Želimo si, da bi spletna stran bila čim bolj prijazna uporabnikom. Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in prispevate k izboljšavam. Reševanje vprašalnika vam bo vzelo minuto ali dve časa: https://www.murska-sobota.si/obrazci/anketa-o-uporabi-spletne-strani

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

četrtek, 26. Julij 2012

 

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

7113-0003/2012-5 (187)

Datum:

26.7.2012

 

 

 

 

NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

 

 

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

 

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičninah parc.št.1005/10, 989/2, 993/4 in 993/1, vpisane v katastrski občini 105 Murska Sobota, za namen izgradnje  objektov zunanje ureditve (ureditev parkirišča z dvižno rampo, postavitev urbane opreme in nadstreška, ozelenitev in hortikulturno ureditev, izgradnja rampe za invalide ter terase), vzdrževanja, popravila, rekonstrukcije objektov zunanje ureditve ter neoviran dostop ter uporabo zelenih površin in urbanih objektov, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter trajno in neovirano uporabo ter nadzor nad zelenimi površinami in urbanimi objekti ter rušenje kolesarnice in prizidka k obstoječemu objektu na naslovu Kocljeva 4, Murska Sobota.     

 

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc.št.993/3 k.o.Murska Sobota. 

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

 

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N