Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

Objava prostega delovnega mesta - vodja Službe za zaščito in reševanje na Mestni občini Muska Sobota

sreda, 30. September 2020

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 - uradno prečiščeno besedilo, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E, 65/08 in 40/12 – ZUJF; v nadaljevanju ZJU) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19) Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, objavlja strokovno - tehnično delovno mesto 

 

STROKOVNI SODELAVEC VII/2(II) - M/Ž

vodja Službe za zaščito in reševanje na Mestni občini Muska Sobota

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 1. Izobrazba:
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja). 
 1. Imeti morajo najmanj 3 leta delovnih izkušenj.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja).

 

Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava.

 

Naloge delovnega mesta STROKOVNI SODELAVEC VII/2(II) - vodja Službe za zaščito in reševanje so naslednje:

 • vodi in organizira delo v Službi za zaščito in reševanje MOMS,
 • načrtuje ukrepe za zaščito in reševanje v MOMS,
 • nudi strokovno pomoč organom in službam za zaščito in reševanje ter strokovno podporo silam za zaščito in reševanje,
 • ureja varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • pospešuje osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnosti za preprečevanje in  ublažitev posledic naravnih in drugih nesreč,
 • usmerja delovanje sil za zaščito in reševanje,
 • organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito in reševanje in pomoč,
 • organizira sistem opazovanja, obveščanja in alarmiranja za potrebe občine v skladu s predpisi,
 • zagotavlja pogoje za razvoj dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • zagotavlja pogoje za organiziranje zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah ter usposabljanje prebivalcev in pripadnikov CZ za osebno in vzajemno zaščito oz. reševanje in pomoč,
 • v skladu s sposobnostmi občine zagotavlja pogoje za izvajanje nalog ZIR društev in organizacij vključenih v  sistem zaščite in reševanja,
 • zagotavlja pogoje in usklajuje delovanje sistema požarnega varstva vključenega v sistem zaščite in reševanja,
 • urejanje evidence pripadnikov in članov sil zaščite in reševanja,
 • opravlja naloge zaščite in reševanja ob elementarnih in drugih nesrečah po sklepu župana.

Prijava mora vsebovati obrazec za prijavo, ki je priloga te javne objave in iz katerega mora biti razvidno:

 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe - razvidna mora biti stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj - opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, kandidat naj navede datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum (dan, mesec, leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu ter na kratko opiše delo (z navedbo stopnje zahtevnosti del in nalog, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu).

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na področju zaščite in reševanja.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu STROKOVNI SODELAVEC VII/2(II)  - vodja Službe za zaščito in reševanje. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javno objavo za strokovno - tehnično delovno mesto STROKOVNI SODELAVEC VII/2(II) - vodja Službe za zaščito in reševanje« na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, in sicer v roku 8 delovnih dni po objavi na spletni strani Mestne občine Murska Sobota in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@murska-sobota.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.

Za dajanje informacij je pristojna Martina ŠOOŠ HORVAT, telefon: 02 525 16 72.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-0102/2020-2

Datum: 28.9.2020             

                                                                                         Mestna občina Murska Sobota

                                                                                                               Župan

                                                                                             dr. Aleksander   JEVŠEK