Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

torek, 10. April 2012

Mestna občina

Murska Sobota

Urad župana

 

Številka:

711-0009/2012-3 (187)

Datum:

10.4.2012

 NAMERA O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Na podlagi tretjega odst. 55.člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.34/2011),  Mestna občina Murska Sobota objavlja :

-          namero o ustanovitvi služnostne pravice na delu nepremičnine parc.št. 2819/4, vpisane v katastrski občini 128 Bakovci, za namen izgradnje, obratovanja, nadzora in vzdrževanja NN kablovoda – elektro omrežja za priključitev sončne elektrarne.

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo za čas obratovanja navedene infrastrukture v korist služnostnega upravičenca – lastnika elektro voda.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Anton ŠTIHEC, univ.dipl.inž.grad.

 

                     Ž U P A N