Namera o ustanovitvi služnostne pravice

petek, 4. Januar 2013

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0002/2013-2 (187)

Datum:

4.1.2013

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/11 in 42/12),  Mestna občina Murska Sobota objavlja:

 

  • namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnin parc.št.2278/5, 3171, 2242, 3186 in 3189 vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda 20 kV in SN 20 kV kablovoda.

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca  Elektro Maribor d.d. 

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N