova delovna telesa in nadzorni odbor,
 • naloge povezane z volitvami in referendumi.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti dela),
 3. izjavo kandidata, da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 1. izjavo, da za namen te objave dovoljuje Mestni občini Murska Sobota pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31.5.2014. V skladu s prvim odstavkom 73. člena ZJU,  izbrani kandidat – javni uslužbenec ne bo  imenovan v naziv; v pogodbi o zaposlitvi se določijo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas, glede na uradniški naziv svetovalec  III. Izbrani kandidat bo delo opravljal v uradnih prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2 , 9000 Murska Sobota

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: «Javna objava za prosto uradniško delovno mesto svetovalec (za mestni svet in pravne zadeve), za določen čas« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.

Informacije o javni objavi daje Ana Svetec, kadrovik VI, na tel. številki: 02 525 16 72.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                                  Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                                       Župan

                                                                                                                Anton ŠTIHEC

Številka:   110-0074/2012

Datum:      26.11.2012